Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23 kwiecień 2018 - 23 kwiecień 2018
Miasto: Katowice
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Począwszy od 1 stycznia 2010 obowiązuje w zasadzie nie funkcjonujące w praktyce nowe rozwiązanie systemowe zawarte w artykułach 55-67 ustawy finansach publicznych dotyczące należności budżetowych. Istotnym novum było wprowadzenie wówczas do ustawy o finansach publicznych oraz enumeratywne wskazanie katalogu środków publicznych, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
Podstawowym dokumentem ustalającym należność budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest nie dokument ustalenia opłaty, czy nota lub rachunek lub faktura, lecz decyzja administracyjna. Niestety od kilku lat przepisy ustawy o finansach publicznych są w praktyce ignorowane, gdyż jednostki mylą należności cywilnoprawne z należnościami publicznoprawnymi niepodatkowymi.
Co więcej jednostki nadal mają problemy z wdrożeniem opublikowanych w dzienniku ustaw z 28 marca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych, które ostatecznie obowiązują od 28 kwietnia 2017 roku i zmieniają zasady prowadzenia gospodarki budżetowej należnościami budżetowymi budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz należnościami państwowych funduszy celowych. Przepisy odnoszą się do należności cywilnoprawnych i wyraźnie określają kiedy należności te mogą być umarzane z urzędu, a kiedy na wniosek dłużnika oraz ujednolicają zasady udzielania innych ulg w spłacie należności, w tym rozszerzają katalog przypadków, w których umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli, a także wprowadzają jednolite regulacje umożliwiające niedochodzenie

Program

Program

 1. Zasady systemowe w zakresie gospodarowania należnościami budżetowymi oraz obowiązujące od 28 kwietnia 2017 roku i od 1 czerwca 2017 roku zmiany ustawy o finansach publicznych.
 2. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie należności budżetowych obowiązująca w roku 2018.
 3. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 4. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym - stare i nowe obowiązki kierowników państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych.
 5. Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych - przykładowa decyzja administracyjna i jej elementy.
 6. Zakres zastosowania przepisów Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do należności stanowiących dochody budżetowe i przychody państwowych funduszy celowych - m.in. wyjaśnienie jakie odsetki naliczać: ustawowe czy podatkowe, kiedy nie naliczać odsetek, obowiązki i wynagrodzenie należne inkasentowi, sposób rozliczania wpłat, problem możliwego dopuszczenia do przedawnienia należności budżetowych w przypadku niewystawienia na czas decyzji administracyjnej.
 7. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym - ulgi i ich zastosowanie w praktyce.
 8. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przekazanie egzekucji należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym do trybu administracyjnego oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności.
 9. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 10. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - porządkowanie należności cywilnoprawnych a problem związany z utratą mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydanych na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych.
 11. Zasady niedochodzenia "drobnych" należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 12. Zasady zawierania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
 13. Problem szczególny - zasady dochodzenia kwoty równowartości 40 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 14. Problem szczególny - administracyjna kara pieniężna w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian KPA.
 15. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy - nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2018.
 16. Księgowe pojęcie i definicja należności, w tym należności długo i krótkoterminowych - przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych.
 17. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika iż należności należy wykazywać w kwotach netto.
 18. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe.
 19. Zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych.
 20. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe i typowe nieprawidłowości z tym związane - wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niewpłaconych na koncie 290.
 21. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, nieściągalność należności - odpisy aktualizujące należności, należności umorzone jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio koszty finansowe.
 22. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów - wzory księgowań należności głównej, w tym VAT należnego, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp..
 23. Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi - problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych.
 24. Ujednolicenie zasad księgowań należności państwowych funduszy celowych - problem dotyczący urzędów pracy i funduszu pracy.
 25. Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych - problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.
 26. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu "RB" w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz w zakresie operacji finansowych - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27UE, RB-27S, RB-27ZZ, RB-33, RB-40 od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.
 27. Problem szczególny dotyczący należności samorządowych zakładów budżetowych oraz należności dotyczących rachunków dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych i ich ujęcie w sprawozdaniach typu "RB".
 28. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniach typu RB, od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 29. Należności budżetowe w nowym planie kont na rok 2018 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 30. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta
ul. Sokolska 24

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23 kwiecień 2018 - 23 kwiecień 2018 Katowice 373818 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia