odw Budżet: REWOLUCYJNE ZMIANY W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ ICH WPŁYW NA KSIEGOWANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23 kwiecień 2018 - 23 kwiecień 2020
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, iż opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Podobna zasada odnosi się do innych opłat pobieranych przez jednostki budżetowe oświaty, które co do zasady nie podlegają wówczas pod VAT. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi oraz należnościami cywilnoprawnymi jednostek budżetowych oświaty, zasad rachunkowości należności budżetowych, w tym należności z podatkiem VAT. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT, zasady posługiwania się paragrafem 453 Podatek od towarów i usług (VAT) klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków i zobowiązań związanych z wykonywaniem budżetu w roku 2018. Omówione zostaną również nowe obowiązki w zakresie JPK i mechanizmu podzielonej płatności.

Profil uczestnika:
Szkolenie 1-dniowe dla: kadry kierowniczej i księgowych jednostek budżetowych oświaty, szkół, przedszkoli i placówek, biur obsługi i centrów usług wspólnych, organów prowadzących oraz okręgowych i centralnej komisji egzaminacyjnej (OKE i CKE).
 

Program

Program

 1. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku zmiana podejścia do opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
 3. Opłaty za egzaminy maturalne, o których mowa w art. 44zzq ustawy o systemie oświaty jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym i ich zastosowanie w OKE i CKE oraz problem weryfikacji prawidłowości poboru opłaty w szkołach.
 4. Rozliczanie uszkodzonych, zniszczonych, niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych przekazanych przez MEN - zmiany art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dniem 15 lutego 2017 roku - czy to też są należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym?
 5. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu - nowe obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników jednostek budżetowych oświaty.
 6. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w jednostkach budżetowych oświaty.
 7. Zasady niedochodzenia "drobnych" należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 8. Problem szczególny - zasady dochodzenia kwoty równowartości 40 euro.
 9. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach budżetowych oświaty w roku 2018 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wykaz kont księgowych nowego planu kont niezbędnych do księgowania podatku VAT, w tym szczególna rola konta 300 "Rozliczenie zakupu" i jego zastosowanie w praktyce.
 11. Zasady prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT oraz zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT w samorządowych jednostkach budżetowych oświaty objętych centralizacją rozliczeń VAT w roku 2018 - księgowe wszystkich etapów związanych z należnym i naliczonym podatkiem VAT w samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, księgowanie faktur, rozliczenie tzw. deklaracji cząstkowej i ustalenie rozrachunków z tytułu podatku VAT w księgach urzędu i organu oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453.
 12. Mechanizm podzielonej płatności "split payment" w jednostkach budżetowych oświaty - nierozwiązywalne problemy z kontem VAT do kont rozliczeniowych w zakresie subkonta dochodów i subkonta wydatków, kont rachunków dochodów własnych, kont pozabudżetowych, kont projektów unijnych i innych jakie powstaną po 1 lipca 2018 roku.
 13. Nowe struktury logiczne JPK na żądanie od 1 lipca 2018 - problem stosowania dwóch numerów NIP i REGON w jednostkach objętych centralizacją VAT a nowe struktury logiczne JPK na żądanie oraz kontrowersje związane z centralizacją rozliczeń PIT i ZUS.
 14. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie należności budżetowych obowiązująca w roku 2018.
 15. Odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania
Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23 kwiecień 2018 - 23 kwiecień 2020 Warszawa 556118 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia