Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe

Termin: 6 kwiecień 2019 - 30 czerwiec 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 2650.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik.

Kurs obejmuje 96 godzin zajęć lekcyjnych + egzamin+ 14 h praktycznych zajęć komputerowych

Certyfikat zawodu księgowego:
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Księgowy - kod zawodu: 331301 .

Program

Program

RACHUNKOWOŚĆ

1. Rachunkowość jako główne źródło informacji o jednostce - pojęcie, zakres, zasady:

 • pojęcie i zakres rachunkowości
 • podstawowe zasady rachunkowości
 • podstawowe akty prawne

2. Sprawozdania finansowe - ogólna charakterystyka:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • pozostałe elementy sprawozdania finansowego
 • sprawozdanie z działalności jednostki

3.Ewidencja operacji gospodarczych:

 • konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania
 • zasada podwójnego zapisu
 • ewidencja syntetyczna i analityczna
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald

4.Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:

 • dokumentacja polityki rachunkowości
 • wymagania dotyczące dokumentów księgowych
 • zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym
 • terminowość dokumentowania zdarzeń gospodarczych cechy jakościowe dokumentacji

5. Wartości niematerialne i prawne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena na moment nabycia
 • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

6. Rzeczowe aktywa trwałe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
 • wycena na moment nabycia
 • zwiększenia wartości - remont a ulepszenie środków trwałych
 • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym metody amortyzacji środków trwałych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
 • środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

7.Inwestycje długoterminowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja
 • wycena na moment nabycia/budowy
 • wycena na dzień bilansowy
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

8. Aktywa pieniężne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • środki pieniężne w kasie - ewidencja i wycena
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych - ewidencja i wycena
 • inne aktywa pieniężne - ewidencja i wycena

9. Zapasy- charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • charakterystyka i klasyfikacja zapasów
 • metody wyceny zapasów
 • ewidencja zakupu materiałów i towarów
 • ewidencja rozchodów materiałów i towarów
 • ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom

10. Rozrachunki handlowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • należności i zobowiązania z tytułu dostaw,
 • zaliczki na dostawy - charakterystyka i zasady klasyfikacji
 • wycena na moment pierwszego ujęcia
 • różnice kursowe na moment zapłaty rozrachunków oraz na dzień bilansowy
 • wycena na dzień bilansowy - dokonywanie odpisów aktualizujących

11. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników: 

 • charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami
 • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
 • pozostałe rozrachunki z pracownikami
 • analiza przypadku

12. Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena: 

 • czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów rezerwy

13. Koszty podstawowej działalności operacyjnej - charakterystyka, wycena i ewidencja: 

 • pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • układ rodzajowy kosztów
 • układ kalkulacyjny kosztów
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • wycena i ewidencja produktów

14. Przychody podstawowej działalności operacyjnej:

 • charakterystyka i klasyfikacja przychodów
 • wycena przychodów ze sprzedaży - rabaty, bonusy
 • współmierność kosztów i przychodów - koszt własny sprzedaży oraz zmiana stanu produktów
 • widencja sprzedaży

15.  Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej - charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja:

 • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
 • przychody i koszty finansowe

16. Pozostałe kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

 • zyski i straty nadzwyczajne
 • wyliczanie podatku bieżącego i odroczonego
 • inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic

17.Sprawozdawczość finansowa:

 • terminy sporządzania sprawozdań
 • terminy zatwierdzania sprawozdań finansowych
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

18. Przykłady całościowe od bilansu do bilansu:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie zestawień obrotów i sald
 • sporządzanie informacji dodatkowej 

ABC ROZLICZEŃ  PODATKOWYCH  

1. VAT - Podatek od towarów i usług:

 • zakres przedmiotowy
 • zakres podmiotowy
 • VAT należny - podstawa opodatkowania
 • miejsce świadczenia
 • podatek naliczony i warunki jego odliczania
 • podatek należny
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • deklaracja VAT-7

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • zakres podmiotowy
 • zakres przedmiotowy -przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu a wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
 • dochód oraz podstawa opodatkowania

3. ZUS i Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • zakres przedmiotowy
 • zakres podmiotowy
 • przychody podlegające opodatkowaniu a przychody zwolnione \
 • przychody zwolnione z podatku dochodowego
 • koszty uzyskania przychodu
 • dochód oraz podstawa opodatkowania
 • obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

MODUŁ KOMPUTEROWY:

1. Wprowadzenie do programu Płatnik. Wskazanie podmiotów podlegających obowiązkowej elektronicznej przesyłce dokumentów do ZUS.

2. Opis ekranów i zasady poruszania się w programie.

3. Zakładanie i praca na kartotekach w Rejestrze Płatników.

4. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS:
a.  zgłoszenie osoby prawnej,
b.  zgłoszenie osoby fizycznej

5. Rejestr ubezpieczonych - tworzenie, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w   rejestrze.

6. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych w programie (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA).
a.  zasady zgłaszania różnych typów ubezpieczonych (pracownicy, zleceniobiorcy, os. prowadzącej działalność gospodarczą, etc.),
b. zgłaszanie członków rodziny,
c.  wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
d.  wyrejestrowanie członków rodziny.

7. Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych.

8. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych. Omówienie rodzajów raportów rozliczeniowych i zasad ich wypełniania ( DRA, RCA, RSA, RZA).

9. Korekta dokumentów rozliczeniowych.

10. Tworzenie zestawów dokumentów. Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS

11. Tworzenie raportów RMUA (IMIR) dla ubezpieczonych.

12. Tworzenie przelewów bankowych.

13. Tworzenie deklaracji IWA.

14. Tworzenie deklaracji ZSWA.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45

TERMINY SPOTKAŃ:

06-07.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
18-19.05.2019
01-02.06.2019
15-16.06.2019 + 16.06.2019 egzamin
29-30.06.2019 r. Moduł komputerowy (opcjonalnie)

Cena kursu (bez modułu komputerowego): 1 980 zł /os.+ 23% VAT
Cena modułu komputerowego (bez kursu): 750 zł/os. + 23% VAT
Cena łączna: kurs + moduł komputerowy (opcjonalnie): 2650 zł/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat, opcjonalnie - laptop z wymaganym na zajęciach oprogramowaniem.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
6 kwiecień 2019 - 30 czerwiec 2019 Wrocław 1129818 2650.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia