Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 14 kwiecień 2018 - 29 kwiecień 2018
Miasto: Wrocław
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622)

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

Prawo pracy w 2018 roku

Dzień 1

Kodeks pracy po zmianach
1. Wprowadzenie do tematu
2. Omówienie zakresu zmian wynikających z nowelizacji ustawy roku oraz najnowszych aktów wykonawczych obowiązujących w 2018 roku
3. Dokumentacja pracownicza w świetle najnowszego rozporządzenia
4. Regulamin wynagradzania - obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
5. Rola zakładowych organizacji związkowych w związku z regulaminem wynagradzania - kiedy i w jakim zakresie organizacja związkowa decyduje o regulacjach związanych z wynagrodzeniami
6. Regulamin pracy - obowiązki pracodawcy w zakresie wprowadzania regulaminu pracy - kiedy musi, a kiedy może wprowadzić regulamin pracy
7. Umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone - zasady zawierania umowy i skutki jej niepodpisania
8. Omówienie zmian w zakresie rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy - nowe terminy wnoszenia przez pracowników pozwów, odwołań i żądań wobec pracodawców
9. Świadectwa pracy według nowelizacji - zasady wydawania i obowiązkowe treści w świadectwie pracy
10. Analiza praktyczna omawianych przypadków
11. Zajęcia warsztatowe z zakresu:

 • przygotowywania dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy
 • ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • ustalania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy

12. Dyskusja, konsultacje z trenerem

Dzień 2

Umowy cywilnoprawne w 2018 roku
1. Wpływ zmian na zasady zawierania umów cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami i osobami świadczącymi usługi oraz własnymi pracownikami
2. Wysokość minimalnej stawki godzinowej i częstotliwość wypłat wynagrodzenia
3. Zasady wyrównywania minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi
4. Uwarunkowania przyznania minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenia - odstępstwa od obowiązku zachowania stawki minimalnej
5. Minimalna stawka godzinowa a kilka umów zleceń między tymi samymi podmiotami
6. Minimalna stawka godzinowa przy realizacji zlecenia przez kilka osób oraz usługi wspólne
7. Umowne potwierdzanie liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenia usług - dokumentacja i zasady jej przechowywania
8. Potwierdzanie godzin pracy w przypadku realizacji zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360).
9. Przesłanki wyłączenia z obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej
10. Umowy wyłączone z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej
11. Wynagrodzenie prowizyjne przy umowach zlecenia oraz mieszany system wynagradzania: prowizja plus wynagrodzenie stałe
12. Rozliczenia z ZUS i US przy umowach cywilnoprawnych
13. Analiza wybranych przypadków z praktyki
14. Zajęcia warsztatowe z zakresu:

 • sporządzania umów cywilnoprawnych
 • sporządzania dokumentacji potwierdzającej liczbę godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenia usług
 • obliczania wynagrodzenia przy różnych opcjach umów cywilnoprawnych
 • sporządzania dokumentacji do ZUS i US przy umowach zlecenia

15. Dyskusja, konsultacje z trenerem


Czas pracy w 2018 roku

Dzień 3

Czas pracy, normy, wymiar i systemy czasu pracy
1. Definicja czasu pracy
2. Gotowość do pracy
3. Norma czasu pracy
4. Wymiar czasu pracy
5. Przerwy w pracy, w tym przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy
6. Elastyczne planowanie czasu pracy przy okresowym natężeniu prac w ciągu roku
7. Różnice między kalendarzem a podanym czasem pracy
8. Wymiar czasu pracy na niepełnym etacie
9. Wymiar czasu pracy w systemie ciągłym
10. Święta a wymiar czasu pracy
11. Systemy czasu pracy
12. System podstawowy i równoważny
13. Praca w ruchu ciągłym
14. System przerywanego czasu pracy
15. System zadaniowego czasu pracy
16. System skróconego tygodnia pracy
17. System weekendowego czasu pracy
18. System ruchomego czasu pracy
19. Analiza omawianych przypadków
20. Zajęcia warsztatowe z zakresu rozliczania czasu pracy w poszczególnych systemach
21. Dyskusja, konsultacje z trenerem


Dzień 4

Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy - zasady jej tworzenia i prowadzenia
1. Zasady układania harmonogramów czasu pracy
2. Kiedy pracodawca musi tworzyć harmonogram czasu pracy?
3. Normy, wymiar i odpoczynki, w tym odpoczynek dobowy
4. Minimalny odpoczynek dobowy w podróży służbowej
5. Harmonogram pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy
7. Karta ewidencji czasu pracy
8. Elektroniczna forma ewidencji czasu pracy
9. Czas pracy kierowców samochodów osobowych i dostawczych
10. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych
11. Rozkłady czasu pracy
12. Rozkład czasu pracy w systemie równoważnym
13. Praca zmianowa. Planowanie pracy zmianowej
14. Praca w porze nocnej. Dodatek za pracę w porze nocnej
15. Indywidualny rozkład czasu pracy
16. Praca w godzinach nadliczbowych
17. Praca w dni ustawowo wolne od pracy
18. Czas pracy a oddelegowanie na szkolenie
19. Czas szkoleń a prawo do odpoczynku
20. Podróż poza godzinami pracy
21. Dyżury
22. Urlopy: wypoczynkowy, bezpłatny, okolicznościowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy
23. Tworzenie i przechowywanie dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
24. Analiza praktyczna omawianych przypadków
25. Zajęcia warsztatowe z zakresu:

 • samodzielnego tworzenia harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem różnych systemów
 • samodzielnego tworzenia ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem omawianych przypadków
 • korekt dokumentacji czasu pracy

PŁACE

Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia):
1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 • ustalanie podstaw urlopowych w odniesieniu do różnych składników wynagrodzenia
 • przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany składników lub wysokości wynagrodzenia

2. Ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady obliczania ekwiwalentu w różnych systemach wynagrodzeń

 • dopełnianie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu
 • ustalanie współczynnika do ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

3. Zastosowanie zasad dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop przy obliczaniu innych świadczeń ze stosunku pracy
4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane  w podstawie wymiaru zasiłków
 • składniki od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii, nagród, dodatków przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne, roczne i inne
 • wynagrodzenie za przestój oraz za czas dyżuru, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków
 • wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłków z uwzględnieniem dodatków z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy wypłacanych wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego
 • składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu oraz składniki, których wypłaty zaprzestano
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej oraz w przypadku nieprzepracowania np. połowy dnia
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków
 • ustalanie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • podstawa wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy
 • wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w miesiącu wymagającym i niewymagającym uzupełniania) - sposób ustalania średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi składek
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy
 • rozliczenie wypłaconych świadczeń chorobowych po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy

5. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • w miesiącu, w którym pracownik choruje - z uwzględnieniem miesiąca obejmującego 28 i 31 dni
 • w miesiącu, w którym pracownik przepracuje tylko część miesiąca z innych przyczyn niż choroba

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (kiedy i jakie dodatki)
 • składniki stanowiące podstawę normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (czy uwzględniać przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową zmienną premię zadaniową, dodatek nocny itp?) 
 • podstawa obliczenia dodatku za pracę w nadgodzinach (czy uwzględniać w podstawie obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe dodatek funkcyjny?)

7. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej

 • ustalanie wysokości dodatku w jedno i kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym

8. Wynagrodzenie za czas dyżuru
9. Wynagrodzenie za przestój
10. Odprawy i odszkodowania
11. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

 • przychód ze stosunku pracy i przychód z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego)
 • koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście
 • kwota wolna od podatku
 • preferencyjne zasady obliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dziecko lub zamierzających rozliczać się wraz ze współmałżonkiem
 • ryczałtowy pobór podatku z tytułu umów cywilno-prawnych
 • świadczenia wolne od podatku  
 • podstawa opodatkowania w sytuacji wystąpienia przychodu oskładkowanego a wolnego od podatku

12. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS i składki zdrowotnej, obliczanie składek

 • składniki wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe wolne od składek dla pracowników i zleceniobiorców (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2010 r.)
 • obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy
 • ustalanie podstawy wymiaru składek w miesiącu w którym pracownik choruje, w przypadku wypłacania składnika wynagrodzenia niepomniejszanego za czas choroby

13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • potrącenia z zasiłków - odmienne zasady
 • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
 • potrącenia ze świadczeń przyznawanych pracownikowi z ZFŚS 

14. Potrącenia z umów cywilno-prawnych
15. Tworzenie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych (np. abonamentów medycznych, diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, pokrywania kosztów zakwaterowania, dofinansowania wypoczynku, świadczeń finansowanych z fundusz socjalnego, szczepień ochronnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, posiłków finansowanych przez pracodawcę, upominków okolicznościowych, udostępnienia lokalu mieszkalnego  itp.)

 • lista płac uwzględniająca zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (pracodawca zwraca składki pracownikowi)
 • lista płac uwzględniająca zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz zwrot składki zdrowotnej pracownikowi w związku z przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pracownik zwraca składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, a pracodawca zwraca składkę zdrowotną pracownikowi)
 • lista płac w miesiącu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, z zasiłku oraz jednocześnie z wynagrodzenia i zasiłku
 • lista płac dla pracownika spełniającego kryteria dla osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
 • lista płac osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktykę absolwencką
 • uzgadnianie zbiorczej listy płac  

16. Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

 • różnice w podleganiu ubezpieczeniom w przypadku pracowników, zleceniobiorców,  osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, osób pobierających zasiłek macierzyński oraz przebywających na urlopach wychowawczych
 • zbieg tytułów ubezpieczeniowych

2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń 
3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów korygujących
4. Wysokość i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FEP, Fundusz Pracy i FGŚP

 • stopy procentowe składek na poszczególne ubezpieczenia i zasady finansowania
 • zwolnienia z opłacania składek za Fundusz Pracy i FGŚP
 • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego
 • opłacanie składek na FEP za pracownika zatrudnionego na część etatu
 • składki na FEP za pracownika wykonującego sporadycznie prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

5. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (porównanie katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS z katalogiem zwolnień podatkowych)
6. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7. Zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
8. Skutki przedwczesnego zaprzestania opłacania składek ZUS
9. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 • zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego)
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rehabilitacyjne 

Metodologia kursu:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

56 godzin dydaktycznych (8 spotkań).

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 14-15.04.2018
KADRY: 28-29.04.2018
PŁACE:  19-20.05.2018
PŁACE:  26-27.05.2018

Cena szkolenia: 2.600 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
14 kwiecień 2018 - 29 kwiecień 2018 Wrocław 1072417 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia