Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe

Termin: 19 październik 2019 - 12 styczeń 2020
Miasto: Katowice
Cena: 2650.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik.

Kurs obejmuje 96 godzin zajęć lekcyjnych + egzamin+ 14 h praktycznych zajęć komputerowych

Certyfikat zawodu księgowego:
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Księgowy - kod zawodu: 331301 .


Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 


 

Program

Program

RACHUNKOWOŚĆ

1. Rachunkowość jako główne źródło informacji o jednostce - pojęcie, zakres, zasady:

 • pojęcie i zakres rachunkowości
 • podstawowe zasady rachunkowości
 • podstawowe akty prawne

2. Sprawozdania finansowe - ogólna charakterystyka:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • pozostałe elementy sprawozdania finansowego
 • sprawozdanie z działalności jednostki

3.Ewidencja operacji gospodarczych:

 • konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania
 • zasada podwójnego zapisu
 • ewidencja syntetyczna i analityczna
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald

4.Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:

 • dokumentacja polityki rachunkowości
 • wymagania dotyczące dokumentów księgowych
 • zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym
 • terminowość dokumentowania zdarzeń gospodarczych cechy jakościowe dokumentacji

5. Wartości niematerialne i prawne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena na moment nabycia
 • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

6. Rzeczowe aktywa trwałe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
 • wycena na moment nabycia
 • zwiększenia wartości - remont a ulepszenie środków trwałych
 • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym metody amortyzacji środków trwałych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
 • środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

7.Inwestycje długoterminowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 

 • zakres przedmiotowy i klasyfikacja
 • wycena na moment nabycia/budowy
 • wycena na dzień bilansowy
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

8. Aktywa pieniężne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • środki pieniężne w kasie - ewidencja i wycena
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych - ewidencja i wycena
 • inne aktywa pieniężne - ewidencja i wycena

9. Zapasy- charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • charakterystyka i klasyfikacja zapasów
 • metody wyceny zapasów
 • ewidencja zakupu materiałów i towarów
 • ewidencja rozchodów materiałów i towarów
 • ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom

10. Rozrachunki handlowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:

 • należności i zobowiązania z tytułu dostaw,
 • zaliczki na dostawy - charakterystyka i zasady klasyfikacji
 • wycena na moment pierwszego ujęcia
 • różnice kursowe na moment zapłaty rozrachunków oraz na dzień bilansowy
 • wycena na dzień bilansowy - dokonywanie odpisów aktualizujących

11. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników: 

 • charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami
 • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
 • pozostałe rozrachunki z pracownikami
 • analiza przypadku

12. Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena: 

 • czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów rezerwy

13. Koszty podstawowej działalności operacyjnej - charakterystyka, wycena i ewidencja: 

 • pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • układ rodzajowy kosztów
 • układ kalkulacyjny kosztów
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • wycena i ewidencja produktów

14. Przychody podstawowej działalności operacyjnej:

 • charakterystyka i klasyfikacja przychodów
 • wycena przychodów ze sprzedaży - rabaty, bonusy
 • współmierność kosztów i przychodów - koszt własny sprzedaży oraz zmiana stanu produktów
 • widencja sprzedaży

15.  Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej - charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja:

 • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
 • przychody i koszty finansowe

16. Pozostałe kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

 • zyski i straty nadzwyczajne
 • wyliczanie podatku bieżącego i odroczonego
 • inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic

17.Sprawozdawczość finansowa:

 • terminy sporządzania sprawozdań
 • terminy zatwierdzania sprawozdań finansowych
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

18. Przykłady całościowe od bilansu do bilansu:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie zestawień obrotów i sald
 • sporządzanie informacji dodatkowej 

ABC ROZLICZEŃ  PODATKOWYCH  

1. VAT - Podatek od towarów i usług:

 • zakres przedmiotowy
 • zakres podmiotowy
 • VAT należny - podstawa opodatkowania
 • miejsce świadczenia
 • podatek naliczony i warunki jego odliczania
 • podatek należny
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • deklaracja VAT-7

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • zakres podmiotowy
 • zakres przedmiotowy -przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu a wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
 • dochód oraz podstawa opodatkowania

3. ZUS i Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • zakres przedmiotowy
 • zakres podmiotowy
 • przychody podlegające opodatkowaniu a przychody zwolnione \
 • przychody zwolnione z podatku dochodowego
 • koszty uzyskania przychodu
 • dochód oraz podstawa opodatkowania
 • obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

MODUŁ KOMPUTEROWY:

1. Wprowadzenie do programu Płatnik. Wskazanie podmiotów podlegających obowiązkowej elektronicznej przesyłce dokumentów do ZUS.

2. Opis ekranów i zasady poruszania się w programie.

3. Zakładanie i praca na kartotekach w Rejestrze Płatników.

4. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS:
a.  zgłoszenie osoby prawnej,
b.  zgłoszenie osoby fizycznej

5. Rejestr ubezpieczonych - tworzenie, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze.

6. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych w programie (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA).
a.  zasady zgłaszania różnych typów ubezpieczonych (pracownicy, zleceniobiorcy, os. prowadzącej działalność gospodarczą, etc.),
b. zgłaszanie członków rodziny,
c.  wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
d.  wyrejestrowanie członków rodziny.

7. Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych.

8. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych. Omówienie rodzajów raportów rozliczeniowych i zasad ich wypełniania ( DRA, RCA, RSA, RZA).

9. Korekta dokumentów rozliczeniowych.

10. Tworzenie zestawów dokumentów. Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS

11. Tworzenie raportów RMUA (IMIR) dla ubezpieczonych.

12. Tworzenie przelewów bankowych.

13. Tworzenie deklaracji IWA.

14. Tworzenie deklaracji ZSWA.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO (Budynek ALTUS, piętro V)
ul. Uniwersytecka 13

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/K6PbX91t2762

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45

TERMINY SPOTKAŃ:

 • 19-20.10.2019 r.
 • 26-27.10.2019 r.
 • 16-17.11.2019 r.
 • 23-24.11.2019 r.
 • 07-08.12.2019 r.
 • 14-15.12.2019 r. + egzamin 15.12.2019 r.
 • 11-12.01.2020 r.

  Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 październik 2019 - 12 styczeń 2020 Katowice 1122719 2650.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia