40 EURO,70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI Z NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY

Termin: 24 październik 2019 - 24 październik 2019
Miasto: Poznań
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


"Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (zmiana ustawy o finansach publicznych)" oraz "Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" to dwa akty prawne, które wprowadzają wiele nowości oraz zmieniają już obwiązujące zasady rozliczeń należności i zobowiązań każdej jednostki sektora finansów publicznych co ma przełożenie w szczególności na:

a)  sprawozdania Rb27 i Rb28 w tym także Rb27zz
b)  ewidencję księgową
c)  procedury windykacji należności
d)  stosowanie ulg

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacjazagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postepowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

Adresaci szkolenia:
Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

Program

Program

 1. Wprowadzenie pojęcia "świadczenie pieniężne" - ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty
 2. Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika - typ dłużnika a stawka odsetek
 3. Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:
  a) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych
  b) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych
  c) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,
  d) w tym zagadnie MPP - ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).
 4. Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty - budżet państwa oraz j.s.t - odpowiednia uchwała w przypadku j.s.t. - forma odstąpienia przykłady i pułapki
 5. Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (na przykład faktury ustrukturyzowane platforma "PEF") - przykłady
 6. Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi - przykłady.
 7. Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy - nowy obowiązek
 8. Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte - konsekwencje
 9. Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika  - zakaz ich stosowania
 10. Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

Prowadzący

Prowadzący

Maciej Wojdowski

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finasowych jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni współpracownik INFOR Training w zakresie szkoleń dla sektora publicznego. Na zlecenie INFOR Training poprowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 październik 2019 - 24 październik 2019 Poznań 1086819 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia