ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W TYM DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 10 październik 2019 - 10 październik 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku trwałego i majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek budżetowych i pozabudżetowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarowania i obrotu mieniem skarbu państwa, jego ewidencji księgowej, wyceny oraz zasad ich klasyfikowania, finansowania w roku 2019 po nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 
Na szkoleniu omówiony zostanie również krajowy standard rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", który wpływa na sposób księgowania środków trwałych przekwalifikowanych do majątku ruchomego. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa.
 
Szkolenie 1 dniowe dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, sądów i prokuratury, służb mundurowych, a także wszystkich państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych oraz ZUS, KRUS, PFRON i innych jednostek pozabudżetowych

Program

Program

 1. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i jej obowiązujące od 15 września 2019 roku zmiany a obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa.
 2. Pojęcie mienia państwowego oraz zasady reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia nabytego i powierzonego.
 3. Ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości a zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - specyfika rachunkowości mienia państwowego w jednostkach stosujących i nie stosujących rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 w odniesieniu do mienia państwowego.
 5. Podział mienia państwowego na poszczególne rodzaje: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, rozróżnianie i definicja poszczególnych składników mienia.
 6. Definicja środków trwałych wg. KSR nr 11 - cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 7. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego - sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie do składników majątku ruchomego wg. KSR 11.
 8. Problem pojęcia tzw. "majątku ruchomego" - specyficzna definicja zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego i zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, a zasady gospodarowania składnikami majątku trwałego i majątku obrotowego Skarbu Państwa w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
 9. Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych.
 10. Sprzedaż, dzierżawa oraz najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych - sprzedaż i oddawanie w użytkowanie mienia Skarbu państwa w trybie bezprzetargowym i w trybie przetargu, przesłanki pozwalające na zastosowanie trybu bezprzetargowego.
 11. Przekazywanie i darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych.
 12. Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.
 13. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie składników rzeczowych majątku ruchomego.
 14. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat mienia państwowego - nowy wzór bilansu za rok 2018 i zakres informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa dla jednostek stosujących rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
 15. Odpowiedzi na pytania.

 

 Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

BDO Plaza
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
10 październik 2019 - 10 październik 2019 Warszawa 780019 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia