Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019

Termin: 28 marzec 2019 - 28 marzec 2019
Miasto: Poznań
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przedstawienie w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Korzyści dla uczestników:
- uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi, działalnością jednostek sektora finansów publicznych w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
- umiejętność identyfikacji w ramach aktywności zawodowej uczestników obszarów zagrożonych możliwością ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz narzędzia zarządzania ryzykiem z tym związanym, 
- uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości, 
- szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dot. dyscypliny finansów publicznych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.)

Metody szkoleniowe:
- połączenie elementów prezentacji z praktycznymi warsztatami dotyczące tematyki szkolenia 
- szkolenie ilustrowane przykładami praktycznymi (casy study), 
- analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA 
- prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk 
- dyskusja z uczestnikami nad praktycznymi sytuacjami, z którymi zetknęli się w praktyce zawodowej uczestnicy

Program

Program

 1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne
  1.1. brak legalnej definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych
  1.2. próba zdefiniowania pojęcia dyscyplina finansów publicznych (według doktryny i orzecznictwa)
  1.3. definicja postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  1.4. relacja przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i wykroczeń skarbowych
 2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  2.1. przesłanki odpowiedzialności - analiza praktyczna
  2.2. zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie
  2.3. zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka)
  2.4. wzorzec należytej staranności w przypadku pracowników jednostki sektora finansów publicznych
  2.5. zasada prymatu stosowania ustawy nowej (m.in. zasada "4 razy TAK")
 3. Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  3.1. zasada indywidualizacji
  3.2. kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  3.3. wpływ miejsca pracy lub wykonywanej funkcji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  3.4. kierownik jednostki sektora finansów publicznych - analiza praktyczna art. 4 pkt 2 u.o.n.d.f.p.
  3.5. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych - analiza praktyczna art. 4 pkt 3 u.o.n.d.f.p.
  3.6. kierownik jednostki sektora finansów publicznych a kierownik zamawiającego
  3.7. członkowie komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, główny księgowy
 4. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  4.1. katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion - zagadnienia ogólne (art. 5 - art. 18c u.o.n.d.f.p.)
  4.2. relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych
  4.3. analiza poszczególnych czynów/grup czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych na bazie doświadczeń zawodowych i praktycznych trenera oraz aktualnego orzecznictwa GKO oraz WSA.
 5. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność - analiza praktyczna
  5.1. działanie lub zaniechanie, które nie skutkuje przekroczeniem kwoty bagatelnej
  5.2. działanie lub zaniechanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego (m.in. pojęcie zdarzenia losowego)
  5.3. znikomy stopień szkodliwości dla ładu finansów publicznych
  5.4. usprawiedliwiona nieświadomość (błąd co do prawa) i niepoczytalność
 6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  6.1. podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
  6.2. wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
  6.3. braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
  6.4. czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  6.5. jak napisać prawidłowe zawiadomienie - wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania
 7. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
  8.1. Zasady postępowania
  8.2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  8.3. Etapy postępowania
  8.4. Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
  8.5. Rozstrzygnięcia: 
   Orzeczenie o uniewinnieniu 
   Orzeczenie o uznaniu winnym 
   Umorzenie postępowania 
   Koszty postępowania
 9. Postępowanie przed komisją orzekającą
  9.1. Zasady postępowania
  9.2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  9.3. Etapy postępowania
  9.4. Prawa osoby obwinionej
 10. Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru
  10.1. Upomnienie
  10.2. Nagana
  10.3. Kara pieniężna
  10.4. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  10.5. Odstąpienie od wymierzenia kary
 11. Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego
 12. Przedawnienie i zatarcie skazania

 Prowadzący

Prowadzący

Marcin Antoniak
Radca prawny. Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych )przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami). Od blisko 6 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa farmaceutycznego. Autor książki "Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych", C.H. Beck, 2012. Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (udział w kilkuset rozprawach). Od przeszło 12 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.). W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 70 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 150 rozprawach przed komisjami orzekającymi. Od ponad 9 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia z problematyki dotyczącej finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych oraz organizacji i obsługi kontroli zewnętrznych zarówno w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych w których uczestniczyły osoby zatrudnione m.in. urzędach obsługujących organy administracji rządowej różnego szczebla, urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, wojewódzkich urzędach pracy, izbach celnych, sądów powszechnych, SPZOZ-ach, NZOZ-ach, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach klinicznych, instytutach badawczych.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 marzec 2019 - 28 marzec 2019 Poznań 569919 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia