ZASADY PUBLIKACJI DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU JEDNOSTKOWYM I ŁACZNYM (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 24 maj 2019 - 24 maj 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad publikowania w BIP sprawozdania finansowego za rok 2018, według reguł prawa bilansowego oraz zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nowego załącznika nr 12 "Informacja dodatkowa".

Na szkoleniu omówione zostaną zasady weryfikacji danych zawartych w opublikowanym sprawozdaniu, zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w sprawozdaniu finansowym, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Szkolenie 1-dniowe dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

Program

Program

ZASADY PUBLIKACJI DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU JEDNOSTKOWYM I ŁACZNYM

- typowe nieprawidłowości sprawozdawczości finansowej za rok 2018, które należy wyeliminować przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w Polsce na moment powstanie i na dzień bilansowy.
 2. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej za rok 2018 i nowe obowiązki dotyczące publikacji danych sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej - zasady tworzenia i obowiązki w zakresie prowadzenia BIP.
 3. Typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości roku 2018 - przykłady i omówienie zaszłości z przeszłości oraz różnic pomiędzy "starym" a obowiązującym planem kont, weryfikacja księgowań roku 2018.
 4. Analiza zgodności danych a powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2018.
 5. Analiza zgodności danych a powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 6. Analiza zgodności danych a powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 7. Analiza zgodności danych a powiązanie kont księgowych i innych informacji z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 - szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 oraz zakres informacji jakie wykazuje się w informacji dodatkowej w pozycjach od 1.1 do 3 wraz z wzorami tabel i zestawień, a także pełnym zakresem merytorycznym w podziale na zadania własne i zlecone i ich związek z danymi wykazywanymi w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian funduszu.
 8. Przygotowanie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 - procedura i dokumenty.
 9. Odpowiedzi na pytania.

 Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 maj 2019 - 24 maj 2019 Warszawa 751319 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia