Akademia inwestycji i środków trwałych - dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące inwestycji i środków trwałych jakie należy wykazać w załączniku 12 informacja dodatkowa

Termin: 25 kwiecień 2019 - 26 kwiecień 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad planowania, wykonywania i rozliczania inwestycji na efekty inwestycyjne - środki trwałe, z uwzględnieniem zasad tworzenia obiektów inwentarzowych, wyceny środków trwałych oraz zasad ich klasyfikowania i księgowania w roku 2019 w jednostkach sektora finansów publicznych.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo obowiązujące w roku 2019 zasady księgowania środków trwałych w budowie, zasady księgowania środków trwałych amortyzowanych planowo,  zasady księgowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo jakie obowiązują w 2019 roku w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Na szkoleniu omówiony zostanie  obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku nowy limit wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz aktualna tabela amortyzacyjna, a także z obowiązująca klasyfikacja środków trwałych tzw. KŚT 2016.  Ponadto na szkoleniu omówiony zostanie krajowy standard rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. Środków trwałych.
Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  w roku 2019 sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną również nowe obowiązki w zakresie zasad sporządzania nowego załącznika nr 12 Informacja dodatkowa w zakresie środków trwałych wraz ze wzorami stosownych tabel i zestawień.


Profil uczestnika
Szkolenie 2-dniowe dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program

Program

 1. Podstawowe definicje, nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019.
 2. Ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości a definicja środków trwałych i pojęcie inwestycji według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 3. Zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych - Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) i jej zastosowanie w roku 2019.
 4. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym a obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2019 - rejestrowanie i ustalanie stanu mienia na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 5. Zasady funkcjonowania konta 080, zasady funkcjonowania kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 oraz zasady funkcjonowania kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgą główną i ewidencją analityczną środków trwałych.
 6. Finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613  i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2019.
 7. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2019.
 8. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2018, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (np.: 100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 10 tys. zł w świetle zasady istotności.
 9. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego - cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie, przemieszczenia wewnętrzne i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 10. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania - ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne i ich ujęcie w planach finansowych.
 11. Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej, typowe nieprawidłowości związane z naruszaniem zasady ostrożności (art. 7) tzw. niskocennych środków trwałych.
 12. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego - sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 13. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 pozabilansowo lub bilansowo, nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i przekształcenie we własność w roku 2019 - wykreślenie z ewidencji środków trwałych i gigantyczne spadki sum bilansowych w roku 2019.
 14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2019.
 15. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego - nowy wzór bilansu za rok 2018 i zakres informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa.
 16. Szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, dla pozycji 1.1. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa - wzór tabeli.
 17. Zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 18. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 19. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 20. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2. załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 22. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 980 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25 kwiecień 2019 - 26 kwiecień 2019 Warszawa 584219 980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia