odw Budżet: Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 24 kwiecień 2018 - 24 kwiecień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną, również po wielu ostatnio wprowadzonych zmianach prawnych m.in.:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), 
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • Klasyfikacji Środków Trwałych, KRS nr 11 środki trwałe, rozporządzenia o w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, 
 • ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, w kontekście zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Adresaci:
 pracownicy działów księgowości  jednostek i zakładów budżetowych

Program

Program

 1. Polityka rachunkowości  podstawy prawne.
 2. Zasady opracowania polityki rachunkowości - część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
  a. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  b. zasady wyceny aktywów i pasywów,
  c. zasady ustalania wyniku finansowego
  d. wykaz kont księgi głównej - ewidencji syntetycznej
  e. przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
  f. zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych - ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej oraz zmiany w tym zakresie,
  g. wykaz przyjętych uproszczeń,
  h. przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
  i. rozliczenia międzyokresowe,
  j. ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
  k. ewidencja wydatków,
  l. zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in.  inwestycji, remontów, prowadzenia  księgi inwentarzowej, likwidacji majątku czy  dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych, porządkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.
  m. opis systemu przetwarzania danych,
  n. zasady ochrony danych,
  o. część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
 5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 kwiecień 2018 - 24 kwiecień 2018 Warszawa 512818 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia