Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018

Termin: 29 kwiecień 2019 - 29 kwiecień 2019
Miasto: Katowice
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego stosowania zasad rachunkowości oraz praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle zasad tworzenia polityki rachunkowości budżetowej na rok 2019, a także nowych zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej za rok 2018.

Szkolenie dla: ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, gmin, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

Program

Program

 1. Polityka rachunkowości na rok 2019 - zasady pomiaru zdarzeń i operacji gospodarczych w rachunkowości budżetowej.
 2. Zasada kasowa i zasada memoriału a zasada współmierności oraz ich zastosowanie w roku 2019 - nowe problemy z zasadą ostrożności.
 3. Dochody budżetowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, w tym z uwzględnieniem podatku VAT.
 4. Wydatki budżetowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, w tym z uwzględnieniem podatku VAT.
 5. Należności - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, należności budżetowe pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, a podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym.
 6. Zobowiązania - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu, zobowiązania warunkowe, zobowiązania a zaangażowanie.
 7. Przychody księgowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 8. Koszty księgowe - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.
 9. Grupowanie przychodów i kosztów - zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej, w tym działalności nadzwyczajnej, działalności finansowej i ich powiązanie z wynikiem finansowym.
 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 11. Koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz jednostki.
 12. Koszty i przychody państwowych funduszy celowych - zakres zastosowania konta 853 i konta 136 w rachunkowości jednostek obsługujących dysponenta funduszu.
 13. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty w sprawozdawczości budżetowej typu "RB" na przełomie okresu sprawozdawczego i na koniec okresu sprawozdawczego - uzgodnienia obrotów i sald.
 14. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej za rok 2018 - uzgodnienia obrotów i sald danych księgowych dla potrzeb sprawozdania finansowego za rok 2018.
 15. Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej za rok 2018 - agregacja danych dla potrzeb nowej informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego i  za rok 2018.
 16. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 kwiecień 2019 - 29 kwiecień 2019 Katowice 559619 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia