Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 27 listopad 2018 - 30 listopad 2018
Miasto: Zakopane
Cena: 2590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2018  r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych.

Omówimy kwestie  wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Uwaga prowadzących szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe. 

Program

Program

28.11.2018 - Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:

 • Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
 • Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Regulacje krajowe a międzynarodowe - wpływ na sprawozdanie finansowe

3. Kluczowe zmiany w prawie bilansowym: PSR oraz MSSF .
4. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:

 • Kierownik jednostki
 • Organ nadzorujący
 • Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
 • Ogłaszanie sprawozdań finansowych.

5. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia.
5.1. Instrumenty finansowe (PSR):

 • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
 • wycena instrumentów finansowych

5.2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7:

 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, 
 • MSR 10 - Zdarzenia po dniu bilansowym, a KRS 7.

5.3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:

 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4

5.4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
 • MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2

6. Dyskusja i zakończenie.

29.111.2018 - Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP)- wybrane zagadnienia oraz planowane zmiany na 2019r.

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

 • pojęcie przychodu należnego;
 • przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
 • ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
 • przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych;
 • moment powstania przychodu przy refakturach;
 • różnice kursowe.

2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

 • definicja kosztu - związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
 • zasady dokumentowania kosztów;
 • koszty pracownicze;
 • reklama, działalność marketingowa, sponsoring;
 • odszkodowania i kary umowne;
 • koszty nieściągalnych wierzytelności
 • zaniechane inwestycje

3. Finasowanie dłużne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów;
4. Ograniczenia w kosztach w zakresie kosztów usług niematerialnych
5. Zasada potrącalności kosztów w czasie:

 • koszty pośrednie i bezpośrednie;
 • koszty klasyfikowane metodą kasową;

6. Wybrane zagadnienia amortyzacji.
7. Pobór podatku ,,u źródła":

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  - odsetki,
  - należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe),
  - zyski z przedsiębiorstw,
  - pojęcie rezydencji podatkowej.
  -  certyfikat rezydencji

8. Wybrane zagadnienia PIT w zakresie obowiązków Płatnika:

 • Świadczenia zwolnione dla pracowników
 • Wykorzystywanie samochodów do celów prywatnych pracowników

9. Planowane zmiany w CIT w 2019r.


30.11.2018 - Podsumowanie roku 2018 w podatku VAT:

Zmiany 2018 r.:

I. Mechanizm Split Payment tzw. model podzielnej płatności (MPP)

1. Co to jest split payment?
2. Podmioty, które będą zobowiązane do stosowania split payment;
3. Planowane okresy przejściowe - harmonogram wejścia w życie regulacji;
4. Kto decyduje o skorzystaniu z mechanizmu split payment  - obowiązek, czy prawo?
5. Otwarcie i prowadzenia rachunku VAT;
6. Mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty;
7. Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę;

II. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 13 lutego 2018 r.;
zmiany, które mają obowiązywać od 1 października 2018 r.:

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części;
2. Przepisów dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi a zmiany w podatku dochodowym;
3. Możliwość składania w formie elektronicznej dokumentów innych niż deklaracje;
4.  Przesłanki wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT, kiedy podatnik będzie przywrócony do rejestru czynnych podatników vat? 
5. Stosowania kaucji gwarancyjnej a podmioty nowo powstałe;
6. Dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 15%;
7. Objęcie odpowiedzialnością solidarną podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
8. Wyłączenie kolejnych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT;
9. Numer NIP na paragonie fiskalnym: konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy;

III. Pozostałe zmiany planowane na 2018 r.

1. Planowane automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących;
2. Centralny Rejestr Podatników: czarna i biała lista podatników
3. System STIR

Zmiany wprowadzone w 2017 r., które w istotny sposób rzutowały na rozliczenie podatku VAT w roku 2018

IV. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia:

1. Nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem;
2. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych i budowlano-montażowych;
3. Pojęcie podwykonawcy i jego zastosowanie przy odwrotnym obciążeniu;
4. Opodatkowanie usług budowlanych i budowlano-montażowych wykonywanych na przełomie 2016 r. i 2017 r.;
5. Przepisy przejściowe dotyczące zaliczek na usługi budowlane i budowlano-montażowe;
6. Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem;
7. Pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji;
8. Zasady składania informacji podsumowujących (VAT-27);
9. Konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem;
10. Usługa czy dostawa towarów;
11. Termin wystawienia faktury, termin powstania obowiązku podatkowego, właściwe ujęcie w deklaracji VAT;

V. Zmiany w zakresie rozliczania importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia:

1. Nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia;
2. Nowe warunki wymagane do odliczenia podatku naliczonego wraz z podatkiem należnym;
3. Odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT;
4. Ryzyko powstania odsetek;

VI. Zwrot VAT w 2017 r.:

1. Zmienione zasady zwrotu nadwyżki podatku;
2. Zasady weryfikacji zasadności zwrotu przez organy podatkowe;

VII. Składanie deklaracji VAT i informacji podsumowujących: forma oraz okresy rozliczeniowe;

VIII. Nowe regulacje dotyczące rejestru czynnych podatników VAT: wykreślenie z rejestru - co to oznacza konsekwencje dla podatnika i jego kontrahentów;

IX. Sankcje w podatku VAT:

1. Powrót sankcji  30% VAT i przypadki jej zastosowania;
2. Kiedy jest stosowana podwyższona stawka sankcji VAT;
3. Wyłączenie zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę;
4. Obszary ryzyka;

X. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2017 r.:

1. Odpowiedzialność pełnomocnika za VAT niezapłacony przez mocodawcę;
2. Podtrzymanie obowiązujących stawek VAT;
3. Zmiany w zakresie zwolnień przy usługach finansowych i ubezpieczeniowych;
4. Nowy limit zwolnienia podmiotowego w VAT;

Pozostałe zagadnienia:

XI. Czynności nieodpłatne oraz sposób ich rozliczenia:

1.  Reprezentacja i reklama;
  -  prezenty o małej wartości i próbki;
  -  pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (samochody, telefony) - kiedy opodatkować;

XII.  Obowiązek podatkowy w VAT:

1.  Momentu wykonania usługi, usługi rozliczane w przyjętych okresach rozliczeniowych, usługi wykonywane etapami;
2.   Moment wykonania usługi budowlanej;
3.  Pojęcie świadczenia ciągłego oraz rozliczanego w cyklach - orzecznictwo sądowe oraz restrykcyjne podejście organów podatkowych;
4.  Obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania;

XIV. Wybrane aspekty dotyczące  faktur, faktur korygujących oraz refakturowania;

XV.  Odliczanie podatku naliczonego:
1.  Warunki dokonania odliczenia;
2.  Ograniczenia w prawie do odliczenia;
3.  Terminy odliczania podatku naliczonego;

 

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Belvedere Resort and Spa ****
Droga Do Białego 3

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/av9fBnh3prx

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena promocyjna*: 2 390 zł/os. + 23 VAT - przy zgłoszeniu do 05.11.2018 r.
Cena regularna *: 2 590 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 27.11 do obiadu w dniu 30.11),
 • 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 400 zł+ 23% VAT),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum wodnego i termalnego wyposażonego w przeciwprądy i kaskady wodne, wanny z hydromasażem, sauny fińskie i tureckiej,
 • pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Centrum SPA&Wellnes,
 • kolacja regionalna.

Informacje o hotelu na stronie: www.belvederehotel.pl

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 listopad 2018 - 30 listopad 2018 Zakopane 955418 2590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia