KWALIFIKOWALNOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UNII EUROPEJSKIECJ 2014-2020

Termin: 17 październik 2019 - 17 październik 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Celem szkolenie jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad kwalifikowania wydatków w projektach UE, omówienie najnowszych zmian w kwalifikowalności wydatków oraz typowych nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem podatku VAT, w tym omówienie nowych problemów kwalifikowalności zaistniałych po likwidacji mechanizmu VAT odwrotne obciążenie i zastąpieniem go mechanizmem podzielonej płatności.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady rachunkowości budżetowej środków pochodzących z budżetu środków europejskich, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych, w świetle przepisów normujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz nowych wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Program

Program

 1. Budżet i zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa i płatności środków pochodzących z budżetu środków europejskich po zmianach ustawy o finansach publicznych jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym - dotacje a zlecenia płatności.
 2. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 i typowe nieprawidłowości - najnowsze zmiany w kwalifikowalności wydatków dotyczące  podejścia do dochodu w projektach, ponoszenia wydatków po okresie kwalifikowalności, projektów ryczałtowych, projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, limitów na środki trwałe, amortyzacji i trwałość projektów.
 3. Kwalifikowalność VAT w projekcie a zmiany w VAT - strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju czyli "Plan Morawieckiego" a komputeryzacja i cyfryzacja wymiany informacji podatkowych pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym.
 4. Fakturowanie w zamówieniach publicznych i platforma elektronicznego fakturowania PEF -  wybór brokerów platformy elektronicznego fakturowania, zakładanie konta na PEF, numer GLN i zasady jego zakładania, w tym jednostek objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 5. Integracja systemu finansowo-księgowego jednostki z PEF i jej powiązanie z wykonywaniem budżetu i realizacją zamówień publicznych - problem numeru NIP i numeru GLN.
 6. Nowość: indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych i jego funkcjonowanie.
 7. Struktura IRP - problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT, a także niepodatkowych należności budżetowych w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 8. Nowość: elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczne ewidencje VAT - nowy JPK zastępujący papierowe deklaracje VAT i specyficzne terminy dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
 9. Kwalifikowalność VAT a ewidencja VAT - zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w roku 2019.
 10. VAT jako dochód budżetu państwa a zasada "kasowa" i zasada "brutto", specyfika wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT a zasady prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej typu RB, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO oraz analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 11. Problem szczególny: refundacje księgowe VAT a jego kwalifikowalność - przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 12. Kolejny problem szczególny: zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej, przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych a działalność gospodarcza jednostek budżetowych a kwalifikowalność VAT- przykłady błędnych rozliczeń VAT w zakresie "władztwa publicznego" i zadań publicznych mylonych z działalnością gospodarczą w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej i ich wpływ na rzetelność rozliczeń VAT.
 13. Kwalifikowalność VAT w mechanizmie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT - funkcjonowanie mechanizmu VAT odwrotne obciążenie.
 14.  Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP - nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" i jego specyfika funkcjonowania w państwowych jednostkach budżetowych (wpłaty z konta VAT do MPP na koniec dnia na konto dochodów budżetowych) oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w przypadku gdy wszystkie jednostki mają konta w tym samym banku, jak i w różnych bankach.
 15. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do MPP w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek - problemy jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT podatku  PIT, CIT i składek  ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.
 16. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i mechanizmem podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych nieuznanych za samodzielnych podatników VAT i objętych centralizacją rozliczeń w VAT - modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2019 i ich powiązanie z środkami UE.
 17. Dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji zdarzeń objętych budżetem środków europejskich oraz zdarzeń objętych środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich - aneks do ZPK, niezbędne uzupełnienia treści ekonomicznej i dodanie nowych kont z uwzględnieniem obowiązku centralizacji rozliczeń VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, a także z uwzględnieniem likwidacji zwolnienia z VAT dla państwowych jednostek budżetowych.
 18. Problemy związane z prowadzeniem wyodrębnionej księgowości oraz pojęcie polityki rachunkowości programu - tworzenie wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej programów europejskich lub kodu księgowego w świetle obowiązków wynikających przepisów unijnych obowiązujących w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.
 19. Problemy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafów dochodów i wydatków - konieczność dostosowania planów finansowych do czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej (zastosowanie cyfry 8 i 7 oraz innych) w roku 2019.
 20. Problemy z zasadami funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt - rozwiązanie dylematu konta: kiedy konto 130, kiedy konto 137, kiedy konto 138 oraz metody pozabudżetowe.
 21. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w budżecie instytucji (księgi organu) oraz w urzędzie (księgi urzędu marszałkowskiego).
 22. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w jednostce organizacyjnej samorządu województwa, np. WUP lub innej instytucji, w tym problem FP i FGŚP i innych funduszy celowych.
 23. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności u beneficjenta, w jednostce samorządu terytorialnego i w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, np. w urzędzie gminy i miasta, w OPS, w szkole, w zakładzie budżetowym z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń VAT.
 24. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w państwowej jednostce budżetowej jako dysponenta wyższego i dysponenta trzeciego stopnia oraz dysponenta państwowego funduszu celowego.
 25. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu środków europejskich - problem zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach  RB28-UE, RB28-UEWPR, RB-28 Programy, RB-28 Programy WPR, RB28S i innych za rok 2019.
 26. Zasady wykazywania środków europejskich w sprawozdawczości finansowej za rok 2019.
 27. Odpowiedzi na pytania.
Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

BDO Plaza
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 październik 2019 - 17 październik 2019 Warszawa 1021819 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia