Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Termin: 16 listopad 2019 - 24 listopad 2019
Miasto: Kraków
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu: przekazanie usystematyzowanej i praktycznej wiedzy, a także wykształcenie umiejętności w zakresie budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. controllingu oraz kandydatów na specjalistów ds. controllingu. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy menedżerskiej, która z powodzeniem może być wykorzystana przez wszystkich menedżerów wyższego i średniego szczebla.

Korzyści:

 • uczestnicy poznają praktyczne aspekty budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie
 • wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia przygotowują uczestników do samodzielnego wdrażania i audytów technik i narzędzi controllingu
 • program szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu wykwalifikowanego specjalisty ds. controllingu
 • Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
 • W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Metodyka:
Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

I Moduł  16  -  17.11.2019:

System informacji controllingu:

1. Warunki konieczne skutecznego wdrożenia i stosowania rozwiązań controllingowych:

 • Podejście indywidualne
 • Podejście dynamiczne
 • Podejście holistyczn

2. Cechy, narzędzia i techniki controllingu:

 • Orientacja na cele, - jako determinanta optymalizacji wyników przedsiębiorstwa;
  - zarządzenie przez cele
  - zasady skutecznego stawiania celów
  - najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje
 • Orientacja na ,,wąskie gardła"  jako kluczowe zagadnienie w procesie budżetowania
 • Sprzężenie wyprzedzające
  - planowanie
  - błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje
  - kostka planowania
  - rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne)
  - planowanie a prognoza
  - analiza odchyleń i jej znaczenie
 • Koncentracja na rachunkowości zarządczej
  - różnice między rachunkowością zarządczą i finansową
  - zależności między rachunkowością zarządczą a finansową, istotne dla budowy systemu informacji zarządczej
  - współzależność zarządzania przez cele, budżetowania i rachunkowości zarządczej
 • Koncentracja na aspektach personalnych
  - podejście współuczestniczące do zarządzania
  - motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu
  - zasady komunikowania się w procesie budżetowania
  - tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury biznesowej

3. Rachunkowość zarządcza - analiza przypadku:

 • Podejście controllingowe do oceny rentowności
 • Pokrycie finansowe
 • Klasyfikacja kosztów w controllingu
 • Koszty standardowe
 • Rentowność a analiza portfela produktów
 • Rentowność a krzywa życia produktów
 • Krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia
 • Dolna granica ceny
 • Ćwiczenie - zależności i powiązania podstawowych pojęć controllingu

4. Gra decyzyjna - metodyka rozwiązywania problemów złożonych w controllingu:

 • Wykorzystanie zarządzania przez cele
 • Wykorzystanie technik planistycznych
 • Metodyka konferencji budżetowych

5. Wielostopniowy rachunek pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu i platforma integracji narzędzi i technik zarządzania:

 • Budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych
 • Korzyści rachunku pokryć finansowych
 • Budżety elastyczne jako źródło informacji zarządczej
 • Analityczne rachunki pokryć finansowych
 • Wykorzystanie budżetów elastycznych do optymalizacji kosztów

6. Jednostki biznesowe w układzie funkcjonalnym i procesowym:

 • Zasady definiowania jednostek biznesowych na potrzeby zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC
 • Mierniki procesowe jednostek biznesowych
 • Sposoby weryfikacji mierników jednostek biznesowych
 • Ćwiczenie - definiowanie jednostek biznesowych

7. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie:

 • Sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety
 • Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych
 • Zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników
 • Przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych

8. Rola i funkcje controllingu i controllera w przedsiębiorstwie:

 • Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
 • Kierunki rozwoju controllingu
 • Zasady sprawozdawczości controllera

9.  Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie:

 • Strategie wdrożenia metod i technik controllingu
 • Metodyka wdrożenia controllingu
 • Czynniki ryzyka i sukcesu we wdrożeniu i stosowaniu funkcji controllingu


II Moduł   23 - 24.11.2019:
Budżetowanie i zarządzanie kosztami

1. Funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie.
2. Budżetowanie jako system samouczący:

 • Proces budżetowania
 • Korekty budżetu
 • Ocena pracowników w oparciu o budżety

3. Budżetowanie na bazie zerowej:

 • Pojęcie i specyfika budżetowania na bazie zerowej
 • Zasady budżetowania na bazie zerowej

4. Wytyczne do procedury budżetowania i tworzenie kultury budżetowej w przedsiębiorstwie
5. Konstrukcja arkuszy budżetowych i okołobudżetowych
6. Ćwiczenie  -  sporządzanie budżetów częściowych
7. Weryfikacja poprawności budżetu
8. Procedura budżetowa
9. Controlling strategiczny - zasady budowy strategii w powiązaniu z budżetowaniem

 • Mapa budowy strategii
 • Analizy strategiczne
 • Zasady formułowania celów strategicznych
 • Monitorowanie realizacji strategii

10. Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego:

 • Praktyczne aspekty wdrożenia i stosowania BSC
 • Cele strategiczne - ścieżki realizacji  -  inicjatywy
 • Powiązanie BSC z budżetowaniem
 • Kaskadowanie celów - podejście tradycyjne oraz w oparciu o arkusze okołobudżetowe
 • Realizacja strategii w oparciu o inicjatywy i procesy
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
 • Ćwiczenie - formułowanie celów i ścieżek realizacji

11. Zasady wynagradzania i budowy systemu motywacyjnego:

 • Wskaźniki efektywności
 • Kalkulatory do naliczania premii

12. Kooperacja w budżetowaniu - ćwiczenie.Prowadzący

Prowadzący

Piotr Skrzyniarz

doświadczony menedżer, ostatnio jako Dyrektor Departamentu Controllingu a następnie Doradca Prezesa Zarządu w Polskiej Spółce Gazownictwa (Grupa Kapitałowa PGNiG), doradca przedsiębiorstw, specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu technik oraz narzędzi zarządzania, wykładowca na studiach podyplomowych, autor publikacji w czasopismach fachowych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami. Prowadzący kierował bądź uczestniczył w projektach wdrożenia strategii w tym Balanced Scorecard, systemów budżetowania i controllingu oraz systemów motywacyjnych. Ponadto realizował różnego rodzaju audyty i analizy oraz przeprowadził ok. 500 projektów szkoleniowych dla ponad 200 przedsiębiorstw. Prowadzący realizował projekty m.in. dla takich firm jak: PGNiG, Energa, Tauron, Impel, Play, ING Bank, Generali, KGHM, Neuca, PESA, Orbis, Budimex, PKO BP, Knauf, Brau Union, Orkla Foods, Polska Presse, Indykpol.

 

 

 

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 850 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  31.10.2019  r. - udział w całości kursu (4 dni)

1 990 zł + 23% VATza osobę- udział w całości kursu (4 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
16 listopad 2019 - 24 listopad 2019 Kraków 864419 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia