INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Ubezpieczenia społeczne >> odw - Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r.

odw - Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Warszawa
Miejsce: BDO Plaza
Termin: 13.02.2014 - 14.02.2014
Cena: 900.00 zł + 23% VAT

Cel


Program

Dzień I

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych w 2014 r. z uwzględnieniem proponowanych zmian wynikający z projektu zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 10.01.2014r.

1. Składki za pracowników:

 • przychody zwolnione od składek
 • definicja pracownika obowiązująca na gruncie przepisów ustawy o  ubezpieczeniach
 • jak rozliczyć składki od należności wypłacanych na ugody sądowej, wyroku sądu
 • jak rozliczać składki od wynagrodzenia po zamarłym pracowniku
 • jak postąpić gdy pracownik na podstawie wyroku sądu został przywrócony do pracy
 • Co zrobić  gdy umowa zlecenia została przez sąd uznana za umowę o pracę - konsekwencje składkowe i podatkowe
 • jak zmienić przepisy płacowe aby skorzystać ze zwolnień i opłacać niższe składki do ZUS-u

2. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne:

 • jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca
 • przychody zleceniobiorców wyłączone od składek - od jakich przychodów składki nie są opłacane
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców
 • umowy zlecenia i o dzieło zawierane z własnym pracownikiem
 • konsekwencje składkowe uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego jak rozliczać składki
 • umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, (jak się zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami uznania umowy cywilnoprawnej za wykonywaną na rzecz pracodawcy)
 • jak postąpić gdy zleceniobiorca który został zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • umowa zlecenia z uczniem i studentem
 • jak rozliczyć składki za miesiąc, w którym student kończy studia lub kończy 26 lat
 • umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności
 • jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę

3. Omówienie zmian w zakresie opłacania składek które dotyczą składek opłacanych za zleceniobiorców, członków rad nadzorczych - projekt ustawy z dnia 10 I 2014 r.

 • jak opłacać składki gdy zleceniobiorca ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, jakich informacji żądać od zleceniobiorcy
 • kiedy można wystąpić do ZUS-u z informacją jak opłacać składki za zleceniobiorcę
 • zmiany w zakresie zbiegów tytułów do ubezpieczeń m.in. jak opłacać składki za osobę prowadzącą działalność która jednocześnie wykonuje umowę zlecenia
 • składki za członków rad nadzorczych
 • jakie składki opłacać gdy członek rady nadzorczej jest emerytem lub równocześnie ma inne tytuły do ubezpieczeń
 • zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom przez rolnika który jednocześnie wykonuje umowę zlecenia

4. Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich ojcowskich.

 • jak zgłosić osobę pobierającą zasiłek macierzyński do ubezpieczeń
 • jak ustalić podstawę wymiaru składek
 • jak rozliczać składki za osobę która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym
 • jakie dokumenty składać za osobę na urlopie wychowawczym

5. Opłacanie składek za osoby, które równocześnie mają kilka tytułów do ubezpieczeń

 • składki za zleceniobiorcę który jednocześnie ma inne tytuły do ubezpieczeń
 • składki za zatrudnionych emerytów i rencistów
 • składki za zleceniobiorcę który równocześnie prowadzi działalność
 • jaka powinna być treść oświadczenia jakie składa nam zleceniobiorca który ma inne tytuły do ubezpieczeń

6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • zmiany dotyczące zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązki płatnika z tym związane
 • dokumentowanie prawa do świadczeń zdrowotnych
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • naliczanie składek od umowy do 200 zł
 • kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana

7. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy opłacamy składkę za pracowników
 • jak postąpić gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego
 • kiedy za zleceniobiorców należna jest składka na FP
 • składki za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego
 • składki za osoby które ukończyły 55 i 60 lat
 • składki za osoby pracownika który ukończył 50 lat, a wcześniej był bezrobotny

8. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych.

 • Wykazywanie przerw w opłacaniu składek z powodu choroby, urlopu bezpłatnego, wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego 

10. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, jakie informacje podawać na raportach rozliczeniowych.

 • w jakim terminie należy złożyć korektę dokumentów
 • jak złożyć korektę gdy ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie za czas choroby a niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy
 • jak sporządzić korektę dokumentów gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe a niezdolność do pracy została uznana za wypadek przy pracy
 • jakie informacje i kiedy przekazać ubezpieczonemu (jak spełnić obowiązek informacyjny)

11. Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
12. Obowiązki płatnik związane z ustalaniem składki na ubezpieczenie wypadkowe - informacja ZUS IWA.
13. Postępowanie płatnika w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym w przypadku powstania nadpłaty i niedopłaty składek
 • jak postąpić gdy pracownik złożył błędne oświadczenie i w konsekwencji płatnik ma niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co zrobić aby ZUS nie dochodził składek od płatnika
 • jak postąpić gdy ubezpieczony u płatnika już nie pracuje 

14. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek:

 • opłacanie składek za członków zarządów i rad nadzorczych
 • składki za osoby prowadzące działalność
 • składki za stypendystów sportowych
 • jak prawidłowo sformułować pytanie i uzyskać interpretację z ZUS-u

15. Omówienie interpretacji wydanych przez ZUS oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących podstawy wymiaru składek i podlegania ubezpieczeniom
16. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

Dzień II

Zasiłki  macierzyńskie i chorobowe w 2014r

1. Zasiłek macierzyński - stosowanie w praktyce przepisów obowiązujących  od 17 czerwca 2013 r.:

 • z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • nowe zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w razie urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego
 • zmienione zasady udzielania  urlopów dodatkowych, możliwość korzystania z urlopu dodatkowego przez ojca 
   możliwość skracania urlopu i dzielenia się urlopem przez matkę i ojca dziecka, wydłużony wymiar urlopów dodatkowych
 • nowe  terminy występowania z wnioskiem o urlopy dodatkowe
 • nowe urlopy rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka lub  przyjęcia dziecka na wychowanie
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się urlopem rodzicielskim z drugim z rodziców dziecka, kiedy urlop rodzicielski nie może zostać skrócony
 • zasady postępowania w razie wygaśnięcia umowy o prace w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego w zależności od rodzaju urlopu,  uzależnienie wysokości zasiłku macierzyńskiego od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania
 • przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu dodatkowego i rodzicielskiego - możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego i urlopu rodzicielskiego, zmienione zasady podejmowania pracy, obniżanie wysokości zasiłku
 • możliwość przerwania i skrócenia urlopu macierzyńskiego
 • zasiłek macierzyński dla ojca za okres urlopu ojcowskiego
 • zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami

2. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek opiekuńczy, zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego:

 • warunki nabycia prawa, okres przysługiwania
 • brak prawa
 • wysokość świadczeń

3. Zasady dokumentowania prawa do zasiłków i ich wypłaty po wejściu w życie od 26 listopada 2013 r. rozporządzenia MPiPS z dnia 7 listopada 2013 r. , m. in.:

 • zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym: 
  - w razie dzielenia się przez rodziców okresami pobierania zasiłku macierzyńskiego
  - za okres urlopu rodzicielskiego
  - w razie rezygnacji z urlopu i zasiłku macierzyńskiego
  - dokumenty składane do ZUS, gdy umowa o pracę wygasa w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, w tym gdy jest przedłużona do dnia porodu
  - informacje, które musi zawierać zaświadczenie dla celów wypłaty zasiłku macierzyńskiego drugiemu z rodziców dziecka
  - z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • dokumenty wymagane do zasiłku opiekuńczego w razie choroby niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem
 • dane, które  powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem
 • nowy wzór zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3
 • zasady wypełniania druku ZUS Z-3 -  składniki stałe, zmienne, uzupełniane, nieuzupełniane, składniki za dłuższe okresy, kiedy ZUS Z-3 nie jest składane.

4. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania
 • uzupełnianie wynagrodzenia w sytuacjach szczególnych - przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej, otrzymywanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • składniki miesięczne, kwartalne i roczne
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty
 • zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

5. Zmiany od 1 grudnia 2013 r. w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
6. Odpowiedzi na pytania.
Informacje

Partnerzy:      

        

Cena: 900 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wybranie właściwego punktu w oświadczeniu.

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 490 zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Prowadzący

i specjalista z zakresu świadczeń pieniążnych z ubezpieczeń społecznych Specjalista z zakresu ubezpieczen społecznych

icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt