ODW - Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 13 kwiecień 2019 - 12 maj 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

1. Nawiązanie stosunku pracy

 • Rekrutacja w świetle RODO oraz najnowszych regulacji KP - jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacyjny aby uniknąć wysokich kar pieniężnych?
 • Umowa przestępna a list intencyjny - różnice.
 • Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie.
 • Treść umowy o pracę - zasady formułowania poszczególnych elementów umowy o pracę.
 • Zakres obowiązków - czy jego określenie jest konieczne?
 • Praca tymczasowa jako alternatywa dla zatrudnienia "tradycyjnego".
 • Zatrudnianie cudzoziemców - co musi zrobić pracodawca aby legalnie zatrudnić cudzoziemca?
 • Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej - w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

2. Umowy na okres próbny

 • Ile umów na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem?
 • Jak interpretować pojęcie zatrudnienia do wykonywania innego rodzaju pracy aby można była zatrudnić pracownika ponownie na umowę na okres próbny?
 • Czy okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny wlicza się do okresu 33 miesięcy zatrudnienia pracownika na czas określony?

3. Umowy na czas określony

 • Zasada 3 umów i 33 miesięcy - jak to prawidłowo interpretować?
 • Jakich umów nie dotyczy zasada 33 miesięcy?
 • Jakie umowy zawierać aby uniknąć problemów z ich przekształceniem w umowy na czas nieokreślony?
 • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy - czy okres umowy na zastępstwo jest wliczany do limitu 33 miesięcy, gdy pracodawca zatrudni tego samego pracownika na kolejną umowę na czas określony?
 • Jakie obiektywne przyczyny nie będą kwestionowane przez PIP?
 • Kiedy można się powołać na pracę sezonowe w umowach na czas określony?

4. Akta osobowe

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć RODO?
 • Co w świetle nowych przepisów powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych?
 • Elektronizacja dokumentacji - jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jak i przez jaki czas należy przechowywać akta osobowej oraz dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)?
 • Jakie kary grożą za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?

5. Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zasady korzystania.
 • Urlopy związane rodzicielstwem dla osób adoptujących dzieci.
 • Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński?
 • Zasady rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego.
 • Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka?
 • Łączenie urlopu z pracą - zasady.
 • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich.
 • Urlop wychowawczy - zasady korzystania.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego.
 • Urlop związany z rodzicielstwem - jakie są zasady podlegania pod szczególną ochronę trwałości stosunku pracy?
 • Długoletnie karmienie dziecka piersią - jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami?

6. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów na pracownika i pracowników.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - kto powinien je otrzymać?
 • Kiedy umowa powierzenia przetwarzania danych jest konieczna?
 • Obowiązek informacyjny - treść klauzuli informacyjnej i zasady spełniania tego obowiązku?
 • Pozostałe prawa podmiotów danych - kiedy i na jakich zasadach je realizować?
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych.

7. Pozwy pracowników o mobbing i  dyskryminację

 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.
 • Czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy?
 • Czego pracownik może się domagać z tytułu mobbingu a czego z tytułu dyskryminacji lub nierównego traktowania?

8. Czas pracy

 • Doba pracownicza.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Okresy rozliczeniowe.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
 • Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta.
 • Dyżur.
 • Podróż służbowa.
 • Szkolenia.

9. Monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy

 • Kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring?
 • Jak zgodnie z prawem monitorować pracowników?
 • Rodzaje monitoringu - wizyjny, zasobów internetowych, poczty elektronicznej, GPS itp.
 • Obowiązkowa ocena skutków przetwarzania i inne obowiązki pracodawcy związane z monitorowaniem pracowników

10. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą - kiedy następuje skuteczne doręczenie?
 • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd?
 • Czy wypowiedzenie umów na czas określony trzeba uzasadniać? - orzeczenia SN.
 • Tryb konsultowania zwalniania ze związkami zawodowymi - kiedy to jest konieczne?
 • Pracownicy szczególnie chronieni - uprawnienia kobiety w ciąży oraz pracowników w wieku przed emertytalnym.
 • Jaki jest okres wypowiedzenia i jak go liczyć? - umowa na okres próbny, czas określony oraz bezterminowa.
 • Jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - o czym pracodawca musi pamiętać?
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy?
 • Długotrwała choroba pracownika - jak rozwiązać umowę z art. 53 KP?
 • Wygaśnięcie stosunku pracy - czym różni się od rozwiązania umowy o pracę?

PŁACE

Dzień 1

1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
3. Ochrona danych osobowych - tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od
 pracy)
8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia - jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
10. Premia uznaniowa a nagroda
11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego - jakie składniki wchodzą do podstawy?
 • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
 • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
 • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
 • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

15. Pytania i dyskusja

Dzień 2

1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS - przekroczenie składek emerytalno - rentowych

 • Dokumenty korygujące do ZUS
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek

4. Nadpłata składek z umowy zlecenia
5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno - rentowych

 • Dokumenty korygujące do ZUS
 • Ustalenie niedopłaty składek
 • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek

6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
10. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
11. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac - krótko i długotrwałe zwolnienia
12. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
13. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
14. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
15. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
16. Pytania i dyskusja

Dzień 3

1. Potrącenia z wynagrodzenia
a) Jakie składnik wynagrodzenia podlegają egzekucji?
b) Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia - potrącenia obowiązkowe i dobrowolne

 • Zajęcia alimentacyjne
 • Zajęcia niealimentacyjne
 • Zaliczki
 • Kary
 • Forma zgody na dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy i na rzecz podmiotów trzecich

c) Zaliczki na poczet wynagrodzenia
d) Kolejność potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji
e) Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę

 • Kwota wolna od potrąceń, gdy wynagrodzenie za grudzień wypłacono w styczniu
 • Kwota wolna od potrąceń przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania przychodu

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
3. Czy przekazywać potrącenia na depozyt?
4. Jakie informacje należy przekazać dla komornika?
5. Sankcje za utrudnianie egzekucji
6. Zaprzestanie dokonywania potrąceń
7. Potrącenia na wezwania instytucji bez tytułu egzekucyjnego
8. Potrącenia z zasiłków finansowych ze środków ZUS

 • Wysokość dopuszczalnych potrąceń z zasiłków - potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach chorobowych

9. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
10. Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
11. Przykłady rozliczenia potrąceń

 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków
 • Potrącenia w przypadku dwukrotnej wypłaty w jednym miesiącu

12.  Pytania i dyskusja
13. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

 • Wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę
 • Rozliczanie świadczeń chorobowych na przełomie roku
 • Świadczenia chorobowe z kilku tytułów do ubezpieczeń
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym
 • Ustalanie okresu zasiłkowego
 • Metodyka obliczania świadczeń chorobowych
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
 • Sposób uzupełniania wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego
 • Składniki okresowe w podstawie zasiłku chorobowego
 • Składniki roczne, kwartalne w podstawie zasiłku chorobowego
 • Wysokość świadczeń chorobowych pracownika wykonującego dwie umowy o pracę w jednym zakładzie pracy
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca spowodowaną absencją chorobową
 • Najniższa podstawa świadczeń chorobowych
 • Kody literowe na zwolnieniach lekarskich
 • Ustalanie nowej podstawy zasiłku chorobowego
 • Termin na wystawienie zwolnienia lekarskiego przez lekarza
 • Świadczenie rehabilitacyjne

14. Pytania i dyskusja

Dzień 4

1. Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS - kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS
2. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, definicja gospodarstwa domowego
3. Zasady tworzenia ZFŚS

 • Odpis na ZFŚS
 • Sposób naliczania odpisu
 • Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych dla potrzeb ustalenia odpisu
 • Wysokość odpisów
 • Kiedy można dokonać podwyższonego lub obniżonego odpisu?

4. Zwiększenia środków ZFŚS
5. Przekazanie odpisu na rachunek bankowy
6. Przedmiot działalności socjalnej - co można finansować ze środków ZFŚS?
7. Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
8. Potwierdzanie sytuacji majątkowej osób uprawnionych

 • Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)

9.  Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez osobę uprawnioną
10.  Regulamin ZFŚS

 • Co powinien zawierać regulamin ZFŚS
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS
 • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS

11.  Paczki z ZFŚS
12.  Imprezy integracyjne
13.  Czego nie można finansować z ZFŚS?
14.  Rola komisji socjalnej
15.  Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
16.  Wspólna działalność socjalna
17.  Świadczenia urlopowe
18.  Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
19.  Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS

Prowadzący

Prowadzący

Michał Nocuń

specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców.


Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, publicystka wydawnictwa "Infor", doradca i audytor w obszarze prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo - płacowymi, potrafiący w bardzo przystępny sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla wielu firm zarówno z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych "Kadry i płace" na Uniwersytecie Łódzkim.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

38 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 13-14.04.2019
PŁACE:  27-28.04.2019
PŁACE:  11-12.05.2019


Cena szkolenia: 1890 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13 kwiecień 2019 - 12 maj 2019 Warszawa 1165318 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia