odw-Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 18 styczeń 2019 - 18 styczeń 2019
Miasto: Gdańsk
Cena: 520.00 zł +VAT

Program

Program

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy, które weszły w życie 6 czerwca 2018r.

 • Jakie wnioski w zakresie czasu pracy pracodawca musi uwzględnić w przypadku, gdy są składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
 • Jakie systemy i rozkłady czasu pracy pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
 • Kiedy pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka o wprowadzenie systemu przerywanego czasu pracy, pracy z naruszeniem doby pracowniczej, ruchomej organizacji czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy?
 • Do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy?
 • W jakich przypadkach nawet po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy?

2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i listy obecności od 1 stycznia 2019 r.

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał włączyć do teczki osobowej pracownika?
 • Czy będzie obowiązywała odrębna część teczki osobowej na gromadzenie dokumentacji związane z czasem pracy?
 • W jakiej formie pracodawca będzie prowadził ewidencję czasu pracy od 1 stycznia 2018 r.?
 • W jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne?
 • Jakie dokumenty pracodawca będzie musiał gromadzić wraz z ewidencją czasu pracy?
 • Jak powinna wyglądać lista obecności oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać?
 • Przez jaki czas pracodawca będzie musiał przechowywać ewidencję czasu pracy i listę obecności?

3. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2019 r.

 • Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
 • Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
 • Czym kierować się wybierając system czasu pracy?
 • Kiedy opłaca się stosować system podstawowy, a kiedy równoważny lub zadaniowy?
 • Dlaczego nieraz system równoważny lub zadaniowy nie jest możliwy lub dobry do stosowania?
 • Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy?
 • Jak przeprowadzić zmianę systemu czasu pracy w zakładzie pracy?
 • Jaki okres rozliczeniowy pracodawca może zastosować w formie?
 • Kiedy dłuższy okres rozliczeniowy jest lepszy dla firmy, a kiedy bardziej opłaca się wprowadzić krótki okres rozliczeniowy?
 • Czym pracodawca powinien kierować się wybierając długość okresu rozliczeniowego?
 • Jak mogą przypadać miesięczne oraz dłuższe okresy rozliczeniowe na przestrzeni roku kalendarzowego?
 • Czy można wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy tylko na pewien czas?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę długości okresu rozliczeniowego?
 • Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
 • W jakich przypadkach oraz w jakich systemach czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy?
 • Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
 • Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy - wydłużając okres rozliczeniowy?

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

 • Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
 • Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od  pracy?
 • Czy czas szkolenia BHP może naruszać prawo do odpoczynku?
 • Czy pracownik, który ma zaplanowaną pracę na drugiej lub trzeciej zmianie może wziąć udział w szkoleniu BHP?
 • Jak rekompensata należy się pracownikowi za czas szkolenia BHP - w dniu pracy, poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym?
 • Czym jest szkolenie wewnętrzne i czym różni się od szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Jak rozliczać szkolenia wewnętrzne?
 • Kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas szkoleń wewnętrznych?
 • Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym - jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?

5. Badania lekarskie a czas pracy

 • Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
 • Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy - jakie są tego konsekwencje?
 • Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z opóźnieniem w wykonaniu badań okresowych lub kontrolnych, a kiedy takiego obowiązku nie ma?

6. Podróże służbowe

 • Jak powinno być prawidłowo określone miejsce pracy w umowie o pracę?
 • Jak powinno być określone miejsce pracy pracownika mobilnego?
 • Kiedy pracownik ma czas pracy, a kiedy podróż służbową?
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?

7. Godziny pracy do zaplanowania - w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym

 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?  

8. Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą  (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

9. Ruchoma organizacja czasu pracy

 • Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy?
 • Kiedy przy stosowaniu ruchomej organizacji należy tworzyć grafiki, a kiedy nie trzeba tego robić?
 • Jaka jest różnica między ruchomą organizacją czasu pracy, a planowaniem pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • W jaki sposób zmiana przepisów wpłynęła na możliwość stosowania ruchomej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
 • Jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy, po zmianie przepisów?
 • Dlaczego nie można wprowadzić ruchomej organizacji czasu pracy w regulaminie pracy?

10. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

 • Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go równoważyć?
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Czy odpoczynek tygodniowy może zaczynać się na końcu jednego tygodnia i kończyć w następnym?
 • Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?

11. Dni wolne w harmonogramie czasu pracy

 • Czym jest dzień wolny, gdzie się zaczyna i ile obejmuje godzin?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
 • Kiedy i na jakich zasadach można kumulować dni wolne z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w jednym tygodniu czy miesiącu?
 • Kiedy można planować pracę w niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w grafiku i jak prawidłowo je oznaczać?
 • Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?
 • Jakie decyzje należy podjąć w związku z przypadającymi w 2018 r. świętami?
 • Jakim pracownikom w 2018 r. będzie trzeba udzielić dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętami przypadającymi w sobotę, a którym taki dzień nie będzie się należał?
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać wyznaczając w 2018 r. dni wolne za święta przypadające w soboty?

12. Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 • Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy w 2018 r.?
 • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
 • Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jak podać stały rozkład czasu pracy do wiadomości pracowników.
 • W jakiej formie należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników ?
 • Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku na wniosek pracownika?
 • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
 • Które harmonogramy - po zmianie czy przed zmianą - należy zachować do kontroli PIP?
 • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • Kiedy w grafiku można zaplanować urlop wypoczynkowy lub długotrwałą chorobę (o której pracodawca wie) i jak to prawidłowo zrobić?

13. Praca w godzinach nadliczbowych

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
 • Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach - różne okoliczności?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych  okresach rozliczeniowych?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
 • Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
 • Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
 • Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • Jak udzielać czasu wolnego na wniosku a jak bez wniosku pracownika?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny - najczęściej popełniane wykroczenia?
 • Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny - kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
 • Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?
 • Kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami w zadaniowym systemie czasu pracy?

14. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
 • Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w przypadku oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym W5, a jak w przypadku wypłaty rekompensaty pieniężnej?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielnie dnia wolnego za wezwanie w dniu wolnym W5?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?

15. Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
 • Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
 • Ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?
 • Kiedy źle określone w umowie miejsce pracy powoduje, że pracownik jest w podróży służbowej, nawet gdy pracownik pracuje w miejscu pracy?
 • Czym jest podróż służbowa i dlaczego nie zawsze zależy od miejsca pracy określonego w umowie o pracę?
 • Czy za czas przejazdu w podróży służbowej pracownikowi należy się rekompensata?
 • Kiedy za pracę na komputerze podczas podróży należy się rekompensata, a kiedy nie?
 • Czas podróży służbowej a czas pracy - jak rozliczać podróż służbową?
 • Kiedy za odbytą podróż służbową należy się wynagrodzenie, a kiedy nie?
 • W jakich sytuacjach podróż służbowa powoduje powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownikowi należy się rekompensata za podróż służbową w dniu wolnym od pracy?
 • Kiedy za podróż służbową należy się dzień wolny od pracy?
 • Kiedy czas prowadzenia pojazdu - służbowego lub prywatnego - w podróży służbowej jest czasem pracy, a kiedy nie?
 • Po ilu godzinach od zakończenia podróży służbowej pracownik powinien stawić się w pracy?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy druk polecenia podróży służbowej i dlaczego większość pracodawców go nie posiada?
 • Czy pracownik może odmówić odbycia podróży służbowej?
 • Czym różni się podróż służbowa od oddelegowania i jakie są prawne aspekty tych dwóch stanów?

16. Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

 • Kiedy i w jaki sposób  można planować urlop lub długie zwolnienie lekarskie w harmonogramie czasu pracy?
 • Jaki wpływ na czas pracy ma urlop wypoczynkowy i L4?
 • Jaki wpływ na czas pracy mają nieobecności w pracy?
 • Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych?
 • Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych.
 • Jaki skutek ma nieobecność w pracy przypadająca w dniu wolnym za sobotę lub święto sobotnie?


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

  

Cena: 

             520 + VAT/ osoba*

             490 + 23% VAT za osobę - przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18 styczeń 2019 - 18 styczeń 2019 Gdańsk 1173018 520.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia