Bilans JSFP. Informacja dodatkowa do bilansu w finansach publicznych za 2018 rok (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 13 grudzień 2018 - 13 grudzień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Informacja dodatkowa to NOWA część składowa sprawozdania finansowego jednostek sektora finansów publicznych. Teraz liczą się nie tylko suche liczby, ale ich opis w informacji dodatkowej.
Informacja dodatkowa jest wyznacznikiem jakości i rzetelności Twojej polityki rachunkowości.
Jeśli uważasz, że jesteś w stanie przygotować ją rzetelnie w krótkim czasie - jesteś w błędzie!
Im większe zróżnicowanie działalności  Twojej jednostki, tym większy zakres informacji, które musisz opracować.

Informacja dodatkowa to sprawne narzędzie do weryfikacji tego co dzieje się w Twojej jednostce.

 •  Jak rzetelnie ją przygotować?
 •  Jak uniknąć pułapek?
 •  Jak skompletować dokumenty?
 •  Gdzie szukać danych i jak je interpretować?
 •  O czym musisz pisać , a co możesz pominąć ?
 •  Na te i inne pytania odpowiem na szkoleniu.

Program

Program


Informacja  dodatkowa  do bilansu w finansach publicznych za 2018 rok  zebranie danych i ich prezentacja 
- czyli jak się przygotować do nowego obowiązku

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - precyzyjne ustalenie w polityce rachunkowości wszelkich zasad w tym także klauzule związane z ustalaniem poziomu istotności - bardzo ważny element prezentacji - przykłady.
 2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - bardzo ważny element prezentacji w tym poprawne stosowanie Klasyfikacji Rodzajowej Środków trwałych.
 3. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - zasady pozyskiwania danych na potrzeby ustalania ceny rynkowej oraz ustalanie obiektywnej niemożności ustalenia takiej wartości - przykłady i pułapki.
 4. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - precyzyjne zasady dokonywania odpisów aktualizujących - przykłady i pułapki związane z błędną wyceną.
 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - przykłady wyceny - pułapka związana z punktem 3 programu szkoleniowego.
 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - zasady przyporządkowania i wyceny - przykłady
 7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - definicja papieru wartościowego oraz pułapka związana z ewidencją druków ścisłego zarachowania - wyłączenia - przykłady
 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - przykłady i pułapki związane z ustalaniem odpisu aktualizującego.
 9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - zarządzenie rezerwami i zasady ich tworzenia - kiedy można i kiedy należy je tworzyć obowiązkowo w tym zasady istotności.
 10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
  a) powyżej 1 roku do 3 lat
  b) powyżej 3 do 5 lat
  c) powyżej 5 lat
  Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe oraz długoterminowe w bilansie jednostki oraz na kontach zespołu 2
 11. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - przykłady
 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - ustalenie łącznej wartości na potrzeby prezentacji - przykłady.
 13. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
ul.T.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13 grudzień 2018 - 13 grudzień 2018 Warszawa 1041218 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia