Postępowanie egzekucyjne w administracji

Termin: 27 czerwiec 2019 - 27 czerwiec 2019
Miasto: Poznań
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

  Prezentowane szkolenie przygotowane jest dla pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych, urzędów miast, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich,  urzędów skarbowych zajmujących się w praktyce postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
  Jego celem jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie materii postępowania egzekucyjnego w administracji ze szczególnym uwzględnieniem  interesu prawnego ww. podmiotów łączących trudną funkcję wierzyciela i organu egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia:
        Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od obowiązków wierzyciela, poprzez postępowanie upominawcze, właściwe postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych aż do postępowania orzeczniczego.

Korzyści:
         Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
prawidłowo prowadzić postępowanie przedegzekucyjne, zastosować środki egzekucyjne, wydać prawidłowe orzeczenia w ramach postępowania egzekucyjnego wystawiać prawidłowo  tytuły wykonawcze i upomnienia,  prawidłowo ustalać właściwość organu egzekucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy itp.


Profil uczestnika:
           Pracownicy szeroko rozumianej administracji publicznej /urzędy administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, weterynarii itp., urzędy skarbowe/.


 

Program

Program

 1. Ogólne informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
  a. pojęcie  postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej,
  b. źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  c. zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zasady ogólne postepowania administracyjnego i ich stosowanie w procesie egzekucyjnym.
 2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
  a. rodzaje obowiązku administracyjnego podlegającego przymusowemu wykonaniu
  b. wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
  c. wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
  d. Rejestr Należności Publicznoprawnych
  (cel i zasady prowadzenia rejestru, obowiązki związane z jego funkcjonowaniem, udostępnianie danych z rejestru).
 3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
  a. wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
  b. organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  c. sądowa kontrola orzeczeń.
 4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
  a. stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
  b. postępowanie przedegzekucyjne
  c. termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
  d. termin wszczęcia egzekucji
  f. stosowanie środków egzekucyjnych
 5. Postępowanie przedegzekucyjne:
  a. obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat dokonywanych przez zobowiązanych,
  b.  podejmowanie przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku,
  c. windykacja miękka,
  d. obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
  e. tytuł wykonawczy - nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
 6. Przebieg egzekucji administracyjnej:
  a. zasady prowadzenia egzekucji,
  b. wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  c. postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji ,
  d.  uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy,
  e. ustalanie właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 7. Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
  a. zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
  b. wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
  c. skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
  d. nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
  e. zawieszenie i umorzenie egzekucji.
 8. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna) - całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami.
 9. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:
  a. środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
  b. stosowanie przymusu natychmiastowego,
  c. uproszczone postępowanie egzekucyjne.
 10. Egzekucja należności pieniężnych:
  a. podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
  b. organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
  c. środki egzekucji należności pieniężnych (ogólny zarys),
  d. egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  e. egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
  f. egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  g. egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  h. podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
  i. wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych,
  j. postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
  k. kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
  l. egzekucja z ruchomości,
  m. egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie
  n. nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela).
 11. Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym:
  a. katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania państwom członkowskim lub państwom trzecim środków pieniężnych wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym,
  b. zmiana procedury ustalania wysokości kosztów egzekucyjnych.


Prowadzący

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck Platforma Edukacyjna Project System.
Autor poradnika dla gmin "Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej". Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.  Z racji  zatrudnienia w administracji finansowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych. W związku z pełnieniem obowiązków rzecznika prasowego i ABI posiada szeroką wiedze w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Prowadzi audyt ochrony danych osobowych w takich jednostkach jak placówki oświatowe, szpitale, urzędy administracji publicznej. W 2015 r. uzyskała uprawnienia audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. Normy ISO 27001.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 czerwiec 2019 - 27 czerwiec 2019 Poznań 756219 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia