Akademia sprawozdawczości budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 28 styczeń 2019 - 29 styczeń 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019 zaplanowana jest kontrola prawidłowości sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki budżetowe. Pytanie definiujące cel główny kontroli NIK brzmi: Czy sprawozdania finansowe państwowych jednostek budżetowych we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowo finansowej jednostek, a bilans budżetu państwa jest zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami? Podobne kontrole dotyczyć mają sprawozdań z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich sprawozdań finansowych.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania w roku 2019 rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku, w tym rocznych sprawozdań typu "RB" określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także rocznych sprawozdań finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem nowego załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" i zmian dla dysponentów drugiego stopnia.

Program

Program

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową oraz finansową.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu "RB" i na sprawozdaniu finansowym, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych i jego związek z jednolitym plikiem kontrolnym.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce - "stary" a "nowy" plan kont na rok 2018.
 4. Typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości na rok 2018 - przykłady i ich omówienie.
 5. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na dzień bilansowy a wycena na moment początkowy (powstania).
 6. Weryfikacja księgowań roku 2018 - księgowość jednostek uznawanych i nie uznawanych za samodzielnych podatników VAT, objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń VAT, stosujących i nie stosujących mechanizm podzielonej płatności i odwrotne obciążenie VAT.
 7. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków.
 8. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 -  pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
 9. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 10. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS.
 12. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa za rok 2018: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy.
 13. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich za rok 2018: Rb-28UE, Rb-28UE WPR.
 14. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40.
 15. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych za rok 2018: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 16. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu "RB" a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 17. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 18. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 19. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 20. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 - szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 oraz zakres informacji jakie wykazuje się w informacji dodatkowej w pozycjach od 1.1 do 3 wraz z wzorami tabel i zestawień, a także pełnym zakresem merytorycznym w podziale na zadania własne i zlecone.
 21. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną - definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń i problemów dysponenta II stopnia.
 22. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną - bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 23. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 - korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  za rok 2018.
 24. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 980 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 styczeń 2019 - 29 styczeń 2019 Warszawa 1173118 980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia