Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 12 maj 2018 - 27 maj 2018
Miasto: Poznań
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622)

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

1. Zmienione przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów

 • Nowy termin na przekazanie pracownikowi egzemplarza umowy o pracę
 • Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
 • Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka
 • Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - nowe zasady i problemy interpretacyjne
 • Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie
 • Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych - praktyka stosowania
 • Nowe możliwości kontrolne PIP
 • Nowe obowiązki pracodawców względem PIP
 • Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - w jaki sposób prowadzić akta osobowe pracowników?

 • Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika?
 • Jak i przez jaki czas należy przechowywać dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)?
 • Nowe zasady badań wstępnych dla tych samych stanowisk. Czym jest zasada 30 dni?

3. Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych.
4. Zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO
5. Nowe zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi, w których znajdują się kwestionariusze sprzed zmiany przepisów - nowy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.
6. Wpływ zmian w przepisach BHP na praktykę pracodawców

 • Czy i w jakim zakresie pracodawcy powinni wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie pożarom i odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w firmie?
 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach bhp?

7. Jakie są zasady tworzenia umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Kiedy należy stosować dodatkowo zakres obowiązków pracownika?
 • Jak wybrać odpowiedni rodzaj umowy o pracę (zalety i wady poszczególnych rodzajów umów o pracę)?
 • Zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
 • Umowy o pracę w zależności od stanowiska pracy (w tym kontrakty menedżerskie)
 • Zakres czynności - czy stosować?
 • Zawarcie umowy o pracę - najważniejsze elementy umowy - konstrukcja prawna, przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę - orzeczenia SN i poglądy PIP
 • Sposób zawarcia umowy o pracę
 • Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca
 • Umowy o pracę na czas określony po wejściu w życie Pakietu Antykryzysowego
 • Zmiana warunków umowy o pracę
 • Porozumienie zmieniające - sposoby praktycznego zastosowania
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy koniecznie zastosować?
 • Umowa o zakazie konkurencji:
 • Rodzaje umów o zakazie konkurencji
 • Najważniejsze elementy umowy o zakazie konkurencji
 • Jak należy określić działalność konkurencyjną w umowie
 • Jak należy wyliczać odszkodowanie za zakaz konkurencji
 • Ustalenie kary umownej a wysokość odszkodowania

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:

 • Przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, porozumień rozwiązujących umowy o pracę
 • Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
 • Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
 • Tryb konsultowania ze związkami
 • Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
 • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
 • Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Szczególne zasady zwalniania niektórych pracowników:
 • Zasady obowiązujące przy zwalnianiu osób będących na stanowiskach kierowniczych (np. menedżerów średniego szczebla)
 • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
 • Kiedy szczególna ochrona?
 • Zasady skutecznego rozwiązywania umów o pracę z chronionym pracownikiem
 • Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym:

 • Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika
 • Metody obliczania okresu nieobecności uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę
 • Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego

10. Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 • Zasady doboru pracowników do zwolnień grupowych
 • Procedura zwolnień grupowych - współpraca ze związkiem zawodowym
 • Odprawy
 • Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
 • Sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi byłego pracownika
 • Sposoby zobowiązania pracownika do nieujawniania tajemnic pracodawcy po ustaniu stosunku pracy
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy
 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy. W jakich przypadkach działają nowe a kiedy jeszcze stare przepisy - art. 97 paragraf 1- paragraf1 Kp.
 • Zasady  obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracowniku

11. Jak wystawiać, korygować i duplikować świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu)?

 • Prostowanie i zmiany świadectwa pracy
 • Zasady wydawania duplikatu świadectwa
 • Terminy wystawiania świadectw pracy

12. Zmiany w przepisach dot. czasu pracy

 • Ruchomy czas pracy
 • Harmonogramy czasu pracy po zmianach
 • Nowe podejście do sobót, niedziel i świąt w orzecznictwie SN
 • Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w różnych konfiguracjach czasu pracy po zmianach
 • Święto "Trzech Króli"
 • Nowe możliwości dot. doby pracowniczej wynikające z pakietu antykryzysowego
 • Możliwość przedłużania okresu rozliczeniowego do aż 12 miesięcy
 • Możliwość zastosowania ruchomego czasu pracy
 • Wyjścia prywatne
 • 12 miesięczne okresy rozliczeniowe
 • Ruchomy czas pracy

13. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie

 • Zasady planowania i łamania zmian w firmie
 • Kiedy można "przesunąć" pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
 • Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej

14. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego

 • Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?
 • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 • Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?

15. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta

 • Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 • Praca w niedzielę - dodatek 100, czy 200%?

16. "Elastyczne" systemy czasu pracy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • System pracy weekendowej
 • Skrócony tydzień pracy
 • Zadaniowy system czasu pracy

17. Planowanie czasu pracy - ćwiczenia warsztatowe w grupach

 • Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
 • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie
 • System podstawowego, a równoważnego czasu pracy

18. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty

 • Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • Nadgodziny, a ich koszty (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 • Wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej - ćwiczenia warsztatowe w grupach

19. Rozliczanie czasu pracy
20. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy

 • Indywidualna karta ewidencji czasu pracy

21. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
 • Katalog kar jakie pracodawca ma prawo stosować wobec pracowników naruszających zasady obowiązujące w zakładzie pracy
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie

22. Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych

 • Zasady nabywania  prawa do urlopu
 • Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
 • Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
 • Nabycie prawa do kolejnego urlop
 • Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Rozliczanie urlopów
 • Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
 • Podwyższenie wymiaru - urlop uzupełniający
 • Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu
 • Obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 • Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych

23. Urlopy rodzicielskie

 • Zmiany w urlopach rodzicielskich 2016
 • Zmiany w urlopach wychowawczych 2016 r
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zasady korzystania
 • Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
 • Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński?
 • Zastąpienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego urlopem rodzicielskim
 • Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka?
 • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich
 • W jaki sposób chroniony jest rodzic, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu?
 • Stanowisko ZUS odnośnie nowych zasiłków

24. Współpraca ze związkiem zawodowym i radą pracowników

 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • O jakich obowiązkach musi pamiętać związek zawodowy, aby móc korzystać z uprawnień, jakie dają mu przepisy prawa pracy?
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego "w organizacji"?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?

PŁACE

Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia):

1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 • ustalanie podstaw urlopowych w odniesieniu do różnych składników wynagrodzenia
 • przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany składników lub wysokości wynagrodzenia

2. Ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady obliczania ekwiwalentu w różnych systemach wynagrodzeń

 • dopełnianie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu
 • ustalanie współczynnika do ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy  

3. Zastosowanie zasad dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop przy obliczaniu innych świadczeń ze stosunku pracy
4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane  w podstawie wymiaru zasiłków
 • składniki od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii, nagród, dodatków przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne, roczne i inne
 • wynagrodzenie za przestój oraz za czas dyżuru, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków
 • wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłków z uwzględnieniem dodatków z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy wypłacanych wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego
 • składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu oraz składniki, których wypłaty zaprzestano
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej oraz w przypadku nieprzepracowania np. połowy dnia
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków
 • ustalanie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • podstawa wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy
 • wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w miesiącu wymagającym i niewymagającym uzupełniania) - sposób ustalania średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi składek
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy
 • rozliczenie wypłaconych świadczeń chorobowych po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy

5. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • w miesiącu, w którym pracownik choruje - z uwzględnieniem miesiąca obejmującego 28 i 31 dni
 • w miesiącu, w którym pracownik przepracuje tylko część miesiąca z innych przyczyn niż choroba

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (kiedy i jakie dodatki)
 • składniki stanowiące podstawę normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (czy uwzględniać przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową zmienną premię zadaniową, dodatek nocny itp?) 
 • podstawa obliczenia dodatku za pracę w nadgodzinach (czy uwzględniać w podstawie obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe dodatek funkcyjny?)

7. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej

 • ustalanie wysokości dodatku w jedno i kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym

8. Wynagrodzenie za czas dyżuru
9. Wynagrodzenie za przestój
10. Odprawy i odszkodowania
11. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

 • przychód ze stosunku pracy i przychód z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego)
 • koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście
 • kwota wolna od podatku
 • preferencyjne zasady obliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dziecko lub zamierzających rozliczać się wraz ze współmałżonkiem
 • ryczałtowy pobór podatku z tytułu umów cywilno-prawnych
 • świadczenia wolne od podatku  
 • podstawa opodatkowania w sytuacji wystąpienia przychodu oskładkowanego a wolnego od podatku

12. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS i składki zdrowotnej, obliczanie składek

 • składniki wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe wolne od składek dla pracowników i zleceniobiorców (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2010 r.)
 • obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy
 • ustalanie podstawy wymiaru składek w miesiącu w którym pracownik choruje, w przypadku wypłacania składnika wynagrodzenia niepomniejszanego za czas choroby

13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • potrącenia z zasiłków - odmienne zasady
 • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
 • potrącenia ze świadczeń przyznawanych pracownikowi z ZFŚS 

14. Potrącenia z umów cywilno-prawnych
15. Tworzenie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych (np. abonamentów medycznych, diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, pokrywania kosztów zakwaterowania, dofinansowania wypoczynku, świadczeń finansowanych z fundusz socjalnego, szczepień ochronnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, posiłków finansowanych przez pracodawcę, upominków okolicznościowych, udostępnienia lokalu mieszkalnego  itp.)

 • lista płac uwzględniająca zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (pracodawca zwraca składki pracownikowi)
 • lista płac uwzględniająca zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz zwrot składki zdrowotnej pracownikowi w związku z przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pracownik zwraca składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, a pracodawca zwraca składkę zdrowotną pracownikowi)
 • lista płac w miesiącu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, z zasiłku oraz jednocześnie z wynagrodzenia i zasiłku
 • lista płac dla pracownika spełniającego kryteria dla osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
 • lista płac osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktykę absolwencką
 • uzgadnianie zbiorczej listy płac  

16. Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

 • różnice w podleganiu ubezpieczeniom w przypadku pracowników, zleceniobiorców,  osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, osób pobierających zasiłek macierzyński oraz przebywających na urlopach wychowawczych
 • zbieg tytułów ubezpieczeniowych

2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń 
3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów korygujących
4. Wysokość i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FEP, Fundusz Pracy i FGŚP

 • stopy procentowe składek na poszczególne ubezpieczenia i zasady finansowania
 • zwolnienia z opłacania składek za Fundusz Pracy i FGŚP
 • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego
 • opłacanie składek na FEP za pracownika zatrudnionego na część etatu
 • składki na FEP za pracownika wykonującego sporadycznie prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

5. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (porównanie katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS z katalogiem zwolnień podatkowych)
6. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7. Zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
8. Skutki przedwczesnego zaprzestania opłacania składek ZUS
9. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 • zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego)
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rehabilitacyjne 

Metodologia kursu:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

56 godzin dydaktycznych (8 spotkań).

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

PŁACE:  28-29.04.2018
PŁACE:  12-13.05.2018

KADRY: 19-20.05.2018
KADRY: 26-27.05.2018

Cena szkolenia: 2.600 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12 maj 2018 - 27 maj 2018 Poznań 1066317 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia