KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA- obroty i salda jako dane księgowe w sprawozdaniach "RB" za pierwsze półrocze rok 2019

Termin: 19 lipiec 2019 - 19 lipiec 2019
Miasto: Kraków
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktyki stosowania zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz planu finansowego państwowego funduszu celowego za okresy sprawozdawcze 2019 roku.

Na szkoleniu przedstawione zostaną schematy księgowań najważniejszych operacji gospodarczych występujących w jednostkach budżetowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT oraz operacji zgłoszonych przez uczestników szkolenia wraz z odpowiednim ujęciem obrotów lub sald z poszczególnych kont księgowych w systemie sprawozdawczości budżetowej.

Szkolenie 1-dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, sądów i prokuratury, KAS, wojska, straży pożarnej i innych służb mundurowych.

Program

Program

 
 1. Nowy plan kont i zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a identyfikacja podmiotu rachunkowości i podmiotu sprawozdawczości w systemie NIP i REGON - problem posługiwania się dwoma numerami NIP w jednej księdze głównej w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2019 - zamieszanie związane z podatkiem VAT z którego wynika iż dochody i należności budżetowe mają być ujmowane w kwotach netto, a wydatki budżetowe w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 3. Zasady prezentacji danych księgowych w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 4. Instrukcje a praktyka - właściwe zastosowanie wartości nominalnej, wartości netto, kwoty wymaganej i wymagającej zapłaty, ceny nabycia i kosztu wytworzenia w sprawozdaniach typu "Rb".
 5. Sprawozdania o dochodach: Rb-27, Rb-27s, a księgowanie dochodów budżetowych, księgowanie należności budżetowych, rodzaje dochodów i należności budżetowych oraz zasady sporządzania sprawozdania o dochodach budżetowych - definicja pojęcia przypisy i odpisy należności, zasady dotyczące dochodów wykonanych, dochody wykonane a dochody otrzymane a środki w drodze, pojęcie zaległości netto a saldo należności i metoda liczenia salda, należności a należności długoterminowe i ich definicja, odmienność zasad wykazywania zadań własnych od zadań zleconych, odpisy aktualizujące należności a ulgi i umorzenia należności i błędne ich traktowanie jako odpisów od przypisów, należności a prawidłowe zastosowanie art. 60 ustawy o finansach publicznych (rachunki, faktury czy decyzje administracyjne), należności i dochody a VAT.
 6. Sprawozdanie Rb-27zz, a księgowanie zadań zleconych oraz zasady sporządzania sprawozdania z realizacji zadań zleconych, w tym dotacji na zadania zlecone - nowe zasady posługiwania się klasyfikacją budżetową przy zadaniach zleconych a błędne stosowanie odmiennej klasyfikacji w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie i odmiennej w organie, definicja pojęcia przypisy i odpisy należności w zakresie zadań zleconych a odpisy aktualizujące należności, odmienność definicji dochody wykonane i zaległości od definicji obowiązującej w sprawozdaniu o dochodach, dochody potrącone a dochody przekazane, saldo końcowe należności dot. zadań zleconych,  zgodność danych ze sprawozdaniem RB-27S, szczególny przypadek dot. funduszu alimentacyjnego i problem jednostek nadal księgujących należności jako zobowiązania w zakresie zadań zleconych w części należnej BP.
 7. Sprawozdania o wydatkach: Rb-28, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28s, a księgowanie wydatków budżetowych, księgowanie zobowiązań i ustalanie ich stanu, księgowanie zaangażowania oraz zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach budżetowych - plan i wydatki budżetowe, zaangażowanie a zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne, zobowiązania związane z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, wydatki niewygasające, zobowiązania i wydatki a VAT.
 8. Sprawozdanie Rb-30S, Rb-34S, Rb-33, Rb-40 a księgowanie działalności samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oświaty oraz państwowych funduszy celowych oraz zasady sporządzania sprawozdania budżetowego w zakresie planu i wykonania w ujęciu kasowym i memoriałowym, przychody i koszty a VAT..
 9. Zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych obowiązujące w roku 2019: RB-N, RB-Z, RB-ZN - omówienie wzoru i instrukcji sprawozdania RB-Z, omówienie instrukcji sprawozdania RB-N i wyjaśnienie zasad wykazywania lub nie sald na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty, specyfiki powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie funduszu pracy, specyfiki samorządowych zakładów budżetowych oraz specyfiki kasowo zrealizowanych dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa i należności budżetowych w części należnej budżetowi państwa.
 10. Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań, zasady przekazywania sprawozdań oraz analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu "RB" a księgowością i związane z nimi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 11. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 lipiec 2019 - 19 lipiec 2019 Kraków 753019 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia