Analityk finansowy - praktyczne aspekty

Termin: 16 listopad 2019 - 9 luty 2020
Miasto: Warszawa
Cena: 3450.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
 • Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
 • Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
 • Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.

Adresaci kursu:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

WAŻNE:

 • Zajęcia z praktykami - warsztaty, studia przypadków, najlepsze praktyki
 • Zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office (dla osób, które nie posiadają własnego laptopa istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą)

Program

Program

1.MS Excel


Temat: Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych, 

 Sprawne działanie
- tekst jako kolumna
- wklej specjalnie
- przenoszenie kolumn
- rozwiązania sieciowe
- wstawianie obiektów

 • Szybkie znajdowanie informacji
  - funkcje wyszukujące
  - sumy częściowe
  - znajdź
  - filtrowanie
  - sortowanie
 • Tabele przestawne
  - tworzenie
  - modyfikacja
  - wykresy przestawne
 • Przydatne funkcje
  - logiczne
  - tekstowe
  - statystyczne
  - data/godzina
  - wyszukujące
 • Automatyzacja
  - wzorce z formułami
  - połączenia z innymi plikami i z www
  - sprawdzanie poprawności

2. Analizy sprzedaży i marketingu

Water faile
Analiza symulacji
Solver - dopasowywanie trendów. Optymalizacja modeli

Temat: Analizy sprzedażowe

 • Tworzenie Raportów sprzedaży 
  - W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp. 
  - Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych
  - Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS)
  - Wizualizacja danych w raportach
 • Analiza przyczyn odchyleń
  -  Dekompozycja różnicy
  -  Wizualizacja
  -  Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
 • Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych
  - Wykresy punktowe i analiza trendów
  - Trendy nieliniowe
  - Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania

Temat: Analizy marketingowe

 • Analiza symulacji
 • Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
 • Analiza pozycjonowania produktów/marek
  - Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów
  - Tworzenie map percepcyjnych
  - Wnioski i analizy
 • Wizualizacja - mapa segmentów/produktów

3. Analizy rentowności

Temat: Analizy rentowności produktów

 • Analiz rentowności na podstawie ustawowych sprawozdań finansowych - podstawowe wskaźniki rentowności i ich ograniczenia informacyjne
 • Konstruowanie zarządczych raportów rentowności produktów dla podejmowania decyzji strategicznych
  - wielostopniowy rachunek marż pokrycia w zasobowym rachunku kosztów
  - raportowanie rentowności i analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych)
 • Interpretacje i wnioskowanie na podstawie analiz rentowności produktów
  - analizy poziomu niewykorzystanych zdolności
  - wizualizacja wielostopniowych marż dla decydentów

Temat: Analizy rentowności klientów

 • Konstrukcja rachunku marż pokrycia dla potrzeb oceny rentowności klientów
  - struktura raportów i uzgodnienia wyników z innymi raportami finansowymi
  - rentowność segmentów klientów z uwzględnieniem organizacji sieci i kanałów sprzedaży
  - analizy rentowności klientów w ujęciu geograficznych regionów sprzedaży (problematyka alokacji kosztów w sprzedaży crossowej)
 • Szacowanie rentowności klientów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time Driven Activity Based Costing - TD ABC)
  - uproszczone kalkulacje kosztów procesów obsługi klienta
  - ujęcie TD ABC w rachunku marż pokrycia
 • Prezentacje rentowności klientów dla decydentów
  - analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba
  - mapy decyzyjne klientów z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TD ABC)

4. Analizy projektów i kosztów kapitału

 • Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy.
  - IRR, NPV i inne.
  - Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów.
  - Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych. 
  - Rekalkulacje projektów   inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji).
  - Analiza wrażliwości i scenariuszy.
  - Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościowe.
  - Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital).
 • Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty.
 • Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy.
 • Koszt kapitału i WACC.
 • EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA.
 • Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy.

5. Analizy sprawozdań i raportów

Temat: Analizy wskaźnikowe sprawozdań finansowych

 • Analiza dynamiki, trendów i struktury:
  - dynamika wielkości finansowych i jej interpretacja praktyczna
  - metody określania trendów jako podstawa do diagnozy i planowania
  - analiza struktury jako podstawowa forma analizy przyczynowej
  - ćwiczenie interpretacji i wyciągania wniosków z analizy zmienności w czasie i strukturze wielkości finansowych.
 • Czytanie sprawozdań finansowych i raportów księgowych:
  - omówienie podstawowych pozycji rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych. ćwiczenie interpretacji sprawozdań finansowych w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
  - omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych.
  - zestawienie obrotów i sald kont księgowych jako źródło danych do pogłębionej analizy finansowej
 • Wskaźniki i modele finansowe:
  - klasyczne wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji menadżerskich
    * rentowność
    * płynność 
    * produktywność
    * wskaźniki zadłużenia
    * wskaźniki rynkowe
  - korygowanie klasycznych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i branży.
  - szczegółowa analiza, planowanie i kontrola płynności z uwzględnieniem struktury czasowej rozrachunków
  - wskaźniki syntetyczne i modele analityczne
  - rynkowa wartość dodana (mve)
 • Planowanie finansowe i kontrola:
  - monitoring zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
  - planowanie przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie czasu
  - planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
  - budowanie sprawozdań finansowych pro-forma
 • Strategie finansowe:
  - strategie kapitału obrotowego
    * konserwatywna
    * umiarkowana
    * agresywna
  - praktyczne aspekty wyboru strategii kapitału obrotowego
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego:
  - kredyty bankowe
  - inwestorzy zewnętrzni
  - fundusze podwyższonego ryzyka
  - wybór właściwego źródła finansowania przedsiębiorstwa
  - praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem kapitału
 • Studium przypadku - Kompleksowa analiza danych finansowych przedsiębiorstwa wzbogacona o zagadnienia zgłoszone przez uczestników warsztatów.
 • Podsumowanie warsztatów i dyskusja

Temat: Analizy potrzeb gotówkowych

 • Omówienie przykładów szacowania potrzeb gotówkowych przez controllerów finansowych w ujęciu:
  - strategicznym - zapotrzebowanie na kapitał
  - operacyjnym - budżetowanie gotówki
  - taktycznym - szacunki gotówkowe
 • Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą pośrednią
 • Analiza przepływów gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią
  - wizualizacja przepływów pieniężnych z wykorzystaniem cash flow bridge
  - analiza odchyleń szacowanego i zrealizowanego poziomu gotówki i ich interpretacja

6. Wizualizacja informacji. Wizualizacja danych

 • Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
  - Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej
  - Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
  - Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych
 • Wizualizacja w MS Excel
  - Wizualizacja informacji
  - Czytelne raportowanie
  - Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie
 • Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych
  - Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych
  - Zastosowanie nakładek analitycznych
  - Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence


Kurs obejmuje 96h zajęć lekcyjnych

 Prowadzący

Prowadzący

Ekspertów Zespół

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

BDO Plaza, ul. Postępu 12
Postępu 12

Informacje dodatkowe

Współpraca:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

TERMINY ZAJĘĆ:

 • 16-17.11.2019  
 • 30.11-01.12.2019
 • 14-15.12.2019
 • 11-12.01.2020
 • 25-26.01.2020
 • 08-09.02.2020

Cena:  3 450zł + 23% VAT  za jedną osobę        

60zł -dzień wynajęcia laptopa

Płatności należy dokonać przed kursem/szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania opłaty w dwóch ratach.

- REZYGNACJI MOŻNA DOKONAC MAKSYMALNIE NA 7 DNI PRZED ROZPOCZECIEM KURSU, JEDYNIE W FORMIE PISEMNEJ

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się: w soboty i niedziele, w godz. 9:00 - 15:45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
16 listopad 2019 - 9 luty 2020 Warszawa 4002119 3450.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia