Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 16 maj 2018 - 16 maj 2018
Miasto: Kraków
Cena: 1790.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W związku ze zmianami uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych od 2018 roku, wiele jednostek organizacyjnych  będzie musiało powołać Inspektora Ochrony Danych.

Zgodnie z RODO administrator i podmiot przetwarzający muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych, gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Zapraszamy na kurs zakończony egzaminem, który pozwoli Państwu nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu Inspektora Ochrony Danych

CEL GŁÓWNY: Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i interpretacjami, jak również orzecznictwem w  zakresie poruszanej tematyki z ochrony danych osobowych w kontekście wchodzących w życie regulacji RODO. Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:  Inspektor Ochrony Danych (kod zawodu: 242212)
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia  2012 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

METODY DYDAKTYCZNE: Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, case study

ZAPLANOWANE REZULTATY - zdobycie wiedzy związanej z omawianym zakresem, zapoznanie z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi, orzecznictwem, schematami funkcjonowania procedur opartych na przepisach RODO.

Program

Program

1. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych. źródła prawa

 • Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Reforma ochrony danych osobowych
 • Omówienie uregulowań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz zmian planowanych w roku 2018
 • Założenia konstrukcyjne nowego europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych
 • Zakres zastosowania europejskich przepisów - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych - podstawy prawne i analiza pojęć
 • Przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów RODO

2. Ochrona danych osobowych - na czym polega ochrona danych w praktyce, czym są dane osobowe

 • Dane osobowe i ich przetwarzanie
 • Czym są dane osobowe.
 • Czy imię i nazwisko to dane osobowe
 • Szczególna kategoria danych osobowych - dane wrażliwe
 • Dane osobowe - tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.

3. Podstawowe pojęcia i informacje

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych - role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Zbiory danych osobowych - jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO.
 • W jakich sytuacjach "przetwarzamy dane osobowe"
 • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe
 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych.
 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych - aspekt organizacyjny.
 • Zabezpieczenie danych - fizyczne i informatyczne.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasada legalności - praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zasada adekwatności zbieranych danych.
 • Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny.
 • Zasada ograniczonego czasu - i możliwe optymalizacje.

5. Obowiązki administratora danych

 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych - ustawa krajowa oraz RODO.
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach
 • Kiedy administrator danych może udostępnić dane osobowe zebrane przed wejściem RODO w życie
 • Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych w GIODO po wejściu w życie RODO.
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożony przez RODO.
 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania.
 • Domyślne ustawienia prywatności.
 • "Privacy by design" oraz "privacy by default".
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych.

6. Inspektor Ochrony Danych  (Data Protection Officer "DPO").

 • Zadania wprowadzane przez Rozporządzenie Unijne tzw. RODO, które zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 r
 • Wymogi do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych;
 • Możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych dla całej grupy kapitałowej.
 • Inspektor ochrony danych a Administrator bezpieczeństwa informacji - podobieństwa i różnice. Praktyka wykonywania funkcji ABI
 • Rozporządzenie unijne, wytyczne Grupy Roboczej art. 29
 • Kwestia powołania ABI/Inspektora - istotne zmiany w przepisach unijnych
 • Wymogi kwalifikacyjne
 • Status w strukturze organizacyjnej
 • Zadania ABI/Inspektora
 • Kompetencje organu ds. ochrony danych wobec ABI/Inspektora

7. Obowiązki Administratora Danych

 • Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
 • Zabezpieczenie danych osobowych
  a) stosowanie wewnętrznych polityk
  b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
  c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności  systemów i usług
  d) zapewnienie ciągłości działania
  e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Szacowanie ryzyka
 • Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

8.  Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO
 • Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a nowe zasady "privacy by design" oraz "privacy by default".
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 • Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.

9. Prawa jednostki w RODO

 • Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Wnoszenie skarg.
 • Prawo do odszkodowania.
 • Profilowanie.
 • Korzystanie z punktu kontaktowego.
 • Pomoc organizacji pozarządowych i zagrożenia z tym związane, w kontekście masowych pozwów z zakresu tzw. klauzul niedozwolonych (w regulaminach stron internetowych).

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Bezpieczeństwo danych osobowych a bezpieczeństwo informacji
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych
   a) Co to jest zagrożenie ?
   b) Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania
   c) Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Bezpieczeństwo osobowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa
   a) Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk
   b) Omówienie przykładowych polityk: 
      - Polityka stosowania urządzeń mobilnych 
      - Polityka czystego biurka i czystego ekranu 
      - Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi 
      - Polityka kontroli dostępu do danych osobowych 
      - Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych 
      - Polityka przesyłania danych osobowych
   c) Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych 
      - Upoważnienia 
      - Ewidencje 
      - Oświadczenia
 • Aspekty bezpieczeństwa danych osobowych w ciągłości działania

11. Panel dyskusyjny, pytania, problemy, konsultacje.
 
12. Egzamin.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

32 godziny dydaktyczne


Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 10.00-17.00 i w czwartki w godzinach 09.00-16.00.

Terminy zajęć:

16-17.05.2018

23-24.05.2018

Cena kursu: 1.790zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Lunch, Serwis kawowy

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

* BDO Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
16 maj 2018 - 16 maj 2018 Kraków 498418 1790.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia