Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK

Termin: 26 październik 2019 - 15 grudzień 2019
Miasto: Poznań
Cena: 3290.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych.


Korzyści dla uczestników:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie:
  - prawa pracy,
  - ubezpieczeń społecznych,
  - naliczania wynagrodzeń,
  - programu PŁATNIK.
 • Program kursu przygotowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Profil uczestnika:
Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.


UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:
- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Program

Program

MODUŁ KADROWY   (26-27.10.2019, 16-17.11.2019)

1) Wprowadzenie do prawa pracy:

 • pojęcie pracownika i pracodawcy,
 • źródła prawa pracy,
 • podstawowe zasady prawa pracy,
 • nadzór nad stosowaniem prawa pracy.

2) Nawiązanie stosunku pracy:

 • istota stosunku pracy,
 • dane osobowe żądane na etapie rekrutacji i po zatrudnieniu,
 • rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka,
 • omówienie ograniczeń w zakresie czasu zawarcia umowy o pracę i ilości umów o pracę,
 • termin nawiązania umowy o pracę,
 • omówienie poszczególnych elementów umowy o pracę,
 • informacja o warunkach zatrudnienia wskazana w art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
 • umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy prawidłowe zasady formułowania zapisów w tym zakresie,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie bhp względem osób przyjmowanych do pracy w tym w szczególności:

        - badania lekarskie, ich rodzaje, przypadki, gdy pracownika nie trzeba poddawać wstępnym badaniom lekarskim,

        - szkolenia w dziedzinie bhp,

        - ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

3) Dokumentacja pracownicza:

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej,
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • przepisy przejściowe w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

4) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy:

 • prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika a odprawa pośmiertna,
 • obowiązki pracownika skatalogowane w Kodeksie pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika.

5) Czas pracy:

 • normy i wymiar czasu pracy,
 • systemy czasu pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • praca w dni świąteczne i w porze nocnej,
 • czas pracy kadry kierowniczej,
 • odpoczynek i przerwy w pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • istota pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalenie przekroczenia norm czasu pracy,
 • rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

6) Urlopy pracownicze:

 • zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu w karierze zawodowej i zasady nabywania prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych,
 • urlop uzupełniający,
 • urlop proporcjonalny,
 • prawo do dodatkowego urlopu osoby niepełnosprawnej,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop ojcowski,
 • zwolnienie od pracy przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.

7) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w tym charakterystyka i zasady nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.
8) Podróże służbowe pracowników:

 • krajowe podróże służbowe,
 • zagraniczne podróże służbowe,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

9) Rozwiązanie umowy o pracę:
a) omówienie poszczególnych trybów rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

b) omówienie zagadnień dotyczących:

 • zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • konsultacji ze związkami zawodowymi,
 • ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę,
 • wypowiedzenia zmieniającego,
 • uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, różnic między rozwiązaniem a wygaśnięciem stosunku pracy.

10) Świadectwo pracy. Treść świadectwa pracy i zasady jego wydawania.
11) Zatrudnianie młodocianych.
12) Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy.


MODUŁ PŁACOWY (23-24.11.2019, 7-8.12.2019)

Dzień 1

Wynagrodzenie  ze  stosunku  pracy

1. Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą     wynagrodzeń   
2. Systemy wynagradzania
3. Dokumentacja wynagrodzeń
4. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
5. Wynagrodzenie minimalne
6. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
7. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
9. Wynagrodzenie za pracę w nocy
10. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
11. Konsultacje indywidualne z prelegentem

Dzień 2

Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń

1. Procedura naliczania wynagrodzenia,
2. Ustalenie przychodu pracownika,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne,
5. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Prowadzący

Prowadzący

Dorota Gąsior
Specjalistka z zakresu obsługi ZUS w działalności gospodarczej
Adriana Głuchowska

trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant , ekspert na co dzień rozwiązujący nietypowe problemy z praktyki. Przez niemal 17 lat pracy przeszkoliła ok. 10 000 osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie).  Autorka kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych, specjalista ds. wdrażania procedur  i instrukcji (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminy). Praktyk - szkoli od lat, zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców, jak i przedsiębiorców.

 


Piotr Olszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawem Pracy zajmuje się od 10 lat. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, gdzie zdając egzamin państwowy, nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008-2012 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.  Kontrolując przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym przeprowadził szereg kontroli z zakresu prawa pracy. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2013r. zdał egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta do spraw prawa pracy w jednostce kadrowo-płacowej jednej z największych polskich korporacji. W ramach wykonywanych obowiązków pełni rolę doradczą względem zespołów z obszarów: kadrowego, czasu pracy, płacowo-zasiłkowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i umów cywilnoprawnych. Reprezentuje pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach jednostki, w której jest zatrudniony opiniował m.in. założenia systemu kadrowo płacowego (SAP) oraz prowadził pilotażowy program dotyczący wdrożenia nowego systemu czasu pracy w organizacji. Jako radca prawny reprezentuje z sukcesem pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy. W ramach obsługi świadczonej na rzecz przedsiębiorców opiniuje zdarzenia z zakresu prawa pracy i tworzy regulacje wewnątrzzakładowe (m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Z powodzeniem prowadzi szkolenia zamknięte oraz otwarte. Podczas szkoleń prezentuje praktyczne podejście do interpretacji przepisów prawa pracy i metodykę kontroli organów Inspekcji Pracy.


Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

70 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

26-27.10.2019

16-17.11.2019

23-24.11.2019

7-8.12.2019

14-15.12.2019

Cena: 

     3.290 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna:2.890zł + VAT/ osoba* przy zgłoszeniu do 9 wrzesnia br.

* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 październik 2019 - 15 grudzień 2019 Poznań 784619 3290.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia