odw Budżet: ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW - zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w świetle nowego planu kont (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 26 kwiecień 2018 - 26 kwiecień 2018
Miasto: Katowice
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości budżetowej środków pochodzących z budżetu środków europejskich, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych, w świetle przepisów normujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz nowych wytycznych kwalifikowalności podatku VAT.
Na szkoleniu przedstawione zostaną modele ewidencyjne (wzory księgowań) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich, w tym zlecenia płatności oraz wkład krajowego w samorządowych i w państwowych jednostkach budżetowych jako u beneficjentów zarówno w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest samorząd województwa (UM, WUP), jak również w przypadku gdy instytucją będącą stroną umowy jest dysponent części budżetowej lub osoba prawna z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń VAT w samorządach oraz likwidacji zwolnienia z VAT w państwowych jednostkach budżetowych

Profil uczestnika:
Szkolenie1-dniowe dla: gmin, powiatów, województw i ich urzędów oraz jednostek organizacyjnych, w tym WUP, ministerstw, państwowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych np. PARP - jako beneficjentów i jako instytucji wdrażających, instytucji pośredniczących, instytucji zarządzających, instytucji audytowych, komitetów monitorujących, i innych zainteresowanych jednostek, np. szkół, OPS itd..

Program

Program

1. Co to są środki europejskie - aktualna definicja.
2. Co to jest zlecenie płatności - wyjaśnienie zasad funkcjonowania.
3. Budżet i zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa i płatności środków pochodzących z budżetu środków europejskich po zmianach ustawy o finansach publicznych jako niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
4. Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w roku 2018 w instytucjach i u beneficjentów w świetle nowe rozporządzenia MRiF.
5. Dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji zdarzeń objętych budżetem środków europejskich oraz zdarzeń objętych środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich - aneks do ZPK, niezbędne uzupełnienia treści ekonomicznej i dodanie nowych kont z uwzględnieniem obowiązku centralizacji rozliczeń VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, a także z uwzględnieniem likwidacji zwolnienia z VAT dla państwowych jednostek budżetowych.
6. Problemy związane z kwalifikowalnością podatku VAT - wytyczne kwalifikowalności podatku VAT i ich wpływ na budżet projektu.
7. Problemy związane z prowadzeniem wyodrębnionej księgowości oraz pojęcie polityki rachunkowości programu - tworzenie wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej programów europejskich lub kodu księgowego w świetle obowiązków wynikających przepisów unijnych obowiązujących w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.
8. Problemy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafów dochodów i wydatków - konieczność dostosowania planów finansowych do czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej (zastosowanie cyfry 8 i 7 oraz innych) w roku 2018.
9. Problemy z zasadami funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt - rozwiązanie dylematu konta: kiedy konto 130, kiedy konto 137, kiedy konto 138 oraz metody pozabudżetowe.
10. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej w budżecie marszałka (księgi organu) i zlecenia płatności w urzędzie marszałkowskim (księgi urzędu).
11. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w jednostce organizacyjnej samorządu województwa, np. WUP lub innej instytucji.
12. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności u beneficjenta, w jednostce samorządu terytorialnego i w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, np. w urzędzie gminy i miasta, w OPS, w szkole, w zakładzie budżetowym z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń VAT.
13. Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej dotacji celowej i zlecenia płatności w państwowej jednostce budżetowej jako dysponenta wyższego i dysponenta trzeciego stopnia oraz dysponenta państwowego funduszu celowego.
14. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu środków europejskich - problem zobowiązań i zaangażowania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach  RB28-UE, RB28-UEWPR, RB-28 Programy, RB-28 Programy WPR, RB28S i innych za rok 2017.
15. Zasady wykazywania środków europejskich w sprawozdawczości finansowej w bilansie budżetu i w bilansach jednostek wykonujących budżet za rok 2018.
16. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 kwiecień 2018 - 26 kwiecień 2018 Katowice 376318 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia