Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 14 kwiecień 2018 - 27 maj 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622)

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

1. Zmienione przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów

 • Nowy termin na przekazanie pracownikowi egzemplarza umowy o pracę
 • Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
 • Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka
 • Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - nowe zasady i problemy interpretacyjne
 • Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie
 • Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych - praktyka stosowania
 • Nowe możliwości kontrolne PIP
 • Nowe obowiązki pracodawców względem PIP
 • Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - w jaki sposób prowadzić akta osobowe pracowników?

 • Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika?
 • Jak i przez jaki czas należy przechowywać dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)?
 • Nowe zasady badań wstępnych dla tych samych stanowisk. Czym jest zasada 30 dni?

3. Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych.
4. Zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO
5. Nowe zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi, w których znajdują się kwestionariusze sprzed zmiany przepisów - nowy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.
6. Wpływ zmian w przepisach BHP na praktykę pracodawców

 • Czy i w jakim zakresie pracodawcy powinni wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie pożarom i odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w firmie?
 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach bhp?

7. Jakie są zasady tworzenia umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Kiedy należy stosować dodatkowo zakres obowiązków pracownika?
 • Jak wybrać odpowiedni rodzaj umowy o pracę (zalety i wady poszczególnych rodzajów umów o pracę)?
 • Zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
 • Umowy o pracę w zależności od stanowiska pracy (w tym kontrakty menedżerskie)
 • Zakres czynności - czy stosować?
 • Zawarcie umowy o pracę - najważniejsze elementy umowy - konstrukcja prawna, przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę - orzeczenia SN i poglądy PIP
 • Sposób zawarcia umowy o pracę
 • Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca
 • Umowy o pracę na czas określony po wejściu w życie Pakietu Antykryzysowego
 • Zmiana warunków umowy o pracę
 • Porozumienie zmieniające - sposoby praktycznego zastosowania
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy koniecznie zastosować?
 • Umowa o zakazie konkurencji:
 • Rodzaje umów o zakazie konkurencji
 • Najważniejsze elementy umowy o zakazie konkurencji
 • Jak należy określić działalność konkurencyjną w umowie
 • Jak należy wyliczać odszkodowanie za zakaz konkurencji
 • Ustalenie kary umownej a wysokość odszkodowania

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:

 • Przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, porozumień rozwiązujących umowy o pracę
 • Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
 • Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
 • Tryb konsultowania ze związkami
 • Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
 • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
 • Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Szczególne zasady zwalniania niektórych pracowników:
 • Zasady obowiązujące przy zwalnianiu osób będących na stanowiskach kierowniczych (np. menedżerów średniego szczebla)
 • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
 • Kiedy szczególna ochrona?
 • Zasady skutecznego rozwiązywania umów o pracę z chronionym pracownikiem
 • Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym:

 • Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika
 • Metody obliczania okresu nieobecności uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę
 • Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego

10. Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 • Zasady doboru pracowników do zwolnień grupowych
 • Procedura zwolnień grupowych - współpraca ze związkiem zawodowym
 • Odprawy
 • Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
 • Sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi byłego pracownika
 • Sposoby zobowiązania pracownika do nieujawniania tajemnic pracodawcy po ustaniu stosunku pracy
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy
 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy. W jakich przypadkach działają nowe a kiedy jeszcze stare przepisy - art. 97 paragraf 1- paragraf1 Kp.
 • Zasady  obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracowniku

11. Jak wystawiać, korygować i duplikować świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu)?

 • Prostowanie i zmiany świadectwa pracy
 • Zasady wydawania duplikatu świadectwa
 • Terminy wystawiania świadectw pracy

12. Zmiany w przepisach dot. czasu pracy

 • Ruchomy czas pracy
 • Harmonogramy czasu pracy po zmianach
 • Nowe podejście do sobót, niedziel i świąt w orzecznictwie SN
 • Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w różnych konfiguracjach czasu pracy po zmianach
 • Święto "Trzech Króli"
 • Nowe możliwości dot. doby pracowniczej wynikające z pakietu antykryzysowego
 • Możliwość przedłużania okresu rozliczeniowego do aż 12 miesięcy
 • Możliwość zastosowania ruchomego czasu pracy
 • Wyjścia prywatne
 • 12 miesięczne okresy rozliczeniowe
 • Ruchomy czas pracy

13. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie

 • Zasady planowania i łamania zmian w firmie
 • Kiedy można,"przesunąć", pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
 • Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej

14. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego

 • Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?
 • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 • Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?

15. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta

 • Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 • Praca w niedzielę - dodatek 100, czy 200%?

16. "Elastyczne" systemy czasu pracy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • System pracy weekendowej
 • Skrócony tydzień pracy
 • Zadaniowy system czasu pracy

17. Planowanie czasu pracy - ćwiczenia warsztatowe w grupach

 • Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
 • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie
 • System podstawowego, a równoważnego czasu pracy

18. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty

 • Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • Nadgodziny, a ich koszty (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 • Wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej - ćwiczenia warsztatowe w grupach

19. Rozliczanie czasu pracy
20.
 Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy

 • Indywidualna karta ewidencji czasu pracy

21. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
 • Katalog kar jakie pracodawca ma prawo stosować wobec pracowników naruszających zasady obowiązujące w zakładzie pracy
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie

22. Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych

 • Zasady nabywania  prawa do urlopu
 • Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
 • Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
 • Nabycie prawa do kolejnego urlop
 • Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Rozliczanie urlopów
 • Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
 • Podwyższenie wymiaru - urlop uzupełniający
 • Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu
 • Obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 • Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych

23. Urlopy rodzicielskie 2017

 • Zmiany w urlopach rodzicielskich 2016
 • Zmiany w urlopach wychowawczych 2016 r
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zasady korzystania
 • Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
 • Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński?
 • Zastąpienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego urlopem rodzicielskim
 • Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka?
 • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich
 • W jaki sposób chroniony jest rodzic, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu?
 • Stanowisko ZUS odnośnie nowych zasiłków

24. Współpraca ze związkiem zawodowym i radą pracowników

 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • O jakich obowiązkach musi pamiętać związek zawodowy, aby móc korzystać z uprawnień, jakie dają mu przepisy prawa pracy?
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego "w organizacji"?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?

PŁACE


DZIEŃ 1:    NALICZANIE i WYPŁACANIE WYNAGRODZEŃ

1. Uregulowania prawne dotyczące zasad naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowniczych w 2018 roku

 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 roku
 • Ochrona prawna wynagrodzeń za pracę (kwoty wolne od potrąceń) po zmianie przepisów z dnia  8.09.2016
 • Miejsce, czas, termin oraz sposób wypłaty wynagrodzenia
 • Rodzaje i maksymalna wysokość potrąceń w 2018 roku

2. Zasady stosowania Regulaminu wynagrodzeń
3. Lista płac jako podstawowy dokument wynagradzania pracowników - zasady tworzenia, prowadzenia i przechowywania list płac
4. Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń w 2018 roku z tytułu:

 • Umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy
 • Umowy zlecenia - po zmianach z 1.01.2017
 • Umowy o dzieło

5. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia w 2018 roku:

 • Dla członków zarządu i rad nadzorczych
 • Za podróż służbową krajową i zagraniczną
 • Za przestój w pracy
 • Za wadliwie wykonaną pracę
 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy
 • Za pracę w godzinach nadliczbowych

6. Formy i składniki wynagrodzenia w 2018roku

 • Uwarunkowania prawne stosowanych form wynagrodzenia
 • Płaca zasadnicza
 • Płaca z tytułu warunków pracy
 • Dodatek stażowy
 • Dodatek funkcyjny
 • Ruchome części wynagrodzenia (premie, dodatki motywacyjne, inne korzyści finansowe: akcjonariat pracowniczy, udział w zyskach itp.)

7. Świadczenia finansowe z tytułu zakończenia stosunku pracy - rodzaje i zasady naliczania i wypłaty tych świadczeń w 2018 roku

 • Odszkodowania
 • Rekompensaty
 • Odprawy
 • Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy

8. Finansowe świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
9. Finansowe świadczenia pracownicze w okresie zatrudnienia w 2018 roku

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenia rehabilitacyjne

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku

 • Regulamin ZFŚS - zasady konstruowania dokumentu
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia ZFŚS
 • Odstępstwa od obowiązku tworzenia ZFŚS
 • Zasady naliczania i przyznawania świadczeń
 • Formy świadczeń socjalnych
 • ZFŚS a ZUS i urząd skarbowy

11. Zasady dostarczania pracodawcy zwolnień lekarskich wystawianych w formie tradycyjnej oraz w formie e-zwolnień
12. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

 • Zasady zawierania umów szkoleniowych
 • Świadczenia obowiązkowe na rzecz pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
 • Katalog oraz zasady przyznawania świadczeń dodatkowych
 • Uprawnienia pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Konsekwencje dla pracownika niewywiązującego się z umowy szkoleniowej
 • Ograniczenia świadczeń wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych

13. Przygotowywanie planów, raportów i sprawozdań dotyczących:

 • Zatrudnienia i wynagradzania
 • Kosztów wynagrodzeń
 • Kosztów pracy

DZIEŃ 2:  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY I GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1. Ogólne zasady rozliczania ZUS i zasiłków dla pracowników z uwzględnieniem zmian w 2016 i 2017 roku
2. Rozliczanie ZUS i zasiłków dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne w 2018 roku
3. Zasady opłacania składek za osoby mające równocześnie kilka tytułów do ubezpieczeń w 2018 roku
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasady zgłaszania i rozliczania z omówieniem obowiązujących druków i terminów
5. Składki na ubezpieczenie wypadkowe - obowiązki płatnika - informacja ZUS IWA
6. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
8. Inne zagadnienia związane z rozliczeniem składek:

 • Rozliczanie członków rad nadzorczych
 • Rozliczanie osób prowadzących działalność gospodarczą

9. Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek za osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ojcowskiego, wychowawczego
10. Zasady zgłaszania pracowników i pozostałych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego - omówienie oraz zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z uwzględnieniem wykazywania przerw w opłacaniu składek z powodu choroby, bezpłatnego urlopu, urlopu wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego
11. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych - informacje podawane w raportach rozliczeniowych  z uwzględnieniem okoliczności zastosowania korekty oraz obowiązujących terminów
12. Zasady postępowania płatnika w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwzględnieniem przyczyn wynikających z błędnego oświadczenia pracownika, ustania stosunku pracy itp.
13. Zmiany w przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego i świadczenia  rehabilitacyjnego
14. Omówienie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru świadczeń z uwzględnieniem zmian dotyczących ubezpieczonych niebędących pracownikami
15. Omówienie wybranych interpretacji ZUS oraz orzeczeń Sądu najwyższego w sprawie podstawy wymiaru składek i podlegania ubezpieczeniom społecznym


DZIEŃ 3:   ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2018 R

1. Uregulowania prawne dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2018roku
2. Cechy umowy cywilnoprawnej a cechy umowy o pracę - kiedy umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy
o pracę, różnice w funkcjonowaniu pojęć, uregulowania Kodeksu cywilnego i analiza najnowszego orzecznictwa SN w tym zakresie
3. Zasady konstruowania treści umów cywilnoprawnych, ich przedłużania i aneksowania zgodnie z prawem oraz
wymogami ZUS
4. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń w aspekcie rozliczania wynagrodzeń z umów zlecenia

 • Umowa zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, która nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów
 • Umowa zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, która jest objęta ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
 • Zleceniobiorca wykonujący pracę w oparciu o kilka umów zlecenia - analiza różnic i podobieństw obowiązujących w  2018
 • Umowa cywilnoprawna zawarta ze studentem/uczniem nie będącym pracownikiem zleceniodawcy
 • Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego
 • Umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

5. Zmiany w zakresie obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2018

 • Oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • Zasady rozliczania zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Minimalna stawka godzinowa
 • Rejestr wykonanych godzin
 • Obowiązek archiwizowania dokumentacji
 • Nowy wzór oświadczenia zleceniobiorców w praktyce
 • Zasady ustalania i rozliczania zwrotów nadpłaconych składek ZUS od umów zlecenia powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę

6. Na czym polega przeniesienie praw autorskich? Zasady zawierania i rozliczania tych umów w praktyce
7. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych - zasady ustalania i rozliczania obowiązkowych składek ZUS od dochodów z tytułu zasiadania w radach nadzorczych
8. Kontrakt menadżerski - zawieranie, rozliczanie i oskładkowanie w świetle nowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa SN
9. Umowy cywilnoprawne a ubezpieczeni w KRUS - analiza zmian w świetle najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa SN
10. Nowe uprawnienia płatników składek po nowelizacji przepisów w 2015 i 2016 roku
11. Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne - korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń.
12. Podróże służbowe i delegacje realizowane przez osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawnej
13. Umowa cywilnoprawna a zwolnienie lekarskie

 • Kto i kiedy jest zobowiązany do wypłaty zasiłku?
 • W jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentacji ZUS?
 • Jak obliczyć podatek od zasiłku?

14. Konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej w aspekcie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz podatku - analiza najczęściej popełnianych błędów i propozycje rozwiązań
15. Kontrola ZUS - propozycje praktycznych rozwiązań zamiany umów o dzieło na umowy zlecenia
16. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
17. Naliczanie wynagrodzeń od umów cywilnoprawnych w praktyce - analiza przypadków

 • Umowa zlecenie z uwzględnieniem różnych statusów ubezpieczeniowych zleceniobiorcy
 • Umowa o dzieło - kiedy i w jakim przypadku można zastosować 50% i 20% k.u.p.
 • Umowy zryczałtowane do kwoty 200 zł

DZIEŃ 4:   POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

1.  Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianach z 8.09.2016 i jej skutki dla Pracodawcy w 2018 roku
2.  Definicja wynagrodzenia oraz świadczeń okołopłacowych w 2018
3.  Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika - obligatoryjne

 • Podstawa dokonywania obowiązkowych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia po zmianach 8.09.2016
 • Egzekucja alimentacyjna - granice potrąceń
 • Inne tytuły wykonawcze, potrącenia na rzecz banków - granice potrąceń i kwota wolna od potrąceń
 • Egzekucja zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • Egzekucja kar pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • Zbieg potrąceń obligatoryjnych w praktyce

4. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika

 • Podstawa dokonywania obowiązkowych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia
 • Dobrowolne potrącenia na rzecz funduszu socjalnego
 • Składki i wpłata na kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Zbieg potrąceń dobrowolnych oraz kwota wolna od potrąceń przy potrąceniach dobrowolnych

5. Potrącenia ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy

 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Nierozliczona zaliczka na podróż służbowa
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Abonamenty medyczne i inne

6. Świadczenia wolne od potrąceń

 • Ekwiwalenty jako zwrot kosztów
 • Odprawa emerytalna
 • Nagroda jubileuszowa
 • "trzynastka" oraz nagrody z zysku i należności bilansowe
 • Wyjątki

7. Potrącenia z zasiłków w 2018

 • Potrącenia z zasiłków - granica potrąceń oraz kwota wolna w 2018
 • Zbieg potrąceń
 • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu

8. Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2018r

 • Kiedy można odstąpić od potrącenia kwoty z umowy cywilnoprawnej

9. Procedura postępowania w przypadku zajęcia wynagrodzeń lub zasiłków

 • Tytuł wykonawczy i egzekucyjny - krok po kroku
 • Pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę - wzór
 • Wezwanie w sprawie zestawienia składników wynagrodzeń - interpretacja definicji wynagrodzenia
 • Obowiązki pracodawcy wobec organów uprawnionych do zajęcia wynagrodzenia po zmianach w 2016 roku
 • Terminy realizacji zajęcia
 • Zakres i obieg informacji dotyczących zajęcia
 • Ustalanie stanu zadłużenia
 • Spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika
 • Konsekwencje dokonania przez pracodawcę nieprawidłowego potrącenia

10. Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę po zmianach z 8.09.2016r.

 • Zbieg egzekucji sądowych
 • Zbieg egzekucji administracyjnych
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

PODSUMOWANIE  I EGZAMIN


Metodologia kursu:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

56 godzin dydaktycznych (8 spotkań).

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 14-15.04.2018
KADRY: 28-29.04.2018
PŁACE:  19-20.05.2018
PŁACE:  26-27.05.2018

Cena szkolenia: 2.600 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
14 kwiecień 2018 - 27 maj 2018 Warszawa 1072317 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia