Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2018 - CIT, VAT.

Termin: 2 lipiec 2018 - 4 lipiec 2018
Miasto: Sopot
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Program

Program

03.07.2018 - Dzień I - CIT 2018 -  Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Podział źródeł przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

2. Definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych. Szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.

3. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
 - zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,
- rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA;
- wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln.

4. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. EBITDA. Jak obliczyć limit? Szczególne regulacje dot. banków, skok-ów oraz instytucji finansowych.

5. Podatek u źródła:
- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju,
- rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej
- zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

6. Podatek dochodowy od przychodów z własności wybranych nieruchomości komercyjnych.

7. Objęcie klauzulą ekonomicznego uzasadnienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

8. Wyłączenia z kosztów podatkowych - zmiany w art. 16:
a) zmiany w przepisach regulujących kwestie odpisywania w koszty podatkowe banków rezerw i odpisów na oczekiwane straty kredytowe
b) wyłączenie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wybranych składników majątkowych.
c) instrument debt push down
d) pożyczka partycypacyjna
e) doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów kwot stanowiących podział wyniku finansowego
f) strata z tytułu zbycia wierzytelności własnej

9. Nowa definicja środków trwałych niskocennych. Jednorazowa amortyzacja.

10. Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 

11. Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

12. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

13. Rozliczenie straty ze zbycia wierzytelności własnej.

14. Zmiany w zakresie CFC Law - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

15. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu - umorzenie - zbycie wierzytelności - nowe regulacje.

16. Wymiana udziałów - nowe warunki.

17. Wyłączenia z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

18. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

19. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

20. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

21. Ulga na prace badawczo - rozwojowe:
- warunki korzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe,
- pojęcie prac badawczo-rozwojowych,
- zasady ustalania wydatków kwalifikowanych i wysokości ulgi na prace badawczo-rozwojowe,
- zmiana w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe od 1.01.2017 r. oraz od 1.01.2018 r.

04.07.2018 - Dzień II - Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja - Split payment - raportowanie JPK_VAT w 2018 r. - pojęcie należytej staranności - nowe sankcje - jak nie dać się wplątać w karuzelę podatkową - pojęcie podatnika istniejącego - obieg dokumentów w firmie - faktury -  rejestr zakupów i sprzedaży - odwrotne obciążenie :

A. Projektowane zmiany przepisów:

1) Split payment-  nowy instrument prawny w 2018 roku:
a) Istota mechanizmu podzielonej płatności
b) Sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
c) Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
d) Wpływ mechanizmu split-payment na:
-  rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego,
- sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
e) Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT - rachunek VAT
f) Zwolnienie środków z rachunku VAT
g) Rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT, etc.

 2) JPK- WB -  nowe obowiązki raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych - od 1.09.2017 roku:
a) zakres przedmiotowy - obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia, zakres danych wymaganych na wyciągu bankowym
b) zakres podmiotowy - podmioty, na których ciąży obowiązek

B. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT
a) istota i cel Jednolitego Pliku Kontrolnego.
b) sankcje za nieprzesłanie albo niepoprawne przesłanie JPK_VAT
c) termin i sposób na przesłanie JPK do organów podatkowych.
d) tworzenie JPK -uwagi praktyczne na bazie doświadczenia tzw. dużych podatników.
e) omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku

C. Odwrotne obciążenie - krajowy system reverse charge
a) rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia - warunki stosowania
b) moment powstania obowiązku podatkowego
c) identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
d) katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem - załącznik nr 14
- roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem - identyfikacja usług przy pomocy PKWiU 

- znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych
- podwykonawca - wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia - refakturowanie usług budowlanych
- kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń - przepisy dotyczące podstawy opodatkowania)
e) obowiązki sprawozdawcze - informacja podsumowująca
f) nowe zasady dokonywania korekt - konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego
rozliczenia transakcji

D. Należyta staranność  -Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku -  postępowanie z fakturami - weryfikacja kontrahentów - odpowiedzialność karnoskarbowa
a) przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
b) przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, ,,pusta faktura", faktura z zawyżoną kwotą podatku)
c) warunki wyłączające stosowanie sankcji
d) ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych - sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów - mechanizm karuzeli podatkowej -weryfikacja kontrahentów - ,,dobra wiara" i ,,należyta staranność" -zakres pojęcia i zasady stosowania
e) ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: ,,nagrody za punkty", karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
f) faktury niedające prawo do odliczenia - przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
g) nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)

E. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze - rejestr VAT - obieg dokumentów:
a) ewidencja VAT: - zakres danych - obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji - obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego - technika zapisu w rejestrach korekt związanych ze stosowaniem tzw. ulgi na złe długi - ujęcie w rejestrach transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - ujęcie transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego
b) objęcie obowiązkiem wysyłania rejestrów w formie jednolitego pliku kontrolnego poszczególnej kategorii przedsiębiorców
c) elektroniczna forma deklaracji
d) termin i sposób przekazywania informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27)
e) rejestr podatników - sytuacje, w których urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika z rejestru VAT - skutek wyrejestrowania dla nabywcy

F. Pytanie otwarte - panel dyskusyjny.Prowadzący

Prowadzący

Paweł Dymlang

 

 

 

prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Villa Aqua

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 990 zł /os.+ 23%VAT

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  3 - 4.07.2018  r.
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 2.07 do obiadu w dniu  4.07),
  • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości  450  PLN+ 23% VAT),
  • vouchery na zabiegi SPA w sąsiadującym z hotelem Aqua Parku - www.aquaparksopot.pl

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  3 -  4.07.2018 *:

990 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

BEST WESTERN Villa Aqua Hotel usytuowany w dogodnej lokalizacji dla osób podróżujących w celach służbowych oraz wypoczynkowych. Bliskość głównego traktu komunikacyjnego oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej sprawia, iż obiekt jest doskonałą bazą wypadową do centrum Sopotu, Gdyni oraz Gdańska. Zaledwie 50 m dzieli hotel od Aqua Parku, a dwuminutowy spacer zaprowadzi naszych Gości do alei nadmorskiej, trasy dla rowerzystów i rolkarzy.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2 lipiec 2018 - 4 lipiec 2018 Sopot 499318 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia