odw Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 14 grudzień 2018 - 14 grudzień 2018
Miasto: Wrocław
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego stosowania zasad wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów występujących w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2018 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące zasady wyceny, zarówno na moment początkowy - powstania, jak i na moment końcowy tj. na dzień bilansowy kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także zaangażowania, aktywów trwałych i obrotowych, a także rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz takie pojęcia jak wartość nominalna, cena nabycia, koszt wytworzenia, kwota wymaganej i wymagającej zapłaty, wartość netto, wartość rynkowa, wartość wiarygodnie oszacowana, wartość przeszacowana, utrata wartości.


Szkolenie dla: ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, gmin, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

Program

Program

 1. Finanse publiczne i zasady nadrzędne obowiązujące w rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2018.
 2. Rzetelność księgowości i sprawozdawczości budżetowej a nienaruszalne zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów - zastosowanie rozdziału 4 ustawy o rachunkowości w praktyce a typowe nieprawidłowości związane z podatkiem VAT, mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT, mechanizmem podzielonej płatności, zbieraniem środków na VAT od jednostek objętych centralizacją VAT, rozliczaniem VAT metodą z konta dochodów i refundowaniem z konta dochodów na konto wydatków podlegającego odliczeniu VAT naliczonemu.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia - powstania i na moment końcowy - dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku.
 4. Podstawowe pojęcia i ich znaczenie obowiązujące przy wycenie: wartość nominalna, cena nabycia, koszt wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty, kwota wymagającej zapłaty, wartość netto, wartość rynkowa, wartość wiarygodnie oszacowana, wartość przeszacowana, utrata wartości.
 5. Dochody budżetowe jako aktywa pieniężne - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT.
 6. Wydatki budżetowe jako aktywa pieniężne - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT.
 7. Należności budżetowe i pozabudżetowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, a podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym.
 8. Zobowiązania budżetowe i pozabudżetowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe.
 9. Zaangażowanie - umowy, decyzje i inne postanowienia jako zaangażowanie oraz moment ich ujęcia jako zobowiązanie prawne (KC)  i zobowiązanie bilansowe.
 10. Przychody księgowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 11. Koszty księgowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, rozliczenia międzyokresowe przychodów (konto 840), czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 640).
 13. Przychody i koszty państwowych funduszy celowych - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zakres zastosowania konta 853 i konta 136 w rachunkowości jednostek budżetowych i innych podmiotów jako dysponentów PFC.
 14. Dochody i wydatki a przychody i koszty rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty i placówek dyplomatycznych - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zakres zastosowania konta 132.
 15. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości i WNIP zaliczone do inwestycji - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, problem inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i ich odmienne znaczenie w finansach publicznych, problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wykazywanych jako środek trwały.
 16. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 17. Wzory sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zakres jego zastosowania za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2018 roku - dochody, wydatki, należności, zobowiązania, zaangażowanie, przychody, koszty w sprawozdawczości budżetowej typu "RB" na przełomie okresu sprawozdawczego i na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 18. Wzory sprawozdań finansowych dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla jednostek nadrzędnych w świetle rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej polskiej - nowy załącznik nr 12 Informacja dodatkowa i zasady jego sporządzania.
 19. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
14 grudzień 2018 - 14 grudzień 2018 Wrocław 1074318 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia