Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 27 kwiecień 2019 - 29 kwiecień 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

1. Nawiązanie stosunku pracy

 • Rekrutacja w świetle RODO oraz najnowszych regulacji KP - jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacyjny aby uniknąć wysokich kar pieniężnych?
 • Umowa przestępna a list intencyjny - różnice.
 • Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie.
 • Treść umowy o pracę - zasady formułowania poszczególnych elementów umowy o pracę.
 • Zakres obowiązków - czy jego określenie jest konieczne?
 • Praca tymczasowa jako alternatywa dla zatrudnienia "tradycyjnego".
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co musi zrobić pracodawca aby legalnie zatrudnić cudzoziemca?
 • Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej - w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

2. Umowy na okres próbny

 • Ile umów na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem?
 • Jak interpretować pojęcie zatrudnienia do wykonywania innego rodzaju pracy aby można była zatrudnić pracownika ponownie na umowę na okres próbny?
 • Czy okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny wlicza się do okresu 33 miesięcy zatrudnienia pracownika na czas określony?

3. Umowy na czas określony

 • Zasada 3 umów i 33 miesięcy - jak to prawidłowo interpretować?
 • Jakich umów nie dotyczy zasada 33 miesięcy?
 • Jakie umowy zawierać aby uniknąć problemów z ich przekształceniem w umowy na czas nieokreślony?
 • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy - czy okres umowy na zastępstwo jest wliczany do limitu 33 miesięcy, gdy pracodawca zatrudni tego samego pracownika na kolejną umowę na czas określony?
 • Jakie obiektywne przyczyny nie będą kwestionowane przez PIP?
 • Kiedy można się powołać na pracę sezonowe w umowach na czas określony?

4. Akta osobowe

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć RODO?
 • Co w świetle nowych przepisów powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych?
 • Elektronizacja dokumentacji - jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jak i przez jaki czas należy przechowywać akta osobowej oraz dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)?
 • Jakie kary grożą za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?

5. Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zasady korzystania.
 • Urlopy związane rodzicielstwem dla osób adoptujących dzieci.
 • Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński?
 • Zasady rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego.
 • Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka?
 • Łączenie urlopu z pracą - zasady.
 • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich.
 • Urlop wychowawczy - zasady korzystania.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego.
 • Urlop związany z rodzicielstwem - jakie są zasady podlegania pod szczególną ochronę trwałości stosunku pracy?
 • Długoletnie karmienie dziecka piersią - jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami?

6. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów na pracownika i pracowników.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - kto powinien je otrzymać?
 • Kiedy umowa powierzenia przetwarzania danych jest konieczna?
 • Obowiązek informacyjny - treść klauzuli informacyjnej i zasady spełniania tego obowiązku?
 • Pozostałe prawa podmiotów danych - kiedy i na jakich zasadach je realizować?
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych.

7. Pozwy pracowników o mobbing i  dyskryminację

 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.
 • Czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy?
 • Czego pracownik może się domagać z tytułu mobbingu a czego z tytułu dyskryminacji lub nierównego traktowania?

8. Czas pracy

 • Doba pracownicza.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Okresy rozliczeniowe.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
 • Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta.
 • Dyżur.
 • Podróż służbowa.
 • Szkolenia.

9. Monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy

 • Kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring?
 • Jak zgodnie z prawem monitorować pracowników?
 • Rodzaje monitoringu - wizyjny, zasobów internetowych, poczty elektronicznej, GPS itp.
 • Obowiązkowa ocena skutków przetwarzania i inne obowiązki pracodawcy związane z monitorowaniem pracowników

10. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą - kiedy następuje skuteczne doręczenie?
 • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd?
 • Czy wypowiedzenie umów na czas określony trzeba uzasadniać? - orzeczenia SN.
 • Tryb konsultowania zwalniania ze związkami zawodowymi - kiedy to jest konieczne?
 • Pracownicy szczególnie chronieni - uprawnienia kobiety w ciąży oraz pracowników w wieku przed emertytalnym.
 • Jaki jest okres wypowiedzenia i jak go liczyć? - umowa na okres próbny, czas określony oraz bezterminowa.
 • Jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - o czym pracodawca musi pamiętać?
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy?
 • Długotrwała choroba pracownika - jak rozwiązać umowę z art. 53 KP?
 • Wygaśnięcie stosunku pracy - czym różni się od rozwiązania umowy o pracę?

PŁACE


1. Podstawy prawne dotyczący wynagrodzeń (ustawowe, układowe, regulaminowe)

 • zasady ustalania warunków zatrudnienia i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
 • zmiana dotychczasowych warunków płacowych; na korzyść i na niekorzyść pracownika
 • zawieszenie stosowania postanowień w zakresie wynagrodzeń w związku z trudną sytuacją finansową pracodawcy
 • obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne i niepieniężne związane z pracą

2. Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac dla pracownika

 • składniki wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe na liście płac (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, dodatki, świadczenia rzeczowe, świadczenia ponoszone za pracownika, wynagrodzenie za czas przestoju, wynagrodzenie za czas dyżuru, odprawy, odszkodowania)
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i obliczanie składek; rodzaje ubezpieczeń społecznych, stopy procentowe składek, katalog wyłączeń składkowych, roczna podstawa wymiaru składek
 • ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczanie składki;
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy; skala podatkowa,
 • koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek, odmienne zasady obowiązujące w sytuacji kiedy pracownik otrzymuje świadczenie ozusowane a wolne od podatku
 • obliczanie wynagrodzenia do wypłaty (od brutta do netta)
 • składka na Fundusz Pracy i FGŚP na liście płac; zwolnienia z obowiązku opłacania składek
 • uzgadnianie zbiorczej listy płac (zbiorówki)  

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych 

 • składniki uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia
 • ustalanie wyrównania do poziomu płacy minimalnej
 • wpływ wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia na dokonywanie obliczeń płacowych
 • minimalna stawka godzinowa obowiązująca zleceniobiorców

4. Ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca 

 • ustalanie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia w miesiącu (gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni robocze)
 • przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu i zwolnienie lekarskie złożone na pozostałą część miesiąca  
 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwającą 30 dni, w miesiącu zawierającym 31 dni kalendarzowych 
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy
 • zmiana wysokości wynagradzania w trakcie miesiąca  
 • wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, wychowawczego, jest nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych, został zatrudniony lub zwolniony w trakcie miesiąca

5. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników płacowych przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • zmiana warunków wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • zasady uzupełniana podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • ustalanie wynagrodzenia za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • zastosowanie zasad dotyczący ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop przy wyliczaniu innych
 • świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

6. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową 

 • ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
 • obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • terminy wypłaty; normalnego wynagrodzenia, dodatków z tytułu przekroczeń dobowych i średnio-tygodniowych w wydłużonych okresach rozliczeniowych
 • zasady rekompensaty pracy nadliczbowej; na wniosek i bez wniosku pracownika, wykonywanej w dniu roboczym i wolnym od pracy
 • kwalifikacja godzin nadliczbowych przepracowanych pomiędzy dobami pracowniczymi
 • godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników mobilnych
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie 

7. Zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia i z zasiłków

 • sposób ustalania kwot potrąceń obligatoryjnych (na poczet: egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej, zaliczki udzielonej pracownikowi, kary pieniężnej); kolejność, granica, kwota wolna od potrąceń
 • dokonywanie potrąceń dobrowolnych (za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie);
 • kwota wolna od potrąceń   
 • sposób ustalania kwot potrąceń w przypadku zbiegu potrąceń (np. potrącenie na poczet egzekucji komorniczej i zaliczka / kara pieniężna / potrącenie dobrowolne)
 • metodyka dokonania potrącenia w sytuacji gdy pracownik oprócz wynagrodzenia otrzymuje świadczenie niepieniężne
 • dokonywanie potrąceń z zasiłków (w tym, gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek)
 • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (absencja krótko i długoterminowa)

8. Ustalanie uprawnień i wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego - zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
 • zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku
 • składniki wypłacane za okres absencji chorobowej i minimalna podstawa wymiaru zasiłku
 • ustalanie i wypłata zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłek macierzyński w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz zasady wypłaty 
 • podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego   

9. Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS:

 • zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS oraz z tytułu uwzględnienia w podstawie składników wyłączonych z podstawy
 • niedopłata w składkach spowodowana przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek ZUS
 • rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy
 • nadpłata lub niedopłata składek ZUS spowodowana błędnym zakwalifikowaniem składnika jako podlegającego lub niepodlegającego uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek ZUS
 • nadpłata i niedopłata wynagrodzenia spowodowana błędem pracodawcy

10. Sporządzanie list płac dla osób niebędących pracownikami

 • lista płac dla zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła (w tym zawartej z własnym pracownikiem)
 • rozliczenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą dla: członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby wykonującej umowę kontraktu menadżerskiego / umowy o zarządzanie 

Kurs o charakterze warsztatowym, łączący teorię z praktyką (oparty na licznych ćwiczeniach praktycznych), dedykowany dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w dziale płac. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się lub usystematyzują i pogłębią wiedzę z zakresu zasad sporządzania i uzgadniania wieloskładnikowych listy płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych jak również ich korygowania w powiązaniu z obowiązkami płatnika w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.   Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

42 godziny dydaktyczne

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 27-28.04.2019
PŁACE:  18-19.05.2019
PŁACE:  01-02.06.2019Cena szkolenia: 1990 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 kwiecień 2019 - 29 kwiecień 2019 Wrocław 1164118 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia