odw-Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 28 kwiecień 2018 - 7 lipiec 2018
Miasto: Kraków
Cena: 1980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.

Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi.

Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgowymi lub też są głównymi księgowymi z krótkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego potencjalni uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków.

Certyfikat zawodu księgowego
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Główny Księgowy - kod zawodu: 121101.

Kurs obejmuje 96 h lekcyjnych + 4 godziny egzamin

Program

Program

1. Wprowadzenie do rachunkowości

 • funkcje rachunkowości
 • system prawny rachunkowości - zakres podmiotowy i kolejność stosowania poszczególnych aktów prawnych (ustawa o rachunkowości, szczegółowe rozporządzenia, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) 
 • podstawowe zasady i metody rachunkowości
 • funkcje i zadania głównego księgowego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (części składowe, cechy, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, ochrona danych, archiwizowanie ksiąg rachunkowych)
 • sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie

2. Rzeczowe aktywa trwałe

 • pojęcie i cechy rzeczowych aktywów trwałych
 • ustalanie wartości początkowej
 • metody amortyzacji
 • środki trwałe w budowie
 • leasing
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 16, MSR nr 17)
 • przykłady 

3. Wartości niematerialne i prawne

 • pojęcie i cechy wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wartości początkowej 
 • metody amortyzacji
 • koszty prac rozwojowych i wartość firmy
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości a MSR nr 38)
 • przykłady 

4. Inwestycje krótko i długoterminowe

 • inwestycje krótkoterminowe
 • inwestycje długoterminowe finansowe
 • przekwalifikowanie inwestycji finansowych
 • przekwalifikowanie instrumentów finansowych
 • inwestycje niefinansowe
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady

5. Obrót materiałowy, towarowy i produktami

 • istota, wycena i ewidencja obrotu materiałowego
 • istota, wycena i ewidencja obrotu towarowego
 • pojęcie, rozliczenie i ewidencja obrotu wyrobami gotowymi
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 2)
 • przykłady 

6. Rozrachunki

 • rozruchunki z dostawcami i odbiorcami
 • rozrachunki publiczno-prawne
 • rozrachunki z pracownikami
 • rozrachunki w walutach obcych
 • kompensata rozrachunków
 • obrót wierzytelnościami (cesja, factoring, forfaiting)
 • odpisy aktualizujące rozrachunki
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady 

7. Kapitały własne

 • istota i funkcja kapitału własnego
 • ujęcie kapitałów własnych w systemie rachunkowości (podwyższenie, umorzenie kapitału podstawowego, podział wyniku finansowego)
 • przykłady

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

 • zasady wyceny i prezentacji rezerw
 • zasady wyceny i prezentacji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości, KSR nr 6 i MSR nr 37
 • przykłady

9. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
 • rozliczanie wyniku finansowego
 • przykłady

10. Kontrakty długoterminowe

 • pojęcie i cechy kontraktów długoterminowych
 • metody pomiaru stopnia zaawansowania
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (KSR nr 3, MSR nr 11, KIMSF nr 15)
 • przykłady

11. Inwentaryzacja

 • cel, terminy i rodzaje inwentaryzacji
 • inwentaryzacja metodą spisu z natury
 • inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
 • inwentaryzacja przez weryfikację
 • organizacja, przebieg i wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 • wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic
 • przykłady

12. Podatek dochodowy

 • podatek bieżący
 • podatek odroczony w świetle KSR nr 2 i MSR nr 12
 • podatek ryczałtowy od dywidendy
 • przykłady

13. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zdolności podmiotu do generowania nadwyżki wpływów nad wydatkami

 • struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa)
 • metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia i pośrednia)
 • porównanie przepisów KSR nr 1 i MSR nr 7
 • przykłady

14. Rachunkowość w szczególnych sytuacjach (postępowanie upadłościowe, naprawcze, utworzenie, rozwiązanie, likwidacja i przekształcenia jednostek gospodarczych)

15. Rola głównego księgowego w przygotowaniu jednostki do audytu finansowego

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych (kompletność zarejestrowanych zdarzeń gospodarczych, analiza sald, zgodność ewidencji prowadzonej na różnych szczeblach szczegółowości)
 • zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • roczne sprawozdanie finansowe
 • informacja dodatkowa jako źródło informacji pomocnych w czytaniu pozostałych dokumentów sprawozdawczych (wprowadzenie do sprawozdania finansowego - opis polityki rachunkowości, dodatkowe informacje i objaśnienia jako uzupełnienie sprawozdania finansowego)
 • sprawozdanie z działalności jednostki
 • podstawowe procedury badania sprawozdania finansowego
 • pozostałe kwestie (zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego)

16. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna, metoda praw własności)
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR
 • przykłady

17. Najnowsze zmiany w przepisach

 • podatkowych
 • polskich standardów rachunkowości
 • międzynarodowych standardów rachunkowości


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

 Terminy spotkań:

 • 28-29.04.2018 r.
 • 12-13.05.2018 r.
 • 19-20.05.2018 r.
 • 02-03.06.2018 r.
 • 16-17.06.2018 r.
 • 30.06-01.07.2018 r. + egzamin 07.07.2018 r.

Cena: 1 980 zł + 23% VAT za jedną osobę

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 kwiecień 2018 - 7 lipiec 2018 Kraków 1038117 1980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia