Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT, VAT. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 8 lipiec 2019 - 10 lipiec 2019
Miasto: Sopot
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

2019 r. to kolejny rok uszczelniania systemu podatkowego w zakresie CIT.  Rok 2017 to przede wszystkim uszczelnienie w zakresie cen transferowych.  Rok 2018 r. to uszczelnienie w zakresie niedozwolonej optymalizacji podatkowej.  Podział przychodów na dwa źródła przychodów.  Natomiast, jeśli idzie o rok 2019 r. to uszczelnienie CIT w zakresie podatku u źródła (WHT).  Jednocześnie, niezależnie od zmian w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzane są również zmiany mające na celu pobudzenie do inwestycji.  Wykładowca przedstawi zmiany oraz porówna nowy stan prawny ze stanem dotychczasowym.

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy rozliczaniu VAT w firmie. Szkolenie jest aktualne na rok 2019. Szkolenie prowadzi doradca podatkowy, praktykujący na co dzień doradztwo podatkowe podmiotom gospodarczym z różnych branż.

Uczestnicy poznają zmiany do ustawy i co istotniejsze jak to wpłynie na ich codzienne obowiązki zawodowych. Ponadto, na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do natychmiastowego stosowania w odniesieniu do każdego z omawianych tematów programu szkolenia. Zagadnienia te mają charakter uniwersalny i większość z nich na pewno dotyczy firmy uczestnika.
Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym zakupy w firmie. 

Program

Program

Z uwagi na planowane od 1.07.2019 roku zmiany w przepisach, program może ulec zmianie.

9.07.2019 - Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień.:

1. Nowelizacja ustawy w zakresie ,,ulgi na złe dług"; okres 90- dniowy, przepisy przejściowe.

2. Projektowana nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:
a) Ewidencja dotycząca podatku - zakres, terminy przesłania do organu, korekty
b) Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym - możliwe kary za nieprawidłowości
c) Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów

3. Projektowane nowelizacje ustawy dotyczące stawek podatku VAT - 23%, 8%, 5%:
a) Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN
b) Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej
c) Nowe załączniki do ustawy określające zakres :

 • towarów objętych obniżonymi stawkami VAT
 • towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem
 • towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywców

4. Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych wymaganych od 2019r. dla kas rejestrujących i inne przepisy dotyczące tych kas:
a) Kasy rejestrujące przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas
b) Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
c) Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas rejestrujących on-line.
d) Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - odnoszące się do rejestracji, użytkowania i serwisowania m.in. kas on-line
e) Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących

5. Projektowane rok 2019 r. inne zmiany w ustawie :
a) Nowa definicja ,,pierwszego zasiedlenia" budynku lub budowli.
b) Zakaz wystawiania faktury dla sprzedaży uprzednio udokumentowanej paragonem bez numeru rejestracji podatnika VAT.
c) Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego - 15% i 100%.
d) Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla sprzedawców m.in. niektórych towarów, w tym przez internet.
e) Przepisy (wejście w życie 1.01.2018r.) dotyczące opodatkowania emisji bonów służących do nabywania towarów i usług oraz związane z miejscem świadczenia usług elektronicznych.

6. Transakcje ,,łańcuchowe" - dostawa ruchoma i dostawy nieruchome.
a) Miejsce dokonania dostawy towarów - dostawa krajowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa.
b) Transakcje trójstronne - WDT, WNT i dostawa dla której podatnikiem jest nabywca, czyli ,,trzy w jednym"
c) WDT i WNT ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczenia towarów własnych (dostawy nietransakcyjne).

7. WNT oraz import usług - moment obowiązku podatkowego, odliczenie kwot podatku naliczonego w trybie reverse charge.


10.07.2019  -  Podatek dochodowym od osób prawnych 2019 - nowelizacja przepisów - bieżące zagadnienia:

A. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku:

1. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania.

2. IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej - stawka 5%.

3. Podatek u źródła (WHT):

 • Certyfikat rezydencji - nowe warunki formalne -  warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
 • Klauzula ubruttawiająca w umowie
 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
 • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień - art. 22c

4. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:

 • Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
 • Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
 • Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów.

5. Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy - art. 24b) .

6. Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction - NID) - korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego - kapitałów własnych.

7. Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)

8. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

9. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności

10. Konwersja długu na kapitał -  określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów

11. Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych

12. Ulepszenie środków trwałych - zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.

13. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

14. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:

 • Zmiany w progach dokumentacyjnych,
 • Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
 • Nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
 • Uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej - zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
 • Uproszczone zasady rozliczeń,
 • Raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
 • Metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,

15. Pozostałe zmiany:

 • Zmiana definicji małego podatnika - konsekwencje
 • Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
 • Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
 • Wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
 • Ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
 • Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym

16. Inne projektowane zmiany w przepisach:

 • Rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ulga na złe długi)
 • Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk 2855)

B. Bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem podatku

1. Ustalenie wyniku podatkowego - Podział źródeł przychodów.:  przychody z zysków kapitałowych,  przychody z innych źródeł:

 • definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych
 • przychody z działalności gospodarczej - moment powstania
 • szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.

2. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:

 •  przepisy Dyrektywy ATAD
 • zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
 • ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)
 • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu)

3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:

 • zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • sposób określenia limitu odliczenia
 • wyłączenia


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Villa Aqua

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 990 zł /os.+ 23%VAT

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  9 - 10.07.2019  r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 8.07 do obiadu w dniu  10.07),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości  450  PLN+ 23% VAT),
 • vouchery na zabiegi SPA w sąsiadującym z hotelem Aqua Parku - www.aquaparksopot.pl 

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  9 -  10.07.2019 *:

990 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

BEST WESTERN Villa Aqua Hotel usytuowany w dogodnej lokalizacji dla osób podróżujących w celach służbowych oraz wypoczynkowych. Bliskość głównego traktu komunikacyjnego oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej sprawia, iż obiekt jest doskonałą bazą wypadową do centrum Sopotu, Gdyni oraz Gdańska. Zaledwie 50 m dzieli hotel od Aqua Parku, a dwuminutowy spacer zaprowadzi naszych Gości do alei nadmorskiej, trasy dla rowerzystów i rolkarzy.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
8 lipiec 2019 - 10 lipiec 2019 Sopot 714919 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia