INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> CIT przychody i koszty podatkowe w 2013 r. po zmianach przepisów oraz w świetle praktyki skarbowej - aktualne problemy w świetle orzeczeń sądowych i interpretacji Ministra Finansów

CIT przychody i koszty podatkowe w 2013 r. po zmianach przepisów oraz w świetle praktyki skarbowej - aktualne problemy w świetle orzeczeń sądowych i interpretacji Ministra Finansów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Warszawa
Miejsce: Centrum miasta
Termin: 18.04.2013
Cena: 590.00 zł + 23% VAT


Cel

W czasie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące przychodów i kosztów podatkowych CIT w 2013 roku po zmianach przepisów oraz w świetle praktyki skarbowej. Szczególną uwagę skierujemy na kwestie zmian w ustawie CIT służącym zapobieganiu zatorom płatniczym.

Najistotniejsze znaczenie dla wszystkich podatników i księgowych mają przepisy "antyzatorowe' (ustawa 'deregulacyjna'), które wchodzą w życie już 1.01.2013r. Przepisy te rodzą nowe uciążliwe obowiązki dla podatników i księgowych, w szczególności obowiązek monitorowania terminów zapłaty określonych w fakturach i umowach. W przypadku przekroczenia terminów płatności (progi 30, 60, 90 i 150 dni) powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego VAT, a także kosztów i przychodów w podatkach dochodowych. Za niedopełnienie obowiązków grozić będą dotkliwe sankcje (m. in. 30% "sankcja VAT", odpowiedzialność karna - skarbowa).
Program

Przychody i koszty podatkowe CIT w 2013 r. po zmianach przepisów oraz w świetle praktyki skarbowej - aktualne problemy w świetle orzeczeń sądowych i interpretacji ministra finansów:

I. Rozliczenie przychodów podatkowych :

1) ustalenie prawidłowego momentu powstania przychodów w 2013 r.,
2) wystawienie faktury, wydanie towaru wykonanie usługi lub zbycie prawa majątkowego - kiedy decyduje każda z tych okoliczności przy rozpoznaniu przychodów,
3) znaczenie dla rozpoznawania przychodów częściowego wykonania usługi,
4) przychody z tytułu uregulowania należności (co z kwestią poboru należności z góry oraz z kwestią nadpłacenia za usługę lub towar?),  
5) rozpoznawanie przychodów przy usługach ciągłych,
6) rozpoznawanie przychodów z refakturowania usług (czy przychód musi być powiązany z kosztem refakturowanej usługi?),
7) rozpoznawanie przychodów z usług wynagradzanych prowizją wyrażoną w wartości stałej lub ustalonej jako procent od obrotów,
8) bonusy i premie za współpracę jako przychody - jak rozliczać, gdy wystawiono fakturę VAT, a jak gdy wystawiono notę księgową? 
9) opodatkowanie przychodów praw majątkowych, w tym za zbycia tych praw,
10) rozpoznawanie przychodów podatkowych w przypadku obowiązku korekty kosztów podatkowych z powodu braku zapłaty należności w terminie (zmiana od 2013 r.),  
11) rozpoznawanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych,
12) przychody w sytuacji: niedokonania zwrotu najemcy nakładów dokonanych przez niego na lokal lub budynek, przedawnienia zobowiązania, czy opóźnienia w wypłacie dywidendy,
13) rozpoznawanie przychodów z: odszkodowań, kar umownych, kaucji, odsetek za nieterminową zapłatę należności, kwot podlegających zwrotowi przez pracownika, np. z tytułu kształcenia finansowanego przez pracodawcę,.,
14) przychód podatkowy, a udzielenie rabatu, przyznanie premii pieniężnej lub towarowej,
15) przychód podatkowy, a dokonanie zwrotu towaru lub rozwiązanie umowy,
16) przychód podatkowy, a spory z kontrahentami i późniejsze wyroki sądów gospodarczych lub zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej,
17) przychody z działalności własnej podatnika, a przychody z udziału w spółkach osobowych (np. w spółce komandytowej),
18) które zdarzenia gospodarcze występujące w trakcie roku podatkowego, przed rokiem podatkowym, jak i po roku podatkowym uwzględnić w przychodach deklaracji CIT-8 za dany rok,
19) zasady dokonywania korekt przychodów wcześniej niewykazanych oraz przychodów wykazanych błędnie (korekta in plus i in minus),
20) kiedy rozliczyć przychody na bieżąco w 2013 r., a kiedy korygować deklarację za lata poprzednie. 

II. Rozliczenie kosztów podatkowych w 2013 r.:
 
Rozliczanie kosztów podatkowych po zmianach w ustawie o CIT służących zapobieganiu zatorom płatniczym:

1. Skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych przypadku  zaliczenia do kosztów uzyskania  przychodów  kwoty wynikającej z  dokumentów zobowiązaniowych, gdy nie uregulowano tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. 
2. Obowiązek zmniejszenia przez podatnika podatku dochodowego kosztów podatkowych w przypadku zaliczenia do tych kosztów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych, gdy nie uregulowano kwoty długu, a termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.
3. Obowiązek zwiększenia przychodów podatkowych o niezapłacone kwoty wynikające z  dokumentów zobowiązaniowych, gdy nie rozliczono kosztów podatkowych w całości lub choćby tylko w części.  
4. Zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po  dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane. 
5. Skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie  środków  trwałych albo na nabycie lub wytworzenie  wartości  niematerialnych  i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP.  
6. Skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań dla systematyki rozliczania przez podatnika kosztów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów innych bezpośrednio związane z przychodami - stosowane przez podatnika rozliczanie kosztów w czasie, a opóźnienia w płatnościach - czy będą dodatkowe komplikacje? 
7. Zasady postępowania w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zapłacone kontrahentowi tylko w części.
8. Wierzyciele krajowi i zagraniczni, a obowiązek korygowania w 2013 r. rozliczanych kosztów lub obowiązek rozliczania przychodów z tytułu niezapłacenia zobowiązania w terminie - czy ma znaczenie kto jest wierzycielem?  
9.  Ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności.
10. Płatności zobowiązań w obrocie gospodarczym i płatności pozostałych zobowiązań obciążających podatnika, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. 
11. Zmiany zasad rozliczania leasingu podatkowego w przypadku leasingu nieruchomości - skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości.
12. Umożliwienie objęcia umową leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów.
13. Umożliwienie zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu.
14. Określenie zasad ustalania wartości przedmiotu ponownego leasingu.

Pozostałe kwestie rozliczania kosztów podatkowych:

1) konsekwencje przyjętego przez podatnika sposobu wyodrębnienia kosztów "bezpośrednich" i kosztów "pośrednich"),
2) techniczne rozliczanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem danego roku - znaczenie momentu poniesienia kosztu oraz daty sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu do złożenia tego zeznania,
3) techniczne rozliczanie kosztów "pośrednich" dotyczących danego roku,
4) rozliczanie kosztów na podstawie faktur i innych dokumentów uzyskanych po zakończeniu roku podatkowego (koszty na przełomie lat),
5) obowiązek rozliczania kosztów dotyczących okresu dłuższego niż rok proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą - problemy z ustaleniem, czy wydatek dotyczy całego okresu umowy, 
6) kiedy należy dokonać korekty deklaracji ze względu na koszty podatkowe, a kiedy rozliczenie kosztów na bieżąco,
7) rozliczanie kosztów premii i bonusów kwartalnych lub rocznych,
8) wydatki na reprezentację i reklamę oraz promocję i sponsoring - najważniejsze kwestie,
9) wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników,
10) podatek VAT należny i naliczony, jako koszt uzyskania przychodów, 
11) wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodu,
12) warunki spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty lub uznania za koszt odpisu aktualizującego,
13) zaniechane inwestycje, jako koszt podatkowy u podatników CIT,
14) straty w środkach trwałych, a koszt podatkowy u podatników CIT,
15) straty w środkach obrotowych, a koszt podatkowy u podatników CIT,
16) odszkodowania, kary i rekompensaty, jako koszt podatkowy w podatku CIT.
Informacje

Współpraca:

  

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę

550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 
Prowadzący

Paweł Rybaczyk

prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów, a przez ostatnie 13 lat w spółkach doradztwa podatkowego; obecnie partner w MMR Consulting Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt