INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE wg. systemu TREZOR i zasad obowiązujących w JST

Termin: 28 marzec 2019 - 28 marzec 2019
Miasto: Katowice
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019 zaplanowana jest kontrola prawidłowości sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki budżetowe. Głównym celem kontroli NIK jest m.in. odpowiedź na pytanie: czy sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowo finansowej jednostek?

Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek do planowanej kontroli NIK oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018, a w szczególności w zakresie nowego załącznika do sprawozdania finansowego, tj. załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" i jego zgodności z danymi wykazywanymi w bilansie, w rachunku zysków i strat, w zestawieniu zmian funduszu oraz w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowy załącznik nr 12 "Informacja dodatkowa" jest po raz pierwszy sporządzany przez  państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w gminach, powiatach, województwach celu sporządzenia informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną również wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych.


Szkolenie 1-dniowe dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

Program

Program

 1. Źródła prawa normujące obowiązujące w Polsce zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej - specyfika sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych - przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek.
 4. Nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla państwowych jednostek budżetowych - specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia oraz problem bilansu budżetu państwa.
 5. Nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a specyfika systemu księgowości urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz problem bilansów urzędów pracy.
 6. Bilans - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018 .
 7. Rachunek zysków i strat - powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 8. Zestawienie zmian funduszu - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 "Informacja dodatkowa" i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2018.
 10. Wprowadzenie do załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" - wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP, omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 11. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:
  - szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1., 
  - zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  - kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3., 
  - wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4., 
  - wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5., 
  - liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  - danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  - danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  - podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  - kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  - kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  - kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  - wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  - łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  - kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  - innych informacji dla pozycji 1.16.,
  -  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  - kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  - kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  - informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  - innych informacji dla pozycji 2.5.,
  - inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 12. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 "Informacja dodatkowa", a także pełny ich zakres merytoryczny w podziale na zadania własne i zlecone - przykłady liczbowe i zadania z praktyki.
 13. Korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  jednostki nadrzędnej i dysponenta II stopnia za rok 2018 - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 14. Korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 - bilans z wykonania budżetu JST a obowiązek dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 15. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 16. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 marzec 2019 - 28 marzec 2019 Katowice 601819 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia