Akademia rachunkowości budżetowej 2019

Termin: 30 wrzesień 2019 - 1 październik 2019
Miasto: Katowice
Cena: 980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania systemu finansów publicznych, zasad prowadzenia gospodarki budżetowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej w roku 2019.

 Na szkoleniu przedstawione zostaną wzorcowe modele ewidencyjne najważniejszych operacji gospodarczych w zakresie zadań własnych i zleconych, a także udzielane będą odpowiedzi na pytania z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej.

Szkolenie 2-dniowe skierowane do państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program

Program

 1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa i samorządu terytorialnego w roku 2019.
 2. Budżet państwa, budżet środków europejskich a budżet jednostki samorządu terytorialnego - podstawowe definicje, podobieństwa i różnice w poszczególnych rodzajach budżetów.
 3. Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich wykonywania w roku 2019 - plany kasowe a plany memoriałowe i plany w układzie zadań.
 4. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej - praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości, wydatki bieżące a wydatki majątkowe i zasady ich ustalania.
 5. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.
 6. Specyficzna rola rachunkowości budżetowej w systemie finansów publicznych - pojęcie polityki rachunkowości na rok 2019 w świetle przepisów normujących zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej.
 7. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2019.
 8. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego (budżetowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w roku 2019.
 9. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2019 oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy.
 10. Zasady ewidencji dochodów i wydatków budżetowych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 11. Zasady ewidencji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 12. Zasady ewidencji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 13. Problem szczególny - zasady ewidencji podatku VAT w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań, w tym w ramach centralizacji rozliczeń VAT oraz w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i odwrotnego obciążenia VAT.
 14. Zasady ewidencji aktywów obrotowych oraz aktywów trwałych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązująca w roku 2019 oraz zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, zakres zastosowania paragrafu 605 i 606 oraz 421.
 15. Zasady ewidencji wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na pytania.
Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 980 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
30 wrzesień 2019 - 1 październik 2019 Katowice 677819 980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia