odw-Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 11 maj 2019 - 14 lipiec 2019
Miasto: Kraków
Cena: 2650.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.

Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi.

Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgowymi lub też są głównymi księgowymi z krótkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego potencjalni uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków.

Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik.

Certyfikat zawodu księgowego:
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Główny Księgowy - kod zawodu: 121101.


Kurs obejmuje 96 h lekcyjnych + 4 godziny egzamin + 14 h praktycznych zajęć komputerowych

Program

Program

1. Wprowadzenie do rachunkowości:

 •  funkcje rachunkowości
 • system prawny rachunkowości - zakres podmiotowy i kolejność stosowania poszczególnych aktów prawnych (ustawa o rachunkowości, szczegółowe rozporządzenia, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)  podstawowe zasady i metody rachunkowości
 • funkcje i zadania głównego księgowego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (części składowe, cechy, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, ochrona danych, archiwizowanie ksiąg rachunkowych)
 • sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

 • pojęcie i cechy rzeczowych aktywów trwałych
 • ustalanie wartości początkowej
 • metody amortyzacji
 • środki trwałe w budowie
 • leasing
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 16, MSR nr 17)  
 •  przykłady

3. Wartości niematerialne i prawne:

 • pojęcie i cechy wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wartości początkowej 
 • metody amortyzacji
 • koszty prac rozwojowych i wartość firmy
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości a MSR nr 38)
 • przykłady

4. a) Inwestycje krótko i długoterminowe:

 • inwestycje krótkoterminowe
 • inwestycje długoterminowe finansowe
 • przekwalifikowanie inwestycji finansowych
 • przekwalifikowanie instrumentów finansowych
 • inwestycje niefinansowe
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady

4. b) Obrót materiałowy i  towarowy:

 • istota, wycena i ewidencja obrotu materiałowego
 • istota, wycena i ewidencja obrotu towarowego
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 2)
 • przykłady

5. Ewidencja i wycena produktów:

 • Zasady ustalania kosztu wytworzenia
 • Kalkulacja kosztów produkcji podstawowej
 • Rozliczanie i wycena produkcji w toku
 • Rozliczanie produkcji pomocniczej  
 • Porównanie przepisów polskich i międzynarodowych 
 • Analiza przypadku

6. Rozrachunki z  tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych  i innych świadczeń na rzecz pracowników:

 • Wynagrodzenie wg regulacji krajowych (pojęcie, kategorie wynagrodzeń, narzuty)
 • Wynagrodzenia  wg MSR (świadczenia pracownicze)
 • Rozrachunki z ZUS
 • Inne rozrachunki z pracownikami
 • Wynagrodzenie wg przepisów podatkowych  
 • Przykłady

7. Rozrachunki  z tytułu VAT

 • zasady nalicznia i rozliczania VAT
 • JPK i mechanizm Split payment
 • praktyczne przykłady

8. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • rozrachunki w walutach obcych
 • kompensata rozrachunków
 • obrót wierzytelnościami (cesja, factoring, forfaiting)
 • odpisy aktualizujące rozrachunki
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady

9. Kapitały własne

 • istota i funkcja kapitału własnego
 • ujęcie kapitałów własnych w systemie rachunkowości (podwyższenie, umorzenie kapitału podstawowego, podział wyniku finansowego)
 • przykłady

10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

 • zasady wyceny i prezentacji rezerw
 • zasady wyceny i prezentacji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości, KSR nr 6 i MSR nr 37
 • przykłady

10. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
 • rozliczanie wyniku finansowego
 • przykłady

11. Kontrakty długoterminowe

 • pojęcie i cechy kontraktów długoterminowych
 • metody pomiaru stopnia zaawansowania
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (KSR nr 3, MSR nr 11, KIMSF nr 15)
 • przykłady

12. Inwentaryzacja

 • cel, terminy i rodzaje inwentaryzacji
 • inwentaryzacja metodą spisu z natury
 • inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
 • inwentaryzacja przez weryfikację
 • organizacja, przebieg i wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 • wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic
 • przykłady

13. Podatek dochodowy

 • podatek bieżący
 • podatek odroczony w świetle KSR nr 2 i MSR nr 12
 • podatek ryczałtowy od dywidendy
 • przykłady

14. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zdolności podmiotu do generowania nadwyżki wpływów nad wydatkami

 • struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa)
 • metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia i pośrednia)
 • porównanie przepisów KSR nr 1 i MSR nr 7
 • przykłady

15. Przygotowanie przedsiębiorstwa do badania biegłego rewidenta i audytu finansowego

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych (kompletność zarejestrowanych zdarzeń gospodarczych, analiza sald, zgodność ewidencji prowadzonej na różnych szczeblach szczegółowości)
 • zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • roczne sprawozdanie finansowe
 • informacja dodatkowa jako źródło informacji pomocnych w czytaniu pozostałych dokumentów sprawozdawczych (wprowadzenie do sprawozdania finansowego - opis polityki rachunkowości, dodatkowe informacje i objaśnienia jako uzupełnienie sprawozdania finansowego)
 • sprawozdanie z działalności jednostki
 • podstawowe procedury badania sprawozdania finansowego
 • pozostałe kwestie (zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego)

16. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna, metoda praw własności)
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR
 • przykłady

17.  Analiza przypadku - od otwarcia do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych 

18. Rachunkowość w szczególnych sytuacjach (postępowanie upadłościowe, naprawcze, utworzenie, rozwiązanie, likwidacja i przekształcenia jednostek gospodarczych)


MODUŁ KOMPUTEROWY:

1. Wprowadzenie do programu Płatnik. Wskazanie podmiotów podlegających obowiązkowej elektronicznej przesyłce dokumentów do ZUS.

2. Opis ekranów i zasady poruszania się w programie.

3. Zakładanie i praca na kartotekach w Rejestrze Płatników.

4. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS:
a.  zgłoszenie osoby prawnej,
b.  zgłoszenie osoby fizycznej

5. Rejestr ubezpieczonych - tworzenie, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w   rejestrze.

6. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych w programie (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA).
a.  zasady zgłaszania różnych typów ubezpieczonych (pracownicy, zleceniobiorcy, os. prowadzącej działalność gospodarczą, etc.),
b. zgłaszanie członków rodziny,
c.  wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
d.  wyrejestrowanie członków rodziny.

7. Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych.

8. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych. Omówienie rodzajów raportów rozliczeniowych i zasad ich wypełniania ( DRA, RCA, RSA, RZA).

9. Korekta dokumentów rozliczeniowych.

10. Tworzenie zestawów dokumentów. Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS

11. Tworzenie raportów RMUA (IMIR) dla ubezpieczonych.

12. Tworzenie przelewów bankowych.

13. Tworzenie deklaracji IWA.

14. Tworzenie deklaracji ZSWA.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/EqdT39FDAPK2

Informacje dodatkowe

TERMINY ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45

11-12.05.2019 r.
18-19.05.2019 r.
01-02.06.2019 r.
08-09.06.2019 r.
29-30.06.2019 r.
06-07.07.2019 r. + egzamin 07.07.2019 r.
13-14.07.2019 r. Moduł komputerowy (opcjonalnie)

Cena kursu (bez modułu komputerowego): 1 980 zł /os.+ 23% VAT
Cena modułu komputerowego (bez kursu): 750 zł/os. + 23% VAT
Cena łączna: kurs + moduł komputerowy (opcjonalnie): 2650 zł/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat, opcjonalnie - laptop z wymaganym na zajęciach oprogramowaniem.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
11 maj 2019 - 14 lipiec 2019 Kraków 1098718 2650.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia