NOWE ZASADY VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH - działalność niepodlegająca i księgowość VAT (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 


Nowy wyrok TSUE zmienia wszystko w rozliczeniach VAT w samorządach. Podobnie jak nowe orzecznictwo NSA ws. zadań określonych prawem, które nie podlegają pod VAT. Każda jednostka powinna zweryfikować swoje rozliczenia VAT i zastanowić się nad konsekwencjami nowego orzecznictwa.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213863&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6511983

 

 

Zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019, w kwietniu ruszyła kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?

Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do audytu procedur i zarządzeń wprowadzających centralizację VAT w samorządach oraz do kontroli NIK, z analizą potencjalnych nieprawidłowości w zakresie prawidłowego rozróżniania działalności gospodarczej od sfery użyteczności publicznej i władztwa publicznego niepodlegającego pod VAT, potencjalnych naruszeń zasad gospodarki budżetowej, w tym zasady brutto przez jednostki, w których funkcjonują konta do wewnętrznych rozliczeń VAT oraz potencjalnych naruszeń prawa bilansowego, skutkujących nierzetelnością danych wykazywanych w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Program

Program

 1. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza - kiedy jednostka podlega, a kiedy nie podlega pod VAT w świetle aktualnej linii orzeczniczej NSA.
 2. Skąd się wzięła Specustawa VAT i zasady centralizacji rozliczeń w VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Kto podlegał a kto nie podlegał pod centralizację VAT - kryteria jednostek i przykłady nieprawidłowości.
 4. Ustawa o finansach publicznych i prawo samorządowe a zasady budżetowe, w tym zasada "kasowa" i zasada "brutto" oraz specyficzna rola urzędów jako jednostek w procesach centralizacji VAT.
 5. Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej oraz ich wpływ na rzetelność danych księgowych i sprawozdawczych wykazywanych w latach 2016-2019.
 6. Analiza broszury informacyjnej MF dot. centralizacji VAT oraz broszury MF dodatkowe wyjaśnienia, a także broszury wyjaśniającej mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w gminach, powiatach, województwach, analiza stanowiska KRRIO i rozwiązań funkcjonujących w praktyce przy centralizacji rozliczeń w VAT.
 7. Praktyka i typowe przypadki naruszeń prawa materialnego - wykaz potencjalnych nieprawidłowości objętych kontrolą NIK.
 8. Księgowość budżetowa - problem systemu "zbierania" VAT w gminach, powiatach, województwach z podległych jednostek organizacyjnych metodą pozabudżetową na organie lub urzędzie, oraz problem jednostek dokonujących przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej, problem kont VAT do centralizacji VAT i kont VAT do mechanizmu podzielonej płatności.
 9. Audyt danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej z podatkiem VAT - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań dla celów kontroli NIK.
 10. Procedury budżetowe, schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT - model wzorcowy i zasady prawidłowego postępowania.
 11. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019 Warszawa 667319 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia