Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Termin: 26 październik 2019 - 8 grudzień 2019
Miasto: Rzeszów
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

Dzień 1: STOSUNEK PRACY

1. Nadchodzące zmiany w wrzesień 2019 r.

 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

2. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych 2019 r.- rewolucja!

 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D.
 • Konieczność umieszczania w części D akt dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową pracowników.
 • Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
 • Konieczność potwierdzania dokumentów w aktach za zgodność,
 • Skierowania na badania lekarskie elementem akt osobowych.
 • Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?
 • Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę!
 • Brak wzorów kwestionariuszy osobowych!
 • Jakie dane zawrzeć na umowie by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem
 • Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r.
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika - jakby drugie akta?
 • Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp.
 • Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej - co z nimi robić?
 • Czy listy obecności umieszczać w odrębnej dokumentacji każdego pracownika?
 • Czy stare karty ewidencji czasu pracy należy obecnie umieścić w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy każdego pracownika, czy można to zrobić wyłącznie dla nowych?
 • Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne - co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?
 • Czy dane z zeszytu, książki wyjść prywatnych należy umieścić w indywidualnej dokumentacji pracownika?
 • Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych gdzie przechowywać?
 • Jak dostosować akta zatrudnionych pracowników - czy trzeba zakładać nowe teczki?
 • Czy założyć odrębnie dla każdego pracownika teczkę z dokumentacją ze stosunku pracy?
 • Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów? - czy trzeba będzie wyczyścić akta z zbędnych danych osobowych?
 • Co usunąć z akt by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Czy karty płac, kartoteki przydziału odzieży i obuwia roboczego należy przechowywać odrębnie w dokumentacji pracowniczej?
 • Od kiedy stosować nowe rozwiązania dla dokumentacji prowadzonej dla obecnych pracowników?
 • Od kiedy ewidencja czasu pracy pracownika musi zawierać szczegółowe dane zawarte w nowych przepisach?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy?
 • Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się akta osobowe oraz dokumentacja pracownicza przed dostępem osób nieupoważnionych - jak to zrobić?
 • Kto powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakładzie?

3. Elektroniczna dokumentacja ze stosunku pracy - czy warto?

 • Czy zaprowadzenie elektronicznej dokumentacji obowiązkowe w jakimś terminie?
 • W jaki sposób można od stycznia 2019 r. prowadzić elektroniczna dokumentację pracowniczą?
 • Czy można prowadzić dla części pracowników elektronicznie, a część papierowo dokumentację pracowniczą?
 • Czy można dla jednego pracownika prowadzić dokumentację podwójnie papierowo i elektronicznie?
 • Czy można dla jednego pracownika prowadzić część dokumentacji papierowo, a część elektronicznie?
 • Czy można zaprowadzić akta papierowo, a dokumentację ze stosunku pracy elektronicznie?
 • W jaki sposób dołączyć do dokumentacji elektronicznej dokument papierowy?
 • Jak przekształcić dokumentację pracownika z formy papierowej na elektroniczna?
 • Czy każdy dokument papierowy musi być odrębnym dokumentem elektronicznym?
 • Czy należy wydać pracownikowi poprzednią wersję dokumentacji pracowniczej?
 • Co gdy pracownik nie odbierze poprzedniej wersji dokumentacji - czy można ja zniszczyć?
 • Czy można kontynuować dokumentację papierową po przekształceniu na elektroniczna?
 • Jakie musi być zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej?
 • Jakie metadane musi zawierać każdy dokument elektroniczny?
 • W jaki sposób poinformować pracownika, byłego pracownika o przekształceniu dokumentacji?
 • Czy trzeba informować członków rodziny zmarłego pracownika o przekształceniu dokumentacji?

4. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 • Kiedy pracownik może zwrócić się o wydanie mu kserokopii akt osobowych lub innej dokumentacji ze stosunku pracy?
 • Jak często pracownik może się zwracać o wydanie mu ksera dokumentacji pracowniczej?
 • W jakim terminie pracodawca musi wydać kserokopie dokumentacji?
 • Czy pracownik może żądać również kserokopii swoich wniosków o urlop sprzed kilku lat?
 • Kiedy można uzależnić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej od wniesienia przez pracownika opłaty?
 • W jaki sposób potwierdzić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracownik może wybrać formę (papierową lub elektroniczna) w jakiej żąda wydanie kopii dokumentacji pracowniczej?

5. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

 • Brak konieczności odbywania szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych - kogo dotyczy?
 • Służba bhp samodzielnie przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników - jakie wymogi?
 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.
 • Gdzie przechowywać wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówkowej?
 • Czy pracownik może pobierać część wynagrodzenia na konto, a część w gotówce?
 • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy - kogo dotyczy?
 • Dla których pracowników nadal 50 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?
 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika - jak w praktyce to zrobić?
 • Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy 
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Nawiązanie stosunku pracy

 • Nowa treść umowy o pracę w 2019 - unikaj często popełnianych błędów.
 • Umowa na część etatu - pamiętaj o dodatkowych elementach.
 • Umowa o pracę na półtora etatu - czy będzie zakwestionowana?
 • Umowa na zastępstwo - nie popełnij błędu określając termin jej zakończenia.
 • Jak prawidłowo dokonać zmiany do umowy o pracę.

7. Nowe świadectwo pracy 2019 r.

 • Nowy wzór świadectwa pracy - uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.
 • Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.
 • Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny.
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia.
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.
 • Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 r.

8. Prawo wewnątrzzakładowe z reguły do poprawki

 • Co powinien zawierać prawidłowy regulamin pracy.
 • Jakich zapisów unikać w przepisach wewnętrznych.
 • Jak prawidłowo uregulować zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń w regulaminie pracy.
 • Jakie elementy regulaminu pracy podlegają szczególnej analizie przez PIP
 • Co ma zawierać regulamin wynagradzania.
 • Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania

Prowadzący

Prowadzący

Monika Iwaniec

Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland, doradca-konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą, licencjonowany audytor wewnętrzny. Od 1998r. właściciel firmy finansowo-konsultingowej Kancelarii Prawno - Podatkowo - Audytowej "AUDIT-PLUS" S.c., Od 1995r. praca na stanowiskach kierowniczych (m.in. Prezes firmy, Dyrektor).

 

 


Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

42 godziny dydaktyczne

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 26-27.10.2019
PŁACE:  16-17.11.2019
PŁACE:  7-8.12.2019


Cena szkolenia: 1990 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 październik 2019 - 8 grudzień 2019 Rzeszów 973519 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia