Kongres Prawa Pracy 2019. Omówienie najnowszych zmian w przepisach i ich skutki w praktyce

Termin: 22 październik 2019 - 23 październik 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Kolejna edycja Kongresu Prawa Pracy, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, poświęcona będzie najnowszym zmianom w przepisach oraz przeglądowi aktualnych regulacji. Zaproszeni eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy. Zaprezentujemy Państwu najciekawsze zagadnienia, te które budzą najwięcej wątpliwości, m.in. zatrudnianie cudzoziemców, rozwiązywanie umów o pracę wraz z nowymi zasadami wydawania świadectw pracy.  Udział w Kongresie będzie doskonałą okazją do zaktualizowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zaprosimy Państwa do Teatru Kamienica na spektakl "BLEF"

Zapraszamy na stronę konferencji www.kongresprawapracy.com

 

patron medialny

partnerzy

Program

Program

I dzień - 22.10.2019


Rejestracja Uczestników i Kawa powitalna - 9.00 - 9.45
Uroczyste powitanie Uczestników kongresu - 9.45 - 10.00

 
I. Najnowsze zmiany w prawie pracy - Anita Gwarek, godz. 10.00 - 11.30
1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej - najważniejsze stanowiska 
2. Zmiany w prawie pracy  - od września 2019 r.

 • Zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu,
 • Zmiany w zakresie świadectwa pracy
  - termin wydania świadectwa pracy
  - sprostowanie świadectwa pracy (termin na sprostowanie, niezawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy),
  - nowe prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem żądania zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy - w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy,
  - nowe prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy - jeżeli pracodawca nie istnieje,  co powinien wniosek zawierać, orzeczenie sądowe zastępuje świadectwo pracy,
  - niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy wykroczeniem,
 • Rozszerzenie uprawnień pracowniczych na członka najbliższego rodziny, w tym realizacja wyroku TK,
 • Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń,
 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa pracy w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacji pracowniczej i powyższych zmian.

3. Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r.

II. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - założenia nowej polityki migracyjnej 2019/2020, kontrole PIP i SG, aktualne stanowiska urzędów - Przemysław Ciszek, godz. 11.45 -13.15

 • Zmiana miejsca świadczenia pracy cudzoziemca - problem legalizacyjny.
 • Przejęcie pracownika tymczasowego przez klienta agencji pracy tymczasowej.
 • Przedłużenie pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce - problem legalizacji pracy po oświadczeniach
 • Założenia nowej  polityka migracyjnej - czy zostaną wprowadzone niespotykane dotąd ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców?


Obiad - 13.15 - 14.00


III. Zmiany w przepisach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych - Maciej Chakowski, godz. 14.00 - 15.30

 

IV. Czas pracy - najważniejsze kwestie praktyczne na przełomie 2019 i 2020 r. - Piotr  Wojciechowski, godz. 15.45 - 17.15
1. Kto powinien i w jaki sposób ewidencjonować godziny rozpoczynania i kończenia pracy?
2. Wady i zalety ewidencjonowania czasu pracy w systemie elektronicznym i papierowym.
3. Symbole dni wolnych w ewidencji czasu pracy -  jak zaznaczać, kiedy zaznaczać, a kiedy nie?
4. Zmiany w harmonogramie czasu pracy, a ewidencjonowanie czasu pracy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych -  zasady ewidencjonowania, zlecania i rozliczania.
6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie ewidencji - PIP i sądy pracy.  

 

V. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - Jarosław Sawicki, w godz. 17.30 - 18.00

                                                                 

                                                           Godz. 19.00,  Teatr Kamienica - spektakl "BLEF"

 


II dzień - 23.10.2019


I. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - duże wyzwanie dla organizacji - Łukasz Prasołek, godz. 9.00-10.30
1. Co to jest system teleinformatyczny i jakie musi mieć zabezpieczenia?
2. Czy można prowadzić dokumentację elektroniczną w plikach Excel?
3. Co to są metadane i czemu służą?
4. W jakich formatach mogą być eksportowane pliki z systemu e-teczka?
5. Jaki są zasady archiwizacji składanych elektronicznie wniosków urlopowych?
6. Jak zarchiwizować wnioski pracownika składane mailem?
7. Jakie są zasady podziału dokumentacji jednego pracownika z punku widzenie jej postaci - papierowa czy elektroniczna?
8. Czy dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy może mieć postać mieszaną?
9. Jak dołączać dokumenty papierowe do dokumentacji elektronicznej i odwrotnie?
10. Kiedy dokumenty muszą być podpisywane podpisem elektronicznym i czy może to robić podmiot zewnętrzny, np. biuro rachunkowe?

II.  Zwolnienia pracowników - wybrane zagadnienia  - Mec. Anna Telec, godz.10.45 -12.15
1. Sposoby rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.
2. Nietypowe formy rozwiązania umowy o pracę przez pracowników.
3. Różnice pomiędzy trybem zwykłym a dyscyplinarnym.
4. Najciekawsze przypadki z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Obiad - 12.15 - 13.00


III. Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania PPK - Mec. Robert Lisicki, godz. 13.00 - 14.30
1. Ustalenie terminów, okresów zatrudnienia dla potrzeb PPK
2. Zbieranie i przekazywanie danych nt. uczestników PPK
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej PPK, deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
4. Rezygnacja z dokonywania wpłat, zmiana podstawy wymiaru wpłat a korekty w PPK
5. Deklaracja dot. obniżenia wpłat - kiedy może być złożona, obowiązki pracodawcy
6. Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do poszczególnych grup osób zatrudnionychProwadzący

Prowadzący

Mec. Piotr Wojciechowski

Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. W latach 2004-2008 wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Wcześniej zatrudniony w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie brał czynny udział w sporządzaniu opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy. Brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach oraz autor licznych publikacji.


R.pr. Anna Telec

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in.,"Rzeczpospolitej","Gazety Prawnej", Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.


Maciej Chakowski

adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii CC Chakowski and Ciszek. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


R.pr. Robert Lisicki

Radca prawnym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji  z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W obszarze jego zainteresowań pozostaje w szczególności tematyka zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym czasu pracy, pracy tymczasowej. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych w Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiada za obszar projektów aktów prawnych  z zakresu krajowego i unijnego prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, instytucji rynku pracy. Członek zespołów ds. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, a na poziomie unijnym Komitetu Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników i ich zatrudnienia. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP.


R.pr. Przemysław Ciszek

radca prawny i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.


Anita Gwarek

prawnik, ekspert prawa pracy, kieruje jednym z Departamentów MRPiPS. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc wykłady, uczestnicząc w konferencjach. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z urlopami wypoczynkowymi i uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem. Brała udział w pracach nad różnymi projektami legislacyjnymi wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie aplikacji legislacyjnej.


Łukasz Prasołek

ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.
Jest autorem książek: :  "Rozliczanie czasu pracy w praktyce" (Wyd. C.H. BECK 2015), "Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory" (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), "Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów" (INFOR 2011) "Dokumentacja czasu pracy" (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

 


Jarosław Sawicki

prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w doradztwie z obszarów podatków dochodowych i VAT oraz ubezpieczeń społecznych. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej  i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/e7xkiAqSum22

Informacje dodatkowe

 

Cena udziału w kongresie: 1.890 zł + 23%VAT


*Cena promocyjna: 1.690 zł + 23%VAT
*Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 20.09.2019r.

W cenie kongresu zapewniamy:

 • Udział w dwóch dniach kongresu
 • Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe
 • Obiady
 • Bilet do Teatru ( spektakl 22.10.2019)

 

Miejsce kongresu:
Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
22 październik 2019 - 23 październik 2019 Warszawa 1045119 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia