WARSZTATY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - "Informacja dodatkowa wg. systemu TREZOR i zasad obowiązujących w JST " (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 18 marzec 2019 - 19 marzec 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

"Informacja dodatkowa" według wzoru określonego w nowym załączniku nr 12, nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie po raz pierwszy sporządzana w roku 2019 przez  państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe za rok 2018.

Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018 i wyjaśnienie na przykładach liczbowych z praktyki jej zakresu merytorycznego.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień, których nie ma w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów, a które należy przygotować w celu prawidłowego sporządzenia Informacji dodatkowej. Jest to ważne, gdyż w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019 zaplanowana jest kontrola prawidłowości sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki budżetowe. Pytanie definiujące cel główny kontroli NIK brzmi: Czy sprawozdania finansowe państwowych jednostek budżetowych we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowo finansowej jednostek, a bilans budżetu państwa jest zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami?
Podobne kontrole dotyczyć będą zapewne sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, które ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego pow. 150 tys. mieszkańców podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe gminy, powiatu, województwa musi być również rozpatrzone przez jej Komisję Rewizyjną i organ stanowiący. A co najważniejsze w terminie do 10 maja 2019 roku sprawozdanie finansowe powinno zostać opublikowane na BIP. Stanie się zatem powszechnie dostępne.

Szkolenie 2-dniowe dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program

Program

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową oraz finansową - identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2018 - "stary" a "nowy" plan kont oraz przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w roku 2018 w poszczególnych rodzajach jednostek.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce na 31 grudnia 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 4. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków.
 5. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia w rozumieniu KC, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
 6. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 7. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie, problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz problem braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe - analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu "RB" a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 9. Wzór sprawozdania finansowego za rok 2018 i jego nowe elementy - analiza nowych druków sprawozdawczych.
 10. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 11. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 12. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 13. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:
  - szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1., 
  - zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  - kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3., 
  - wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4., 
  - wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5., 
  - liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  - danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  - danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  - podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  - kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  - kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  - kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  - wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  - łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  - kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  - innych informacji dla pozycji 1.16.,
  -  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  - kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  - kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  - informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  - innych informacji dla pozycji 2.5.,
  - inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 14. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 "Informacja dodatkowa", a także pełny ich zakres merytoryczny w podziale na zadania własne i zlecone - przykłady liczbowe i zadania z praktyki  dla poszczególnych jednostek.
 15. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną i dysponenta II stopnia - definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 16. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 - bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 17. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 - korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  za rok 2018.
 18. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 980 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18 marzec 2019 - 19 marzec 2019 Warszawa 549419 980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia