odw Bilans JSFP. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 13 grudzień 2018 - 13 grudzień 2018
Miasto: Kraków
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań:
- z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018,
- z wykonania budżetu państwa oraz z wykonania budżetu środków europejskich za rok 2018,
- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej osoby prawnej za rok 2018,
- jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za rok 2018,
- finansowych, w zakresie jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego, w tym nowej informacji dodatkowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych za rok 2018.

Szkolenie 1-dniowe dla gmin, powiatów, województw, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, urzędów i izb skarbowych, wojska i policji, straży granicznej i służby celnej, placówek zagranicznych, dysponentów państwowych funduszy celowych, ZUS i KRUS, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, np.: szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg.

Program

Program

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce dla celów rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu "RB" i na sprawozdaniu finansowym za rok 2018 - problem posługiwania się dwoma numerami NIP i REGON w jednostkach samorządu terytorialnego po centralizacji rozliczeń VAT, problem jednostek mających podwójne plany finansowe sporządzane zarówno w ujęciu kasowym jak i w ujęciu memoriałowym oraz w ujęciu klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.
 3. Typowe nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej jednostek budżetowych i pozabudżetowych w roku 2018 - przykłady z praktyki i ich wpływ na rzetelność danych.
 4. Obroty i salda jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego - analiza wzorów i instrukcji sprawozdań budżetowych oraz omówienie typowych nieprawidłowości w zakresie sprawozdania: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST.
 5. Obroty i salda jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa - analiza wzorów i instrukcji sprawozdań budżetowych oraz omówienie typowych nieprawidłowości w zakresie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-23PL, Rb-27PL i Rb-28PL, Rb-34PL, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER,
 6. Obroty i salda jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich dla dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich - analiza wzorów i instrukcji sprawozdań budżetowych oraz omówienie typowych nieprawidłowości w zakresie sprawozdania: Rb-28UE i Rb-28UE WPR.
 7. Zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za rok 2018:: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.
 8. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową oraz samorządowy zakład budżetowy - analiza wzorów sprawozdań, w tym nowy druk informacji dodatkowej, problem oddzielnych bilansów państwowych funduszy celowych w zakresie funduszu pracy, problem KAS dot. połączenia organu podatkowego z księgowością izby KAS.
 9. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018 - aktywa trwałe i obrotowe, środki trwałe do 10 tys. zł., odpisy umorzeniowe środków trwałych planowe i jednorazowe, należności i zobowiązania, rozrachunki z tytułu VAT, odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej.
 10. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018 - przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej w tym dochody budżetowe a podatek VAT, amortyzacja planowa i jednorazowa a zużycie materiałów, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy.
 11. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018 - zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz wynik finansowy.
 12. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 - zasady ustalania wartości rynkowej środków trwałych.
 13. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018  - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń i jego dokumentowanie na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 14. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu "Rb" a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji i zasad dotyczących jednostek państwowych i samorządowych, problem odmiennych definicji sprawozdania jednostkowego, zbiorczego i łącznego, itp..
 15. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13 grudzień 2018 - 13 grudzień 2018 Kraków 1067118 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia