Akademia rachunkowości podatkowej - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Termin: 27 czerwiec 2019 - 5 lipiec 2019
Miasto: Katowice
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Realizacja założonego celu odbywać się będzie poprzez rozwiązywanie licznych przykładów, sporządzanie wybranych deklaracji podatkowych i ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Adresaci: Kurs adresowany jest do słuchaczy rozpoczynających pracę w działach finansowo- księgowych i posiadających wiedzę z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,  jak również do pracujących w księgowości a chcących poszerzyć, ugruntować i zaktualizować wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Od słuchaczy wymagana jest znajomość prawa bilansowego oraz podatkowego na poziomie co najmniej podstawowym.
Metodyka:

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw rachunkowości podatkowej  - kod zawodu: 241105.
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw rachunkowości podatkowej - kod zawodu 241105. Zaświadczenie wydano na podstawie  wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

Dzień  I - 27.06.2019:
I.  System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych - najważniejsze regulacje Ordynacji Podatkowej:
    1. Podatek i obowiązek podatkowy
    2. Powstawanie i wykonywanie zobowiązań podatkowych
    3. Postępowanie podatkowe
    4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
    5. Korekty deklaracji
   
II. Postępowanie przed organami podatkowymi i skarbowymi - Kodeks karny skarbowy:
    1. Czynności sprawdzające
    2. Kontrola podatkowa i skarbowa
    3. Jednolity plik kontrolny  (JPK) - jako narzędzie weryfikacji rozliczeń podatkowych  w ramach  e-kontroli 

III.  Podatek od towarów i usług:
     1. Zakres przedmiotowy podatku VAT
     2. Podatnicy podatku VAT
     3. VAT należny - podstawa opodatkowania
     4. Moment powstania obowiązku podatkowego
     5. Sprzedaż zwolniona i opodatkowana
     6. Czynności nieodpłatne a podatek VAT
     7. Ujęcie podatku należnego z tytułu różnych czynności w ewidencji rachunkowej  
     8. Podatek naliczony i warunki jego odliczania
     9. Ewidencja księgowa podatku naliczonego w ramach różnych czynności
    10. Rejestry zakupu i rejestry sprzedaży a księgi rachunkowe


Dzień II - 28.06.2019:

IV.  Podatek dochodowy od osób prawnych:
      1. Zakres podmiotowy tego podatku
      2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione
      3. Koszty uzyskania przychodu
      4. Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodu
      5. Zwolnienia przedmiotowe
      6. Dochód, podstawa opodatkowania i stawka podatku
      7. Pobór podatku (zaliczki i rozliczenie roczne)
      8. Podstawowe regulacje dotyczące podmiotów powiązanych i cen transferowych  (transfer pricing)
      9. Wykorzystanie ksiąg rachunkowych do rozliczenia podatku i sporządzenia deklaracji podatkowej

V. Opodatkowanie niektórych dochodów (podatek u źródła):
      1. Zakres przedmiotowy (dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne, usługi niematerialne)
      2. Certyfikat rezydencji
      3. Międzynarodowe prawo podatkowe - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
      4. Pobór podatku przez płatnika - wysokość stawki, terminy, deklaracje i informacje
      5. Ewidencja księgowa podatku u źródła potrąconego podatnikowi, jak również  zapłaconego za podatnika

Dzień III - 04.07.2019:

VI. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- z punktu widzenia podatnika:
      1. Formy i zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
      2. Ustalanie przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów  i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą oraz obliczanie wysokości (kwot) podatku
      3. Opodatkowanie progresywne a opodatkowanie liniowe
      4. Rozliczanie w formie zaliczkowej oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatnika  podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącego działalność gospodarczą
      5. Podmioty powiązane i obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych
      6. Wykorzystanie ksiąg rachunkowych w ustalaniu podatku dochodowego PIT

- z punktu widzenia płatnika:
     1. Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy - ich opodatkowanie
     2. Świadczenia socjalne oraz inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników,  kontrahentów i osób trzecich 
     3. Wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego, ustalanie zaliczek na  podatek od dochodów osób fizycznych i od dywidend
     4. Obowiązki płatnika w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
     5. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i jego ujęcie w księgach rachunkowych
     6. Ewidencja księgowa zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

VII.  Podatki kosztowe i opłaty:
    1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa podatku, zwolnienia i pobór)
     2. Opłata skarbowa (przedmiot, obowiązek uiszczania, wysokość stawek i pobór)
     3. Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych (przedmiot opodatkowania, podatnicy, data    powstania   obowiązku podatkowego, zwolnienia i tryb  płatności)
     4. Podatek leśny i podatek rolny (przedmiot opodatkowania, podatnicy, wysokość podatku, zwolnienia)
     5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
     6. Ujęcie w księgach podatków lokalnych, opłat oraz wpłat na PFRON

VIII. Niepodatkowe obowiązki sprawozdawcze podmiotu gospodarczego:
       1. Obowiązki wynikające z ustawy o statystyce publicznej
       2. Obowiązki sprawozdawcze wobec NBP wynikające z prawa dewizowego

Dzień  IV:  05.06.2019:
IX. Relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym: 
       1. Prawo bilansowe i zasady rachunkowości
       2. Podmiot rachunkowości podatnikiem podatku dochodowego
       3. Księgi rachunkowe a księgi podatkowe      
       4. Polityka rachunkowości - jej znaczenie dla podatku dochodowego
       5. Kontrole biznesowe dla potrzeb podatku VAT a polityka rachunkowości
       6. Zakładowy plan kont przystosowany do rozliczeń podatkowych
       7. Zasady uznawania kosztów za poniesione a przychodów za uzyskane dla celów rachunkowych oraz z punktu    widzenia przepisów podatku dochodowego
       8. Korekta kosztów i przychodów w księgach rachunkowych i dla celów podatkowych
       9. Wynik księgowy a wynik podatkowy

 X.  Podatek dochodowy odroczony;
       1. Trwałe i przejściowe różnice między prawem bilansowym a podatkiem  dochodowym od osób prawnych
       2. Podatkowa wartość aktywów i pasywów
       3. Zasady sporządzania bilansu podatkowego
       4. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego
       5. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
       6. Rozwiązania ewidencyjne na potrzeby ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów  
       7. Ustalanie części bieżącej i odroczonej podatku dochodowego do rachunku  zysków i strat
       8. Efektywna stopa podatkowa 
       9. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego bieżącego i odroczonegoProwadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Sabina Moczko-Wdowczyk

Ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczo-audytorskich. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.


Gabriela Suski-Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik naszej firmy oraz urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.
Główny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 750 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  17.06.2019 r. - udział w całości kursu (4 dni)

1 890 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 czerwiec 2019 - 5 lipiec 2019 Katowice 638019 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia