Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 27 maj 2019 - 27 maj 2019
Miasto: Poznań
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące rozliczeń należności i zobowiązań w walucie obcej oraz transakcji walutowych i zabezpieczenia ryzyka kursowego. Zwrócimy uwagę kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować rozliczenia różnic kursowych.

Program

Program

1. Wprowadzenie.
2. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji w obrocie dewizowym z zagranicą.
3. Klasyfikacja różnic kursowych.
4. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości :

 • Wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
 • Zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
 • Zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

5. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości:

 • Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
 • Ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych
 • Polityka rachunkowości w tym zakresie

6. Różnice kursowe w prawie podatkowym:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
 • Interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.

7. Regulacje w zakresie podatku VAT. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w aspekcie ustawy VAT.
8. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach):

 • Zapłata rozrachunków walutowych
 • Wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
 • Wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
 • Kredyty i pożyczki w walutach obcych
 • Różnice kursowe w umowach leasingu operacyjnego oraz finansowego
 • Kursy wymiany walut obcych a cesja umów
 • Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
 • Rozliczanie delegacji zagranicznych

9. Kursy stosowane przy rozliczaniu instrumentów pochodnych a kurs faktycznie zastosowany:

 • Kontrakty forward na walute
 • Opcje walutowe
 • Kontrakty swap owe (CIRS - Currency Interest Rate Swap)

10. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i innych składników majątku trwałego.
11. Przykłady wyceny majątku trwałego uwzględniający wycenę różnic kursowych.
12. Wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
13. Dyskusja.
14. Zakończenie.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 maj 2019 - 27 maj 2019 Poznań 680519 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia