NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się od strony praktycznej stosowaniem regulacji KPA.
Jego założeniem jest przedstawienie w praktycznym ujęciu nowych instytucji prawa procesowego, ale również zmian w obowiązujących przepisach.
Omówienie tych zagadnień odbędzie się z odwołaniem do aktualnego orzecznictwa sądowego i założeń nowelizacji wskazywanych w uzasadnieniu do projektu.

Program

Program

1. Cel i założenia nowelizacji przepisów KPA.

2. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego

 • Przyjazna interpretacja przepisów - in dubio pro libertate - art. 7a k.p.a.
 • Zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności - art. 8 k.p.a.
 • Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań - art. 8 par. 2 k.p.a.)
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.
 • Zmiana w art. 15 k.p.a.
 • Definicja decyzji prawomocnej (art. 16 par. 3 k.p.a.)

3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Instytucja ponaglenia. 

 • Ustawowa definicja bezczynności i przewlekłości (art. 37 par. 1 k.p.a.)
 • Tryb i zasady wnoszenia ponaglenia (art. 37 par. 2-5 k.p.a., art. 52 par. 2 i art. 53 par. 5 p.p.s.a.)
 • Sposób rozpoznanie ponaglenia (art. 37 par.5-8 k.p.a.)
 • Zmiany w obszarze pouczeń mi innych aktach prawnych.

4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
(art. 79 a k.p.a.)

5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.)

6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
(art. 106 par. 6 i art. 106a k.p.a.)

7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • Dobrowolność mediacji (art. 96a par. 2 k.p.a)
 • Prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią (art. 96 f k.p.a.)
 • Poufność mediacji (art. 96j k.p.a.)
 • Czas trwania mediacji (art. 96e k.p.a.)
 • Sposób zakończenia mediacji (art. 96m i art. 96n k.p.a)
 • Zasady ponoszenia kosztów mediacji (art. 96l k.p.a. i art. 263, art. 263a i art. 264 par. 1a k.p.a.)

8. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów
(art. 49-49b i art. 91 par. 3 k.p.a.)

9. Milczące załatwienie sprawy w świetle nowych regulacji prawnych.

 • Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda (art. 122a par. 2 k.p.a.)
 • Termin milczącego załatwienia sprawy (art. 122b- 122d k.p.a.)
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f k.p.a.)
 • Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy (art. 122g k.p.a.)

10. Ugoda administracyjna - nowe rozwiązania prawne.

11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego (art. 52 par. 2 i 3 oraz art. 54a p.p.s.a.)

 •  Uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 par. 3 p.p.s.a.)
 •  Zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 par. 1, art. 127a k.p.a.)
 •  Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
  (art. 136 k.p.a. i art. 138 par. 2b k.p.a.)
 •  Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa (art. 138 par. 2a k.p.a.)

13. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

 • Wymogi formalne sprzeciwu (art. 64b 
 • paragraf 2 i art. 230 par. 2 p.p.s.a.)
 • Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu (art.64b-64e p.p.s.a.
 • Rozstrzygnięcie sprzeciwu (art. 151a, art. 182 par. 2a i art. 182a p.p.s.a.)

14. Administracyjne postępowanie uproszczone. (rozdział 14 działu II k.p.a.)

15. Administracyjne kary pieniężne.

 • Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania działu IVa (art. 189a-189b k.p.a.)
 • Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia (art. 189c k.p.a.)
 • Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d k.p.a.)
 • Siła wyższa (art. 189e k.p.a.)
 • Warunki odstąpienia od nałożenia kary (189f k.p.a.)
 • Terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności (art. 189g-189h, art. 189j k.p.a)
 • Odsetki od kar (art. 189i k.p.a.)
 • Udzielanie ulg w wykonaniu kary (art. 189k k.p.a.)

16. Europejska Współpraca Administracyjna (art. 260a-260f k.p.a.)

17. Zmiany w k.p.a. oraz innych aktach prawnych nieomówione powyżej.

 • Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi (art. 391 par. 1aa k.p.a.)
 • Zasady liczenia terminów (art. 57 k.p.a.)
 • Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 par. 2 k.p.a.)
 • Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
  (art. 76a par. 2b i 3, art. 268a k.p.a.)
 • Pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu (art. 107 par.1 k.p.a.)
 • Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 par. 6 p.p.s.a.)
 • Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
 • Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi (art. 116 oraz art. 116 a-e p.p.s.a.)

18. Przepisy intertemporalne.Prowadzący

Prowadzący

Łukasz Sadkowski

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych- Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 590 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019 Warszawa 513519 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia