Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego.

Termin: 27 maj 2019 - 27 maj 2019
Miasto: Poznań
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące rozliczeń należności i zobowiązań w walucie obcej oraz transakcji walutowych i zabezpieczenia ryzyka kursowego. Zwrócimy uwagę kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować rozliczenia różnic kursowych.

Program

Program

1. Wprowadzenie.
2. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji w obrocie dewizowym z zagranicą.
3. Klasyfikacja różnic kursowych.
4. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości :

 • Wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
 • Zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
 • Zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
 • Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

5. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości:

 • Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
 • Ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych
 • Polityka rachunkowości w tym zakresie

6. Różnice kursowe w prawie podatkowym:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
 • Interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.

7. Regulacje w zakresie podatku VAT. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w aspekcie ustawy VAT.
8. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach):

 • Zapłata rozrachunków walutowych
 • Wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
 • Wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
 • Kredyty i pożyczki w walutach obcych
 • Różnice kursowe w umowach leasingu operacyjnego oraz finansowego
 • Kursy wymiany walut obcych a cesja umów
 • Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
 • Rozliczanie delegacji zagranicznych

9. Kursy stosowane przy rozliczaniu instrumentów pochodnych a kurs faktycznie zastosowany:

 • Kontrakty forward na walute
 • Opcje walutowe
 • Kontrakty swap owe (CIRS - Currency Interest Rate Swap)

10. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i innych składników majątku trwałego.
11. Przykłady wyceny majątku trwałego uwzględniający wycenę różnic kursowych.
12. Wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
13. Dyskusja.
14. Zakończenie.Prowadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Beata Wójciak-Dziechciarz

Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, konsolidacja) firm z różnych branż (w szczególności podmioty produkcyjne, usługowe i firmy handlowe), w tym również spółki giełdowe. Trener szkoleń w zakresie rachunkowości (MSSF, polskie standardy rachunkowości, konsolidacja).


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 maj 2019 - 27 maj 2019 Poznań 680519 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia