Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2018 - CIT i VAT (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 5 czerwiec 2018 - 8 czerwiec 2018
Miasto: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Cena: 3690.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Program

Program

Część  I - Podatek dochodowy od osób prawnych - 2018:

1. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Podział źródeł przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

2. Definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych.

3. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
 - zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,
- rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA;
- wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych i gdy koszt zadłużenia nie przekracza 3 mln

4. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. EBITDA. Jak obliczyć limit?

5. Podatek u źródła:
- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju,
- rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej
- zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

6. Podatek dochodowy od przychodów z własności wybranych nieruchomości komercyjnych

7. Objęcie klauzulą ekonomicznego uzasadnienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

8. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wybranych składników majątkowych

9. Nowa definicja środków trwałych niskocennych. Jednorazowa amortyzacja.

10. Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 
- tworzenie PGK - obniżenie progów - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy
- funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach
- przesłanki utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej.
- darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

11. Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

12. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

13. Rozliczenie straty ze zbycia wierzytelności własnej

14. Zmiany w zakresie CFC Law - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
- status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą (w miejsce nominalnej stawki podatkowej);
- obniżenie progu przychodów pasywnych z 50 proc. do 33 proc.;
- zmieniona definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego udziału ,,kontroli" podatnika z 25 proc. do 50 proc.);
- obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę oraz dochody ze zbycia udziałów efektywnie opodatkowane w Polsce.

15. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu - umorzenie - zbycie wierzytelności - nowe regulacje.

16. Wymiana udziałów - nowe warunki.

17. Wyłączenia z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

18. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

19. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

20. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

21. Omówienie innych zmian

22. Omówienie funkcjonowania przepisów znowelizowanych w 2017 roku z uwzględnieniem stanowiska fiskusa i judykatury, w tym m.in.:
- RP jako państwo źródła przychodu w kontekście rozliczania podatku u źródła
- warunki formalne certyfikatu otrzymanego drogą elektroniczną
- zmiany w dokumentacji cen transferowych (oświadczenie w CIT-8, CIT-TP)

Część  II  - Podatek od towarów i usługw 2018 roku:

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności):

1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks? Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku? Czy środki będą oprocentowane?
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT?
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT?
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT?
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto? Ile wyniesie skonto? Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.

II. JPK VAT w 2018 r.:

1) Mikro - przedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2) Co to jest JPK_VAT?
3) Czemu służy JPK_VAT?
4) Termin przekazywania JPK_VAT.
5) Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6) Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
7) JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8) Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?
9) Sankcje za błędy w JPK_VAT.

III. Mechanizm odwrotnego obciążenia:

1) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2) Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne?
3) Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT  (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca?
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4) Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco? Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6) Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Należyta staranność w VAT:

1) Co to jest należyta staranność?
2) Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3) Jak zachować należytą staranność?
4) Należyta staranność -czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?
5) Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6) Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

V. Pytania i odpowiedzi.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena promocyjna*: 3 490 zł/os. + 23 VAT - przy zgłoszeniu do 11.05.2018  r.
Cena regularna *: 3 690 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

W cenie szkolenia zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 05.06 do obiadu w dniu 08.06),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 595 zł /netto/),
  • bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
  • pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris - Centrum SPA,
  • monitorowany bezpłatny parking,

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
5 czerwiec 2018 - 8 czerwiec 2018 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś 497618 3690.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia