odw ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23 styczeń 2019 - 23 styczeń 2019
Miasto: Poznań
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania nowego załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" do sprawozdania finansowego za rok 2018, według wzoru określonego w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Nowy załącznik nr 12 "Informacja dodatkowa" jest po raz pierwszy sporządzany przez  państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.

Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w gminach, powiatach, województwach celu sporządzenia informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na szkoleniu omówione zostaną również wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Szkolenie 1-dniowe dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

Program

Program

 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla państwowych jednostek budżetowych - specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia.
 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 4. Wzór załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" i jego rola.
 5. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 "Informacja dodatkowa" i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu.
 6. Szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" - dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP, omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 7. Szczegółowe omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:
  - szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1., 
  - zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  - kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3., 
  - wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4., 
  - wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5., 
  - liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  - danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  - danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  - podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  - kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  - kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  - kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  - wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  - łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  - kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  - innych informacji dla pozycji 1.16.,
  -  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  - kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  - kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  - informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  - innych informacji dla pozycji 2.5.,
  - inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 8. Zadania własne a zadania zlecone i zasady prezentacji przychodów i kosztów, należności i zobowiązań związanych z realizacją zadań zlecony realizowanych przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe w "innych informacjach" załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa" -  nieruchomości Skarbu Państwa, 500plus, świadczeni rodzinne, świadczenia alimentacyjne itp..
 9. Zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających "Informację dodatkową" oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki.
 10. Przykłady i odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23 styczeń 2019 - 23 styczeń 2019 Poznań 1167118 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia